A A A A A

Angyalok és Démonok: [Angyalok]


1 Mózes 2:1
És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege.

Kolosséiakhoz 1:16
Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;

Jób 38:1-7
[1] Majd felele az Úr Jóbnak a forgószélből és monda:[2] Ki az, a ki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel?[3] Nosza övezd fel, mint férfiú derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem![4] Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat![5] Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-é; avagy ki húzta el felette a mérő zsinórt?[6] Mire bocsátották le oszlopait, avagy ki vetette fel szegeletkövét;[7] Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának?

Lukács 20:35-36
[35] De a kik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást, sem nem házasodnak, sem férjhez nem adatnak:[36] Mert meg sem halhatnak többé: mert hasonlók az angyalokhoz; és az Isten fiai, mivelhogy a feltámadásnak fiai.

Jelenések 4:8
És a négy lelkes állat, a melyek közül mindeniknek hat-hat szárnya [vala], köröskörül és belül teljes [vala] szemekkel; és meg nem szűnik [vala] nappal és éjjel ezt mondani: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, a ki vala és a ki van és a ki eljövendő,

Máté 22:30
Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben.

2 Sámuel 14:17
Annakfelette ezt gondolta a te szolgálóleányod: Az én uramnak, a királynak beszéde szerezzen nyugodalmat, mert mint az Istennek angyala, olyan az én uram, a király, mivelhogy meghallgatja mind a jót, mind a gonoszt. És az Úr a te Istened legyen te veled.

Lukács 15:10
Ezenképen, mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös [ember] megtérésén.

Jelenések 14:6
És láték más angyalt az ég közepén repülni, a kinél vala az örökkévaló evangyéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangyéliomot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek,

Jób 4:15-18
[15] Valami szellem suhant el előttem, s testemnek szőre felborzolódék.[16] Megálla, de ábrázatját föl nem ismerém, egy alak vala szemeim előtt, mély csend, és [ilyen] szót hallék:[17] Vajjon a halandó igaz-é Istennél: az ő teremtője előtt tiszta-é az ember?[18] Ímé az ő szolgáiban sem bízhatik és az ő angyalaiban is talál hibát:

Ézsaiás 14:12-14
[12] Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, a ki népeken tapostál![13] Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon.[14] Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.

Júdás 1:6
És az angyalokat is, a kik nem tartották meg fejedelemségöket, hanem elhagyták az ő lakóhelyöket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.

1 Péter 3:21-22
[21] A mi minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, a mi nem a test szenyjének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által;[22] A ki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe; a kinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők.

1 Péter 1:12
A kiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, a melyeket most hirdetnek néktek azok, a kik prédikálták néktek az evangyéliomot az egekből küldött Szent Lélek által; a mikbe angyalok vágyakoznak betekinteni.

Zsidókhoz 12:22
Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez,

Jelenések 5:11-12
[11] És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala;[12] Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.

Zsoltárok 78:25-49
[25] Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nékik eleséget,[26] Megindítá a keleti szelet az egekben, és elhozá erejével a déli szelet;[27] És hullata rájuk annyi húst, mint a por, és annyi madarat, mint a tenger fövénye.[28] És leszállítá azokat az ő táboruk közepére, az ő sátoraikhoz köröskörül.[29] Evének azért és igen megelégedének, és a mit kivántak, azt hozá nékik.[30] Még fel sem hagytak a kivánságukkal; az étel még a szájukban vala:[31] Mikor az Isten haragja felgerjede ellenök, és főbbjeik közül [sokakat] megöle, és Izráelnek ifjait levágá;[32] Mindamellett is újra vétkezének, és nem hivének az ő csodadolgaiban.[33] Azért hiábavalóságban töltette el napjaikat, éveiket pedig rettegésben.[34] Ha ölte őket, hozzá fordultak, megtértek és Istent keresék.[35] És eszökbe vevék, hogy Isten az ő sziklájok, és a felséges Isten az ő megváltójok;[36] És hízelkedének néki szájokkal, nyelvökkel pedig hazudozának néki.[37] De szívök nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez;[38] Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó, nem semmisít meg, sőt sokszor elfordítja haragját, és nem önti ki teljes búsulását.[39] Azért eszébe vevé, hogy test ők, [és olyanok, mint] az ellebbenő szél, a mely nem tér vissza.[40] Hányszor keserítették őt a pusztában, [hányszor] illették fájdalommal a kietlenben?![41] És újra kísértették az Istent, és ingerelték Izráel szentjét.[42] Nem emlékeztek meg az ő kezéről, [sem] a napról, a melyen megváltotta őket a nyomorgatótól;[43] Midőn kitűzte jeleit Égyiptomban, és csodáit a Czoán mezején.[44] És vérré változtatta folyóikat, hogy nem ihatták patakjaikat.[45] Legyeket bocsáta reájok, a melyek emészték őket, és békát, a mely pusztítá őket.[46] Odaadta termésöket a szöcskének, s munkájuk gyümölcsét a sáskának.[47] Jégesővel pusztítá el szőlőjüket, s figefáikat kőesővel.[48] Odaveté barmaikat a jégesőnek, marháikat pedig a mennyköveknek.[49] Rájok bocsátá haragjának tüzét, mérgét, búsulását és a szorongatást: a gonosz angyalok seregét.

Zsoltárok 91:11
Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.

Zsoltárok 103:20
Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, a kik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára.

Máté 4:6-11
[6] És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.[7] Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet.[8] Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét,[9] És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.[10] Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.[11] Ekkor elhagyá őt az ördög. És ímé angyalok jövének hozzá és szolgálnak vala néki.

Máté 16:27
Mert az embernek Fia eljő az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint.

Máté 18:10
Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne utáljatok; mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei Atyám orczáját.

Máté 24:31-35
[31] És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.[32] A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár:[33] Azonképen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.[34] Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek.[35] Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.

Lukács 4:10
Mert meg van írva: Az ő angyalinak parancsol te felőled, hogy megőrizzenek téged;

János 20:11-12
[11] Mária pedig künn áll vala a sírnál sírva. A míg azonban siránkozék, behajol vala a sírba;[12] És láta két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, a hol a Jézus teste feküdt vala.

Kolosséiakhoz 2:18
Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, a melyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével.

Zsidókhoz 1:14
Avagy nem szolgáló lelkek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, a kik örökölni fogják az idvességet?

Zsidókhoz 2:6-13
[6] Sőt bizonyságot tett valahol valaki, mondván: Micsoda az ember, hogy megemlékezel ő róla, avagy az embernek fia, hogy gondod van reá?[7] Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt és úrrá tetted kezeid munkáin,[8] Mindent lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül: de most még nem látjuk, hogy néki minden alávettetett.[9] Azt azonban látjuk, hogy Jézus, a ki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált.[10] Mert illendő vala, hogy a kiért minden és a ki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő idvességök fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé.[11] Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, a mely oknál fogva nem szégyenli őket atyjafiainak hívni,[12] Mondván: Hirdetem a te nevedet az én atyámfiainak, az anyaszentegyháznak közepette dícséretet mondok néked.[13] És ismét: Én ő benne bízom; és ismét: Ímhol vagyok én és a gyermekek, a kiket az Isten nékem adott.

Zsidókhoz 13:2
A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg.

2 Péter 2:4
Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván, a sötétség lánczaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre;

Hungarian Bible Karoli 1589
Public Domain 1589