A A A A A

Templom: [Látogató Templom]


Zsidókhoz 10:24-25
[24] És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett,[25] El nem hagyván a magunk gyülekezetét, a miképen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget.

Máté 18:20
Mert a hol ketten vagy hárman egybegyûlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

Kolosséiakhoz 3:16
A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.

Efézusiakhoz 4:11-13
[11] És Õ adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:[12] A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:[13] Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Õ megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedõ kornak mértékére:

Apostolok 2:42
És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben.

Rómaiakhoz 10:17
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.

Máté 16:18
De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kõsziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.

Apostolok 9:31-32
[31] A gyülekezeteknek tehát egész Júdeában, Galileában és Samariában békességök vala; épülvén és járván az Úrnak félelmében és a Szent Léleknek vígasztalásában, sokasodnak vala.[32] Lõn pedig, hogy Péter, mikor mindnyájukat bejárá, leméne a Liddában lakozó szentekhez is.

Máté 6:33
Hanem keressétek elõször Istennek országát, és az õ igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.

Jakab 1:22
Az ígének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.

2 Timóteushoz 4:2
Hirdesd az ígét, állj elõ vele alkalmatos, alkalmatlan idõben, ints, feddj, buzdíts teljes béketûréssel és tanítással.

Máté 28:19-20
[19] Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,[20] Tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Hungarian Bible Vizsoly 1590
Public Domain Vizsoly 1590