A A A A A

Élet: [Szépség]


1 Péter 3:3-4
[3] A kiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való;[4] Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, a mi igen becses az Isten előtt.

2 Korintusi 4:16
Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul.

Efézusiakhoz 2:10
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén [Általa] a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

1 Mózes 1:27
Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.

Ézsaiás 40:8
Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!

Filippiekhez 4:8
Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.

Zsoltárok 139:14
Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.

Rómaiakhoz 8:6
Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.

Énekek Éneke 4:7
Mindenestől szép vagy, én mátkám,

Máté 6:28-29
[28] Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;[29] De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.

1 Timóteushoz 2:9-10
[9] Hasonlatosképen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel,[10] Hanem, a mint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.

1 Sámuel 16:7
Az Úr azonban monda Sámuelnek: Ne nézd az ő külsőjét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az [Úr] nem azt nézi, a mit az ember; mert az ember azt nézi, a mi szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.

Prédikátor 3:11
Mindent szépen csinált az ő idejében, e világot is adta az [emberek ]elméjébe, csakhogy úgy, hogy az ember meg nem foghatja [mindazt] a dolgot, a mit az Isten cselekszik kezdettől fogva mindvégig.

Galatákhoz 3:26-27
[26] Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.[27] Mert a kik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.

Példabeszédek 3:15-18
[15] Drágább a fényes kárbunkulusoknál, és minden te gyönyörűségeid nem hasonlíthatók hozzá.[16] Napoknak hosszúsága van jobbjában, baljában gazdagság és tisztesség.[17] Az ő útai gyönyörűséges útak, és minden ösvényei: békesség.[18] Életnek fája ez azoknak, a kik megragadják, és a kik megtartják boldogok!

Ezékiel 28:17-18
[17] Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcseségedet fényességedben; a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemök gyönyörűségére.[18] Vétkeid sokaságával kereskedésed hamisságában megfertéztetted szenthelyeidet; azért tüzet hoztam ki belsődből, ez emésztett meg téged; és tevélek hamuvá a földön mindenek láttára, a kik reád néznek.

Jakab 1:23
Mert ha valaki hallgatója az ígének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, a ki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát:

Máté 23:28
Épen így ti is, kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belől rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.

Példabeszédek 31:30
Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; a mely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!

Hungarian Bible Karoli 1589
Public Domain 1589