A A A A A

Templom: [Látogató Templom]


Zsidókhoz 10:24-25
[24] Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk.[25] Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.

Máté 18:20
Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük."

Kolosséiakhoz 3:16
A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.

Efézusiakhoz 4:11-13
[11] És ő "adott" némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul,[12] hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére,[13] míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra,

Apostolok 2:42
Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.

Rómaiakhoz 10:17
A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.

Máté 16:18
Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.

Apostolok 9:31-32
[31] Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt: eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott.[32] Amikor Péter valamennyi gyülekezetet végigjárta, eljutott a Liddában lakó szentekhez is.

Máté 6:33
De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.

Jakab 1:22
Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.

2 Timóteushoz 4:2
hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.

Máté 28:19-20
[19] Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,[20] tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."

Hungarian Bible 1975
Copyright © 1975, 1990 Hungarian Bible Society