A A A A A

Rejtélyek: [Dinoszauruszok]


Ézsaiás 27:1
Ama napon meglátogatja az Úr kemény, nagy és erős kardjával Leviatánt, a futó kígyót, Leviatánt, a keringő kígyót, és megöli a sárkányt, mely a tengerben van.

1 Mózes 1:21
És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, a melyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.

Zsoltárok 104:26
Amott gályák járnak [s] czethal, a melyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne.

Rómaiakhoz 1:18
Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják.

1 Mózes 1:24-31
[24] Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök szerint. És úgy lőn.[25] Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemök szerint, a barmokat nemök szerint, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokat nemök szerint. És látá Isten, hogy jó.[26] És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.[27] Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.[28] És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.[29] És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén, és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.[30] A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van, a zöld fűveket [adom] eledelűl. És úgy lőn.[31] És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.

Jób 40:15-24
[15] Mert füvet teremnek számára a hegyek, és a mező minden vadja ott játszadozik.[16] Lótuszfák alatt heverész, a nádak és mocsarak búvóhelyein.[17] Befedezi őt a lótuszfák árnyéka, [és] körülveszik őt a folyami fűzfák.[18] Ha árad is a folyó, nem siet; bizton van, ha szájához a Jordán csapna is.[19] Megfoghatják-é őt szemei láttára, vagy átfúrhatják-é az orrát tőrökkel?![20] Kihúzhatod-é a leviáthánt horoggal, leszoríthatod-é a nyelvét kötéllel?[21] Húzhatsz-é gúzst az orrába, az állát szigonynyal átfurhatod-é?[22] Vajjon járul-é elődbe sok könyörgéssel, avagy szól-é hozzád sima beszédekkel?[23] Vajjon frigyet köt-é veled, hogy fogadd őt örökös szolgádul?[24] Játszhatol-é vele, miként egy madárral; gyermekeid kedvéért megkötözheted-é?

Jób 41:1-10
[1] Kihúzhatod-é a leviáthánt horoggal, leszoríthatod-é a nyelvét kötéllel?[2] Húzhatsz-é gúzst az orrába, az állát szigonynyal átfurhatod-é?[3] Vajjon járul-é elődbe sok könyörgéssel, avagy szól-é hozzád sima beszédekkel?[4] Vajjon frigyet köt-é veled, hogy fogadd őt örökös szolgádul?[5] Játszhatol-é vele, miként egy madárral; gyermekeid kedvéért megkötözheted-é?[6] Alkudozhatnak-é felette a társak, vagy a kalmárok közt feloszthatják-é azt?[7] Tele rakhatod-é nyársakkal a bőrét, avagy szigonynyal a fejét?[8] Vesd rá a kezedet, de megemlékezzél, hogy a harczot nem ismételed.[9] Ímé, az ő reménykedése csalárd; [puszta] látása is halálra ijeszt![10] Nincs oly merész, a ki őt felverje. Ki hát az, a ki velem szállna szembe?

Józsué 10:1-10
[1] Lőn pedig, hogy a mikor meghallá Adonisédek, Jeruzsálemnek királya, hogy bevette vala Józsué Ait, és elpusztította azt, [és] hogy a mint cselekedett vala Jérikhóval és annak királyával, úgy cselekedett Aival és annak királyával, és hogy békességre léptek Gibeon lakói Izráellel, és közöttük vannak:[2] Igen megijedének, mivelhogy nagy város vala Gibeon, olyan mint egy a királyi városok közül, sőt nagyobb vala az Ainál, férfiai pedig mind vitézek valának.[3] Külde azért Adonisédek, Jeruzsálemnek királya Hohámhoz, Hebronnak királyához és Pireámhoz Jármutnak királyához és Jáfiához, Lákisnak királyához és Debirhez, Eglonnak királyához, mondván:[4] Jőjjetek fel hozzám, és segéljetek meg engem, és verjük meg Gibeont, mert békességre lépett Józsuéval és Izráel fiaival![5] Összegyülének azért, és felméne az Emoreusoknak öt királya: Jeruzsálemnek királya, Hebronnak királya, Jármutnak királya, Lákisnak királya, Eglonnak királya, ők magok és minden seregök, és tábort ütének Gibeonnál, és hadakozának ellene.[6] Küldének azért Gibeon férfiai Józsuéhoz a táborba, Gilgálba, mondván: Ne vond meg kezeidet a te szolgáidtól! Jőjj fel hozzánk hamar és ments meg minket, és segíts rajtunk, mert mind felgyűltek ellenünk az Emoreusok királyai, a kik a hegyen lakoznak.[7] Felméne azért Józsué Gilgálból, ő maga és az egész hadakozó nép vele, és a seregnek minden vitéze.[8] Monda pedig az Úr Józsuénak: Ne félj tőlök, mert kezedbe adtam őket; senki sem áll meg közülök előtted.[9] És rájok töre Józsué nagy hirtelen, [miután] egész éjszaka ment vala Gilgálból.[10] És megrettenté őket az Úr Izráel előtt, és megveré őket Gibeonnál nagy vereséggel, és űzé őket a Bethoronba vivő úton, és vágá őket egészen Azekáig és Makkedáig.

Hungarian Bible Karoli 1589
Public Domain 1589