A A A A A

Bűn: [Függőség]


1 Korintusi 10:13-14
[13] Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.[14] Azért szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást.

1 János 2:16
Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.

1 Korintusi 15:33
Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.

Jakab 4:7
Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

1 Korintusi 6:12
Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá.

1 Péter 5:10
A minden kegyelemnek Istene pedig, a ki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, a kik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,

Zsoltárok 50:15
És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.

Rómaiakhoz 5:3-5
[3] Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz,[4] A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet,[5] A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.

1 Korintusi 6:9-11
[9] Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők,[10] Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.[11] Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.

Titushoz 2:12
A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:

Jakab 1:2-3
[2] Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek,[3] Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.

Zsidókhoz 4:15-16
[15] Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.[16] Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.

János 3:16-17
[16] Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.[17] Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.

Filippiekhez 4:13
Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít.

Zsoltárok 95:8
Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint Maszszáh napján a pusztában:

Máté 6:13
És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!

Máté 26:41
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.

Hungarian Bible Karoli 1589
Public Domain 1589