A A A A A

Isten: [Áldás]


Lukács 6:38
Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, a melylyel ti mértek.

Máté 5:4
Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.

Filippiekhez 4:19
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.

Zsoltárok 67:7
A föld megadta az ő gyümölcsét: megáld minket az Isten, a mi Istenünk; [ (Psalms 67:8) Megáld minket az Isten, és féli őt a földnek minden határa! ]

4 Mózes 6:24-25
[24] Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet.[25] Világosítsa meg az Úr az ő orczáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad.

Filippiekhez 4:6-7
[6] Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.[7] És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Jakab 1:17
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.

Jeremiás 17:7-8
[7] Áldott az a férfi, a ki az Úrban bízik, és a kinek bizodalma az Úr;[8] Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, a mely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.

Ézsaiás 41:10
Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.

János 1:16
És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.

1 Mózes 22:16-17
[16] És monda: Én magamra esküszöm azt mondja az Úr: mivelhogy e dolgot cselekedéd, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek:[17] Hogy megáldván megáldalak tégedet, és bőségesen megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját.

1 Mózes 27:28-29
[28] Adjon az Isten tenéked az ég harmatából, és a föld kövérségéből, és gabonának és bornak bőségét.[29] Népek szolgáljanak néked és nemzetségek hajoljanak meg előtted; légy úr a te atyádfiain, és hajoljanak meg előtted a te anyádnak fiai. Átkozott, a ki téged átkoz, és a ki téged áld, legyen áldott.

Zsoltárok 1:1-3
[1] Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;[2] Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.[3] És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.

Zsoltárok 23:1-4
[1] Dávid zsoltára. nem szűkölködöm.[2] Fűves legelőkön nyugtat engem, [és] csendes vizekhez terelget engem.[3] Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.[4] Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem.

2 Sámuel 22:3-4
[3] Az Isten az én erősségem, ő benne bízom én.[4] Az Úrhoz kiáltok, a ki dícséretreméltó;

1 János 5:18
Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik: hanem a ki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.

Zsoltárok 138:7
Ha nyomorúságban vergődöm, megelevenítesz; ellenségeim haragja ellen kinyújtod kezedet, és a te jobbkezed megment engemet.

2 Korintusi 9:8
Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok áraszsza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek,

Filippiekhez 4:7
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Hungarian Bible Karoli 1589
Public Domain 1589