A A A A A

שלטי מתמטיקה: [מספר 5]


במדבר 5:11-31
[11] יא וידבר יהוה אל משה לאמר[12] יב דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם  איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל[13] יג ושכב איש אתה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה והוא לא נתפשה[14] יד ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והוא נטמאה או עבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא לא נטמאה[15] טו והביא האיש את אשתו אל הכהן והביא את קרבנה עליה עשירת האיפה קמח שערים לא יצק עליו שמן ולא יתן עליו לבנה--כי מנחת קנאת הוא מנחת זכרון מזכרת עון[16] טז והקריב אתה הכהן והעמדה לפני יהוה[17] יז ולקח הכהן מים קדשים בכלי חרש ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח הכהן ונתן אל המים[18] יח והעמיד הכהן את האשה לפני יהוה ופרע את ראש האשה ונתן על כפיה את מנחת הזכרון מנחת קנאת הוא וביד הכהן יהיו מי המרים המאררים[19] יט והשביע אתה הכהן ואמר אל האשה אם לא שכב איש אתך ואם לא שטית טמאה תחת אישך--הנקי ממי המרים המאררים האלה[20] כ ואת כי שטית תחת אישך--וכי נטמאת ויתן איש בך את שכבתו מבלעדי אישך[21] כא והשביע הכהן את האשה בשבעת האלה ואמר הכהן לאשה יתן יהוה אותך לאלה ולשבעה בתוך עמך--בתת יהוה את ירכך נפלת ואת בטנך צבה[22] כב ובאו המים המאררים האלה במעיך לצבות בטן ולנפל ירך ואמרה האשה אמן אמן[23] כג וכתב את האלת האלה הכהן--בספר ומחה אל מי המרים[24] כד והשקה את האשה את מי המרים המאררים ובאו בה המים המאררים למרים[25] כה ולקח הכהן מיד האשה את מנחת הקנאת והניף את המנחה לפני יהוה והקריב אתה אל המזבח[26] כו וקמץ הכהן מן המנחה את אזכרתה והקטיר המזבחה ואחר ישקה את האשה את המים[27] כז והשקה את המים והיתה אם נטמאה ותמעל מעל באישה--ובאו בה המים המאררים למרים וצבתה בטנה ונפלה ירכה והיתה האשה לאלה בקרב עמה[28] כח ואם לא נטמאה האשה וטהרה הוא--ונקתה ונזרעה זרע[29] כט זאת תורת הקנאת אשר תשטה אשה תחת אישה ונטמאה[30] ל או איש אשר תעבר עליו רוח קנאה--וקנא את אשתו והעמיד את האשה לפני יהוה ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת[31] לא ונקה האיש מעון והאשה ההוא תשא את עונה  {פ}

מלכים א 7:23
כג ויעש את הים מוצק  עשר באמה משפתו עד שפתו עגל סביב וחמש באמה קומתו וקוה (וקו) שלשים באמה יסב אתו סביב

דברים 6:4
ד שמע ישראל  יהוה אלהינו יהוה אחד

מלאכי 3:10
י הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר יהוה צבאות  אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די

תהילים 104:9
ט  גבול-שמת בל-יעברון    בל-ישבון לכסות הארץ

בראשית 6:12
יב וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה  כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ  {ס}

בראשית 7:20
כ חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים

בראשית 8:5-9
[5] ה והמים היו הלוך וחסור עד החדש העשירי בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרים[6] ו ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את חלון התבה אשר עשה[7] ז וישלח את הערב ויצא יצוא ושוב עד יבשת המים מעל הארץ[8] ח וישלח את היונה מאתו--לראות הקלו המים מעל פני האדמה[9] ט ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה ותשב אליו אל התבה--כי מים על פני כל הארץ וישלח ידו ויקחה ויבא אתה אליו אל התבה

בראשית 9:11
יא והקמתי את בריתי אתכם ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ

בראשית 1:31
לא וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי  {פ}

בראשית 3:15
טו ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה  הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב  {ס}

שמות 20:13
יג לא תחמד בית רעך  {ס}  לא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך  {פ}

Hebrew Bible Aleppo Codex
Public Domain