A A A A A

תעלומות: [חוצנים]


דברים 4:19
יט ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם--אשר חלק יהוה אלהיך אתם לכל העמים תחת כל השמים

דברים 17:3
ג וילך ויעבד אלהים אחרים וישתחו להם ולשמש או לירח או לכל צבא השמים--אשר לא צויתי

שמות 12:49
מט תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם

שמות 22:21
כא כל אלמנה ויתום לא תענון

שמות 23:9
ט וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר--כי גרים הייתם בארץ מצרים

יחזקאל 1:4-7
[4] ד וארא והנה רוח סערה באה מן הצפון ענן גדול ואש מתלקחת ונגה לו סביב ומתוכה--כעין החשמל מתוך האש[5] ה ומתוכה--דמות ארבע חיות וזה מראיהן--דמות אדם להנה[6] ו וארבעה פנים לאחת וארבע כנפים לאחת להם[7] ז ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם ככף רגל עגל ונצצים כעין נחשת קלל

בראשית 1:26
כו ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ

בראשית 2:1
א ויכלו השמים והארץ וכל צבאם

ישעה 13:5
ה באים מארץ מרחק מקצה השמים יהוה וכלי זעמו לחבל כל הארץ  {ס}

ישעה 45:12
יב אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי אני ידי נטו שמים וכל צבאם צויתי

ישעה 60:8
ח מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארבתיהם

ויקרא 24:22
כב משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה  כי אני יהוה אלהיכם

נחמיה 9:6
ו אתה הוא יהוה לבדך--את (אתה) עשית את השמים שמי השמים וכל צבאם הארץ וכל אשר עליה הימים וכל אשר בהם ואתה מחיה את כלם וצבא השמים לך משתחוים

תהילים 97:6
ו  הגידו השמים צדקו    וראו כל-העמים כבודו

עמוס 9:2-3
[2] ב אם יחתרו בשאול משם ידי תקחם ואם יעלו השמים--משם אורידם[3] ג ואם יחבאו בראש הכרמל משם אחפש ולקחתים ואם יסתרו מנגד עיני בקרקע הים--משם אצוה את הנחש ונשכם

ויקרא 19:33-34
[33] לג וכי יגור אתך גר בארצכם--לא תונו אתו[34] לד כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך--כי גרים הייתם בארץ מצרים  אני יהוה אלהיכם

בראשית 6:1-22
[1] א ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה ובנות ילדו להם[2] ב ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טבת הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו[3] ג ויאמר יהוה לא ידון רוחי באדם לעלם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה[4] ד הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבאו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם  המה הגברים אשר מעולם אנשי השם  {פ}[5] ה וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום[6] ו וינחם יהוה כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו[7] ז ויאמר יהוה אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים  כי נחמתי כי עשיתם[8] ח ונח מצא חן בעיני יהוה  {פ}[9] ט אלה תולדת נח--נח איש צדיק תמים היה בדרתיו  את האלהים התהלך נח[10] י ויולד נח שלשה בנים--את שם את חם ואת יפת[11] יא ותשחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס[12] יב וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה  כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ  {ס}[13] יג ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר בא לפני--כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ[14] יד עשה לך תבת עצי גפר קנים תעשה את התבה וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר[15] טו וזה אשר תעשה אתה  שלש מאות אמה ארך התבה חמשים אמה רחבה ושלשים אמה קומתה[16] טז צהר תעשה לתבה ואל אמה תכלנה מלמעלה ופתח התבה בצדה תשים תחתים שנים ושלשים תעשה[17] יז ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחת כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמים  כל אשר בארץ יגוע[18] יח והקמתי את בריתי אתך ובאת אל התבה--אתה ובניך ואשתך ונשי בניך אתך[19] יט ומכל החי מכל בשר שנים מכל תביא אל התבה--להחית אתך  זכר ונקבה יהיו[20] כ מהעוף למינהו ומן הבהמה למינה מכל רמש האדמה למינהו--שנים מכל יבאו אליך להחיות[21] כא ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל ואספת אליך והיה לך ולהם לאכלה[22] כב ויעש נח  ככל אשר צוה אתו אלהים--כן עשה

