A A A A A

Rossz Karakter: [Harag]


Efézusiakhoz 4:26-31
[26] Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon;[27] Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet.[28] A ki oroz vala, többé ne orozzon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az õ kezeivel azt, a mi jó, hogy legyen mit adnia a szûkölködõnek.[29] Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak a mely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.[30] És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, a ki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.[31] Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt;

Jakab 1:19-20
[19] Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.[20] Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja.

Példabeszédek 29:11
Az õ egész indulatját elõmutatja a bolond; de a bölcs végre megcsendesíti azt.

Prédikátor 7:9
Ne légy hirtelen a lelkedben a haragra; mert a harag a bolondok kebelében nyugszik.

Példabeszédek 15:1
Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot.

Példabeszédek 15:18
A haragos férfiú szerez háborúságot; a hosszútûrõ pedig lecsendesíti a háborgást.

Kolosséiakhoz 3:8
Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet.

Jakab 4:1-2
[1] Honnét vannak háborúk és harczok közöttetek? Nem onnan-é a ti gerjedelmeitekbõl, a melyek a ti tagjaitokban vitézkednek?[2] Kívántok [valamit,] és nincs néktek: gyilkoltok és irígykedtek, és nem nyerhetitek meg; harczoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek.

Példabeszédek 16:32
Jobb a hosszútûrõ az erõsnél; és a ki uralkodik a maga indulatján, annál, a ki várost vesz meg.

Példabeszédek 22:24
Ne tarts barátságot a haragossal, és a dühösködõvel ne menj;

Máté 5:22
Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, a ki haragszik az õ atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: a ki pedig azt mondja az õ atyjafiának: Ráka, méltó a fõtörvényszékre: a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére.

Zsoltárok 37:8-9
[8] Szünj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet; ne bosszankodjál, csak rosszra vinne![9] Mert az elvetemültek kivágattatnak; de a kik az Urat várják, öröklik a földet.

Zsoltárok 7:11
Az én paizsom az Istennél van, a ki megszabadítja az igazszívûeket.

2 Királyok 11:9-10
[9] És a csapatok vezérei úgy cselekedtek, a mint meghagyta volt nékik Jójada pap; és mindenik maga mellé vette az õ embereit, azokat, a kik bementek szombaton az [õrségre,] azokkal együtt, a kiket felváltottak szombaton, és Jójada paphoz mentek.[10] És a pap a csapatok vezéreinek azokat a kopjákat és paizsokat adta oda, a melyek Dávid királyéi voltak és az Úr házában voltak.

2 Királyok 17:18
Azért igen megharaguvék az Úr Izráelre, és elveté õt színe elõl; és semmi nem maradt meg, hanem csak a Júda nemzetsége egyedül.

Példabeszédek 14:29
A haragra késedelmes bõvelkedik értelemmel; a ki pedig elméjében hirtelenkedõ, bolondságot szerez az.

Hungarian Bible Vizsoly 1590
Public Domain Vizsoly 1590