A A A A A

Élet: [Öregedés]


1 Timóteushoz 5:8
Ha pedig valaki az övéirõl és fõképen az õ házanépérõl gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél.

2 Korintusi 4:16
Azért nem csüggedünk; sõt ha a mi külsõ emberünk megromol is, a belsõ mindazáltal napról-napra újul.

5 Mózes 32:7
Emlékezzél meg az õs idõkrõl; gondoljátok el annyi nemzedék éveit! Kérdezd meg atyádat és megjelenti néked, a te véneidet és megmondják néked!

5 Mózes 34:7
Mózes pedig száz és húsz esztendõs volt, mikor meghalt; nem homályosodott vala meg az õ szeme, sem el nem fogyatkozott vala az õ ereje.

Prédikátor 7:10
Ne mondd ezt: mi az oka, hogy a régi napok jobbak voltak ezeknél? mert nem bölcseségbõl származik az ilyen kérdés.

2 Mózes 20:12
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.

1 Mózes 6:3
És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy õ test; legyen életének ideje száz húsz esztendõ.

1 Mózes 25:8
És kimúlék és meghala Ábrahám, jó vénségben, öregen és betelve az [élettel], és takaríttaték az õ népéhez.

Ézsaiás 40:29
Erõt ad a megfáradottnak, és az erõtlen erejét megsokasítja.

Ézsaiás 46:4
Vénségtekig én vagyok az, és megõszüléstekig én visellek; én teremtettem és én hordozom, én viselem és megszabadítom.

Jób 5:26
Érett korban térsz a koporsóba, a mint a maga idején takaríttatik be a learatott gabona.

Jób 12:12-20
[12] A vén emberekben van-é a bölcseség, és az értelem a hosszú életben-é?[13] Õ nála van a bölcseség és hatalom, övé a tanács és az értelem.[14] Ímé, a mit leront, nem épül föl az; ha valakire rázárja [az ajtót,] nem nyílik föl az.[15] Ímé, ha a vizeket elfogja, kiszáradnak; ha kibocsátja õket, felforgatják a földet.[16] Õ nála van az erõ és okosság; övé az eltévelyedett és a ki tévelygésre visz.[17] A tanácsadókat fogságra viszi, és a birákat megbolondítja.[18] A királyok bilincseit feloldja, és övet köt derekukra.[19] A papokat fogságra viszi, és a hatalmasokat megbuktatja.[20] Az ékesen szólótól eltávolítja a beszédet és a vénektõl elveszi a tanácsot.

Jób 32:7
Gondoltam: Hadd szóljanak a napok; és hadd hirdessen bölcseséget az évek sokasága!

Jóel 2:28
És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.

3 Mózes 19:32
Az õsz ember elõtt kelj fel, és a vén ember orczáját becsüld meg, és félj a te Istenedtõl. Én vagyok az Úr.

Filemonhoz 1:9
A szeretetért inkább kérlek, ilyen lévén, mint Pál, a megvénhedett, most pedig foglya is a Jézus Krisztusnak;

Zsoltárok 71:9
Ne vess el engem az én vénségemnek idején; mikor elfogy az én erõm, ne hagyj el engem!

Zsoltárok 71:18
Vénségemig és megõszülésemig se hagyj el engem, oh Isten, hogy hirdessem a te karodat e nemzetségnek, és minden következendõnek a te nagy tetteidet.

Zsoltárok 73:26
Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kõsziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké!

Zsoltárok 90:10-12
[10] A mi esztendeinknek napjai hetven esztendõ, vagy ha feljebb, nyolczvan esztendõ, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, a mely gyorsan tovatünik, mintha repülnénk.[11] Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat?[12] Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.

Zsoltárok 91:16
Hosszú élettel elégítem meg õt, és megmutatom néki az én szabadításomat.

Példabeszédek 17:6
A véneknek ékessége az unokák, és a fiaknak ékessége az atyák.

Példabeszédek 20:29
Az ifjaknak ékessége az õ erejök; és a véneknek dísze az õsz haj.

Példabeszédek 23:22
Hallgasd a te atyádat, a ki nemzett téged; és meg ne útáld a te anyádat, mikor megvénhedik.

Zsoltárok 37:35
Láttam elhatalmasodni a gonoszt és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa;

1 Krónika 29:28
És meghala jó vénségben, életével, gazdagságával és minden dicsõségével megelégedve. És uralkodék az õ fia, Salamon helyette.

1 Királyok 3:14
És ha az én útaimon járándasz, megõrizvén az én végzéseimet és parancsolatimat, a miképen járt a te atyád, Dávid: meghosszabbítom életed idejét.

Zsoltárok 103:5
A ki jóval tölti be a te ékességedet, [és] megújul a te ifjúságod, mint a sasé.

Titushoz 2:3
Hasonlóképen a vén asszonyok szentekhez illõ magaviseletûek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók;

1 Timóteushoz 5:1-2
[1] Az idõsb embert ne dorgáld meg, hanem intsed mint atyádat; az ifjabbakat mint atyádfiait;[2] Az idõsb asszonyokat mint anyákat; az ifjabbakat mint nõtestvéreidet, teljes tisztasággal.

Zsoltárok 71:8-9
[8] Megtelik szájam dicséreteddel, minden napon a te dicsõségeddel.[9] Ne vess el engem az én vénségemnek idején; mikor elfogy az én erõm, ne hagyj el engem!

Filippiekhez 3:20-21
[20] Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;[21] Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Õ dicsõséges testéhez, amaz Õ hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.

Ézsaiás 46:3-4
[3] Hallgassatok rám, Jákób háza és Izráel házának minden maradéka, a kiket [magamra] raktam anyátok méhétõl fogva, és hordoztalak születésetek óta;[4] Vénségtekig én vagyok az, és megõszüléstekig én visellek; én teremtettem és én hordozom, én viselem és megszabadítom.

Zsoltárok 92:12-15
[12] És legeltetem szememet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevõkön mulat majd a fülem.[13] Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a czédrus a Libánonon.[14] Plánták [õk] az Úrnak házában; a mi Istenünknek tornáczaiban virágzanak.[15] Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellõk lesznek; [ (Psalms 92:16) Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kõsziklám, és hogy nincsen hamisság benne! ]

Prédikátor 12:1-7
[1] Örvendezz a te ifjuságodban, és vídámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek útaiban, és szemeidnek látásiban; de megtudd, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von![2] Vesd el a haragot a te szívedbõl, és vesd el a gonoszt a te testedbõl; mert az ifjúság és a hajnal hiábavalóság.[3] És emlékezzél meg a te Teremtõdrõl a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jõnek, és míg el nem jõnek az esztendõk, melyekrõl azt mondod: nem szeretem ezeket![4] A míg a nap meg nem setétedik, a világossággal, a holddal és csillagokkal egybe; és a sûrû felhõk ismét visszatérnek az esõ után.[5] Az idõben, mikor megremegnek a háznak õrizõi, és megrogynak az erõs férfiak, és megállanak az õrlõ leányok, mert megkevesbedtek, és meghomályosodnak az ablakon kinézõk.[6] És az ajtók kivül bezáratnak, a mikor is a malom zúgása halkabbá lesz; és felkelnek a madár szóra, és halkabbakká lesznek minden éneklõ leányok.[7] Minden halmocskától is félnek, és [mindenféle] ijedelmek vannak az úton, és a mandolafa megvirágzik, és a sáska [nehezen ]vonszolja magát, és kipattan a kapor; mert elmegy az ember az õ örökös házába, és az utczán körül járnak a sírók.

Hungarian Bible Vizsoly 1590
Public Domain Vizsoly 1590