A A A A A

תעלומות: [גוֹרָל]


קהלת 6:10
י מה שהיה כבר נקרא שמו ונודע אשר הוא אדם ולא יוכל לדין עם שהתקיף (שתקיף) ממנו

חבקוק 2:3
ג כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו--כי בא יבא לא יאחר

ישעה 46:10
י מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשו אמר עצתי תקום וכל חפצי אעשה

ישעה 55:11
יא כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אלי ריקם  כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו

ירמיה 1:5
ה בטרם אצורך (אצרך) בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך  נביא לגוים נתתיך

ירמיה 17:10
י אני יהוה חקר לב בחן כליות  ולתת לאיש כדרכו כפרי מעלליו  {ס}

במדבר 23:19
יט לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה

משלי 16:3
ג  גל אל-יהוה מעשיך    ויכנו מחשבתיך

משלי 19:20-24
[20] כ  שמע עצה וקבל מוסר--    למען תחכם באחריתך[21] כא  רבות מחשבות בלב-איש    ועצת יהוה היא תקום[22] כב  תאות אדם חסדו    וטוב-רש מאיש כזב[23] כג  יראת יהוה לחיים    ושבע ילין בל-יפקד רע[24] כד  טמן עצל ידו בצלחת    גם-אל-פיהו לא ישיבנה

תהילים 37:37
לז  שמר-תם וראה ישר    כי-אחרית לאיש שלום

תהילים 138:8
ח  יהוה יגמר בעדי    יהוה חסדך לעולם מעשי ידיך אל-תרף

ירמיה 29:11-14
[11] יא כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם--נאם יהוה  מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה[12] יב וקראתם אתי והלכתם והתפללתם אלי ושמעתי אליכם[13] יג ובקשתם אתי ומצאתם  כי תדרשני בכל לבבכם[14] יד ונמצאתי לכם נאם יהוה ושבתי את שביתכם (שבותכם) וקבצתי אתכם מכל הגוים ומכל המקומות אשר הדחתי אתכם שם נאם יהוה והשבתי אתכם--אל המקום אשר הגליתי אתכם משם

Hebrew Bible Aleppo Codex
Public Domain