A A A A A

חַיִים: [יום הולדת]


ירמיה 29:11
יא כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם--נאם יהוה  מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה

משלי 9:11
יא  כי-בי ירבו ימיך    ויוסיפו לך שנות חיים

תהילים 16:11
יא  תודיעני    ארח חיים שבע שמחות את-פניך    נעמות בימינך נצח

תהילים 20:4
ד  יזכר כל-מנחתך    ועולתך ידשנה סלה

תהילים 27:4-7
[4] ד  אחת שאלתי מאת-יהוה--    אותה אבקש שבתי בבית-יהוה    כל-ימי חיי לחזות בנעם-יהוה    ולבקר בהיכלו[5] ה  כי יצפנני בסכה--    ביום רעה יסתרני בסתר אהלו    בצור ירוממני[6] ו  ועתה ירום ראשי על איבי סביבותי    ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה    ליהוה[7] ז  שמע-יהוה קולי אקרא    וחנני וענני

תהילים 90:12
יב  למנות ימינו כן הודע    ונבא לבב חכמה

תהילים 91:11
יא  כי מלאכיו יצוה-לך    לשמרך בכל-דרכיך

תהילים 91:16
טז  ארך ימים אשביעהו    ואראהו בישועתי

תהילים 118:24
כד  זה-היום עשה יהוה    נגילה ונשמחה בו

צפניה 3:17
יז יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו--יגיל עליך ברנה

תהילים 37:4-5
[4] ד  והתענג על-יהוה    ויתן-לך משאלת לבך[5] ה  גול על-יהוה דרכך    ובטח עליו והוא יעשה

איכה 3:22-23
[22] כב חסדי יהוה כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו[23] כג חדשים לבקרים רבה אמונתך

במדבר 6:24-26
[24] כד יברכך יהוה וישמרך  {ס}[25] כה יאר יהוה פניו אליך ויחנך  {ס}[26] כו ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום  {ס}

תהילים 139:1-24
[1] א  למנצח לדוד מזמור יהוה חקרתני    ותדע[2] ב  אתה ידעת שבתי וקומי    בנתה לרעי מרחוק[3] ג  ארחי ורבעי זרית    וכל-דרכי הסכנתה[4] ד  כי אין מלה בלשוני    הן יהוה ידעת כלה[5] ה  אחור וקדם צרתני    ותשת עלי כפכה[6] ו  פלאיה (פליאה) דעת ממני    נשגבה לא-אוכל לה[7] ז  אנה אלך מרוחך    ואנה מפניך אברח[8] ח  אם אסק שמים שם אתה    ואציעה שאול הנך[9] ט  אשא כנפי-שחר    אשכנה באחרית ים[10] י  גם-שם ידך תנחני    ותאחזני ימינך[11] יא  ואמר אך-חשך ישופני    ולילה אור בעדני[12] יב  גם-חשך    לא-יחשיך ממך ולילה כיום יאיר--    כחשיכה כאורה[13] יג  כי-אתה קנית כליתי    תסכני בבטן אמי[14] יד  אודך--    על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך    ונפשי ידעת מאד[15] טו  לא-נכחד עצמי    ממך אשר-עשיתי בסתר    רקמתי בתחתיות ארץ[16] טז  גלמי ראו עיניך    ועל-ספרך כלם יכתבו ימים יצרו    ולא (ולו) אחד בהם[17] יז  ולי--מה-יקרו רעיך אל    מה עצמו ראשיהם[18] יח  אספרם מחול ירבון    הקיצתי ועודי עמך[19] יט  אם-תקטל אלוה רשע    ואנשי דמים סורו מני[20] כ  אשר ימרוך למזמה    נשוא לשוא עריך[21] כא  הלוא-משנאיך יהוה אשנא    ובתקוממיך אתקוטט[22] כב  תכלית שנאה שנאתים    לאויבים היו לי[23] כג  חקרני אל ודע לבבי    בחנני ודע שרעפי[24] כד  וראה אם-דרך-עצב בי    ונחני בדרך עולם

Hebrew Bible Aleppo Codex
Public Domain