A A A A A

További: [Utálat]


Dániel 11:31
És seregek állanak fel az õ részérõl, és megfertéztetik a szenthelyet, az erõsséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító útálatosságot.

Dániel 12:11
És az idõtõl fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító útálatosság, ezerkétszáz és kilenczven nap lesz.

5 Mózes 22:5
Asszony ne viseljen férfiruházatot, se férfi ne öltözzék asszonyruhába; mert mind útálatos az Úr elõtt, a te Istened elõtt, a ki ezt míveli.

5 Mózes 23:18
Ne vidd be a paráznanõ bérét és az eb-bért az Úrnak, a te Istenednek házába akárminémû fogadás fejében; mert mind a kettõt útálja az Úr, a te Istened.

5 Mózes 24:4
Az elsõ férje, a ki elküldte õt, nem veheti õt másodszor is magához, hogy feleségévé legyen, minekutána megfertéztetett; mert útálatosság ez az Úr elõtt; te pedig ne tedd bûnössé a földet, a melyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül.

Ézsaiás 1:13
Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel útálat elõttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bûnt és ünneplést el nem szenvedhetek.

3 Mózes 7:18
Mert ha az õ hálaadó áldozatának húsából harmadnapon eszik valaki, nem lesz az kedves; a ki áldozta azt, annak nem számíttatik az az õ javára, sõt útálatos lesz; és valaki eszik abból, hordozza az õ vétségének terhét.

3 Mózes 18:22
Férfiúval ne hálj úgy, a mint asszonynyal hálnak: útálatosság az.

Példabeszédek 11:1
Az álnok font útálatos az Úrnál; az igaz mérték pedig kedves néki.

Példabeszédek 11:20
Útálatosok az Úrnál az álnok szívûek; kedvesek pedig õ nála, a kik az õ útjokban tökéletesek.

Példabeszédek 12:22
Az eszes ember elfedezi a tudományt; a bolondok elméje pedig kikiáltja a bolondságot.

Példabeszédek 15:8
Az istentelenek áldozatja gyûlölséges az Úrnak; az igazak könyörgése pedig kedves néki.

Példabeszédek 15:26
Útálatosak az Úrnak a gonosz gondolatok; de kedvesek a tiszta beszédek.

Példabeszédek 16:5
Útálatos az Úrnak minden, a ki elméjében felfuvalkodott, kezemet adom rá, hogy nem marad büntetetlen.

Példabeszédek 17:15
A ki igaznak mondja a bûnöst, és kárhoztatja az igazat, útálatos az Úrnak egyaránt mind a kettõ.

Példabeszédek 20:10
A kétféle font és a kétféle mérték, útálatos az Úrnál egyaránt mind a kettõ.

Példabeszédek 20:23
Útálatos az Úrnál a kétféle súly; és a hamis fontok nem jó dolgok.

Példabeszédek 28:9
Valaki elfordítja az õ fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is útálatos.

Jelenések 21:27
És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé.

Márk 13:14
Mikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot, a melyrõl Dániel próféta szólott, ott állani, a hol nem kellene (a ki olvassa, értse meg), akkor a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;

Máté 24:15
Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyrõl Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg):

Rómaiakhoz 1:26-27
[26] Annakokáért adta õket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az õ asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre:[27] Hasonlóképen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az õ tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban.

3 Mózes 20:12-13
[12] Ha valaki az õ menyével hál, halállal lakoljanak mindketten, fertelmességet követtek el; vérök rajtok.[13] És ha valaki férfival hál, úgy a mint asszonynyal hálnak: útálatosságot követtek el mindketten, halállal lakoljanak; vérök rajtok.

Példabeszédek 6:16-20
[16] E hat dolgot gyûlöli az Úr, és hét dolog útálat az õ lelkének:[17] A kevély szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek,[18] Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak,[19] A hazugságlehelõ hamis tanú, és a ki szerez háborúságokat az atyafiak között![20] Õrizd meg, fiam, atyád parancsolatját, és anyád tanítását el ne hagyd.

Hungarian Bible Vizsoly 1590
Public Domain Vizsoly 1590