A A A A A

További: [Összetört Szív]


1 Korintusi 13:7
Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltûr.

1 Péter 5:7
Minden gondotokat õ reá vessétek, mert néki gondja van reátok.

1 Sámuel 16:7
Az Úr azonban monda Sámuelnek: Ne nézd az õ külsõjét, se termetének nagyságát, mert megvetettem õt. Mert az [Úr] nem azt nézi, a mit az ember; mert az ember azt nézi, a mi szeme elõtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.

2 Korintusi 5:7
(Mert hitben járunk, nem látásban );

2 Korintusi 12:9
És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erõm erõtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erõtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.

Zsidókhoz 13:5
Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, a mitek van; mert Õ mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tõled;

Ézsaiás 6:1
A mely esztendõben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot;

Ézsaiás 41:10
Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerõsítelek, sõt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.

Ézsaiás 57:15
Mert így szól a magasságos és felséges, a ki örökké lakozik, és a kinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívûvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.

Jeremiás 29:11
Mert én tudom az én gondolatimat, a melyeket én felõletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek.

János 3:16
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

János 12:40
Megvakította az õ szemeiket, és megkeményítette az õ szívöket; hogy szemeikkel ne lássanak és szívökkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam õket.

János 14:1
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem.

János 14:27
Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

János 16:33
Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: és meggyõztem a világot.

Lukács 24:38
És monda nékik: Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások?

Márk 11:23
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik, meg lesz néki, a mit mondott.

Máté 5:8
Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert õk az Istent meglátják.

Máté 11:28
Jõjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.

Példabeszédek 3:5
Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédbõl; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.

Zsoltárok 34:18
[Ha igazak] kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti õket.

Zsoltárok 51:17
Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet.

Zsoltárok 55:22
A vajnál simább az õ szája, pedig szívében háborúság van; lágyabbak beszédei az olajnál, pedig éles szablyák azok.

Zsoltárok 147:3
Meggyógyítja a megtört szívûeket, és bekötözi sebeiket.

Jelenések 21:4
És az Isten eltöröl minden könyet az õ szemeikrõl; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak.

Rómaiakhoz 8:28
Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik [az] [õ] végzése szerint hivatalosak.

Rómaiakhoz 12:2
És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

Példabeszédek 4:23
Minden féltett dolognál jobban õrizd meg szívedet, mert abból indul ki [minden] élet.

Példabeszédek 3:5-6
[5] Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédbõl; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.[6] Minden te útaidban megismered õt; akkor õ igazgatja a te útaidat.

1 Korintusi 6:19-20
[19] Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentõl nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?[20] Mert áron vétettetek meg; dicsõítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.

Filippiekhez 4:6-7
[6] Semmi felõl ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten elõtt.[7] És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja õrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Máté 11:28-30
[28] Jõjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.[29] Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tõlem, hogy én szelid és alázatos szívû vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.[30] Mert az én igám gyönyörûséges, és az én terhem könnyû.

Zsoltárok 34:1-22
[1] Dávidé, mikor elváltoztatta értelmét Abimélek elõtt, és mikor ez elûzte õt és elment.[2] Áldom az Urat minden idõben, dicsérete mindig ajkamon van![3] Dicsekedik lelkem az Úrban; [s] hallják ezt a szegények és örülnek.[4] Dicsõítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az õ nevét![5] Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmembõl kimentett engem.[6] A kik õ reá néznek, azok felvidulnak, és arczuk meg nem pirul.[7] Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette õt.[8] Az Úr angyala tábort jár az õt félõk körül és kiszabadítja õket.[9] Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki õ benne bízik.[10] Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert a kik õt félik, nincs fogyatkozásuk.[11] Az oroszlánok szûkölködnek, éheznek; de a kik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.[12] Jõjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére![13] Ki az az ember, a kinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson?[14] Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtõl.[15] Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt.[16] Az Úr szemei az igazakon vannak, és az õ fülei azoknak kiáltásán;[17] Az Úr orczája pedig a gonosztevõkön van, hogy kiirtsa, emlékezetöket a földrõl.[18] [Ha igazak] kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti õket.[19] Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.[20] Sok baja van az igaznak, de valamennyibõl kimenti az Úr.[21] Megõrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.[22] A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, a kik gyûlölik az igazat. [ (Psalms 34:23) Az Úr kimenti az õ szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, a ki õ benne bízik. ]

Hungarian Bible Vizsoly 1590
Public Domain Vizsoly 1590