A A A A A

További: [Összetört Szív]


1 Korintusi 13:7
Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.

1 Péter 5:7
Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.

1 Sámuel 16:7
De az ÚR ezt mondta Sámuelnek: Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van.

2 Korintusi 5:7
mert hitben járunk, nem látásban.

2 Korintusi 12:9
De ő ezt mondta nekem: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz." Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.

Zsidókhoz 13:5
Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta: "Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged."

Ézsaiás 6:1
Uzzijjá király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot.

Ézsaiás 41:10
Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

Ézsaiás 57:15
Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve: Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét.

Jeremiás 29:11
Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.

János 3:16
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

János 12:40
"Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket."

János 14:1
"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.

János 14:27
Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.

János 16:33
Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot."

Lukács 24:38
Ő azonban így szólt hozzájuk: "Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben?

Márk 11:23
Bizony, mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magadat tengerbe! - és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik -, annak meg is adatik az.

Máté 5:8
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.

Máté 11:28
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.

Példabeszédek 3:5
Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!

Zsoltárok 34:18
Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.

Zsoltárok 51:17
Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám.

Zsoltárok 55:22
Vesd az ÚRra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz.

Zsoltárok 147:3
Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.

Jelenések 21:4
és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak."

Rómaiakhoz 8:28
Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.

Rómaiakhoz 12:2
és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.

Példabeszédek 4:23
Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!

Példabeszédek 3:5-6
[5] Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj![6] Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

1 Korintusi 6:19-20
[19] Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok?[20] Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben.

Filippiekhez 4:6-7
[6] Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;[7] és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Máté 11:28-30
[28] Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.[29] Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.[30] Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű."

Zsoltárok 34:1-22
[1] Dávidé, abból az időből, amikor eszelősnek tettette magát Abimeleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment. Áldom az URat mindenkor, állandóan őt dicséri szám.[2] Az ÚRral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek.[3] Hirdessétek velem az ÚR nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét![4] Az ÚRhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem.[5] Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk.[6] Kiáltott a nyomorult; az ÚR meghallgatta, és minden bajából kiszabadította.[7] Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket.[8] Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.[9] Féljétek az URat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők.[10] Az oroszlánok is sínylődnek, és éheznek, de akik az ÚRhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót.[11] Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az ÚR félelmére.[12] Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni?[13] Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalárdságot![14] Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt![15] Az ÚR szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat.[16] Az ÚR a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről.[17] Akik az ÚRhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból.[18] Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.[19] Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az ÚR.[20] Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük.[21] Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat.[22] Az ÚR megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül.

Hungarian Bible 1975
Copyright © 1975, 1990 Hungarian Bible Society