יחזקאל 1:1-28
[1] א ויהי בשלשים שנה ברביעי בחמשה לחדש ואני בתוך הגולה על נהר כבר נפתחו השמים ואראה מראות אלהים[2] ב בחמשה לחדש--היא השנה החמישית לגלות המלך יויכין[3] ג היה היה דבר יהוה אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כשדים--על נהר כבר ותהי עליו שם יד יהוה[4] ד וארא והנה רוח סערה באה מן הצפון ענן גדול ואש מתלקחת ונגה לו סביב ומתוכה--כעין החשמל מתוך האש[5] ה ומתוכה--דמות ארבע חיות וזה מראיהן--דמות אדם להנה[6] ו וארבעה פנים לאחת וארבע כנפים לאחת להם[7] ז ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם ככף רגל עגל ונצצים כעין נחשת קלל[8] ח וידו (וידי) אדם מתחת כנפיהם על ארבעת רבעיהם ופניהם וכנפיהם לארבעתם[9] ט חברת אשה אל אחותה כנפיהם  לא יסבו בלכתן איש אל עבר פניו ילכו[10] י ודמות פניהם פני אדם ופני אריה אל הימין לארבעתם ופני שור מהשמאול לארבעתן ופני נשר לארבעתן[11] יא ופניהם וכנפיהם פרדות מלמעלה  לאיש שתים חברות איש ושתים מכסות את גויתיהנה[12] יב ואיש אל עבר פניו ילכו  אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת ילכו לא יסבו בלכתן[13] יג ודמות החיות מראיהם כגחלי אש בערות כמראה הלפדים--היא מתהלכת בין החיות ונגה לאש ומן האש יוצא ברק[14] יד והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק[15] טו וארא החיות והנה אופן אחד בארץ אצל החיות לארבעת פניו[16] טז מראה האופנים ומעשיהם כעין תרשיש ודמות אחד לארבעתן ומראיהם ומעשיהם כאשר יהיה האופן בתוך האופן[17] יז על ארבעת רבעיהן בלכתם ילכו  לא יסבו בלכתן[18] יח וגביהן--וגבה להם ויראה להם וגבתם מלאת עינים סביב--לארבעתן[19] יט ובלכת החיות ילכו האופנים אצלם ובהנשא החיות מעל הארץ ינשאו האופנים[20] כ על אשר יהיה שם הרוח ללכת ילכו שמה הרוח ללכת והאופנים ינשאו לעמתם כי רוח החיה באופנים[21] כא בלכתם ילכו ובעמדם יעמדו ובהנשאם מעל הארץ ינשאו האופנים לעמתם--כי רוח החיה באופנים[22] כב ודמות על ראשי החיה רקיע כעין הקרח הנורא--נטוי על ראשיהם מלמעלה[23] כג ותחת הרקיע כנפיהם ישרות אשה אל אחותה  לאיש שתים מכסות להנה ולאיש שתים מכסות להנה את גויתיהם[24] כד ואשמע את קול כנפיהם כקול מים רבים כקול שדי בלכתם--קול המלה כקול מחנה בעמדם תרפינה כנפיהן[25] כה ויהי קול--מעל לרקיע אשר על ראשם בעמדם תרפינה כנפיהן[26] כו וממעל לרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כסא ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה[27] כז וארא כעין חשמל כמראה אש בית לה סביב ממראה מתניו ולמעלה וממראה מתניו ולמטה ראיתי כמראה אש ונגה לו סביב[28] כח כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנגה סביב--הוא מראה דמות כבוד יהוה ואראה ואפל על פני ואשמע קול מדבר  {פ}

Hebrew Bible Aleppo Codex
Public Domain