A A A A A

Rossz Karakter: [Megfélemlítés]


1 János 2:9
Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van.

1 János 3:15
Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos; azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete.

2 Timóteushoz 1:7
Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

5 Mózes 31:6
Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az ÚR, a te Istened megy veled, nem hagy el téged, és nem marad el tőled.

Efézusiakhoz 4:29
Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.

Efézusiakhoz 6:12
Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.

3 Mózes 19:18
Ne légy bosszúálló, se haragtartó a népedhez tartozókkal szemben. Szeresd felebarátodat, mint magadat! Én vagyok az ÚR!

Máté 5:11
Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok.

Példabeszédek 17:9
Aki szeretetre törekszik, fátyolt borít a vétekre, de aki folyton arról beszél, elszakad a barátjától.

Példabeszédek 22:10
Űzd el a csúfolódót, és elmegy vele a perlekedés, megszűnik a peres ügy és a gyalázat.

Példabeszédek 24:16
Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis fölkel, de a bűnösök elbuknak a bajban.

Zsoltárok 138:7
Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtod kezedet, jobbod megsegít engem.

Rómaiakhoz 2:1
Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel!

Rómaiakhoz 12:18-19
[18] Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.[19] Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: "Enyém a bosszúállás, én megfizetek" - így szól az Úr.

Rómaiakhoz 12:20-21
[20] Sőt, "ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére."[21] Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.

Lukács 6:27-28
[27] "Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket;[28] áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket.

Máté 5:44-45
[44] Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket,[45] hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak.

Ézsaiás 41:11-13
[11] Megszégyenülnek és gyalázatba esnek mindazok, akik gyűlölnek téged. Semmivé lesznek, elpusztulnak, akik veled perbe szállnak.[12] Keresed, és nem találod azokat, akik téged támadnak. Megsemmisülnek teljesen, akik ellened harcolnak.[13] Mert én, az ÚR, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítlek!

Máté 5:38-41
[38] "Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért, fogat fogért.[39] Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is.[40] Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is.[41] Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre.

Zsoltárok 34:12-18
[12] Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni?[13] Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalárdságot![14] Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt![15] Az ÚR szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat.[16] Az ÚR a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről.[17] Akik az ÚRhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból.[18] Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.

Hungarian Bible 1975
Copyright © 1975, 1990 Hungarian Bible Society