A A A A A

אופי טוב: [אכפתיות]


בראשית 1:1-7
[1] א בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ[2] ב והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים[3] ג ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור[4] ד וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך[5] ה ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד  {פ}[6] ו ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים[7] ז ויעש אלהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן

מלאכי 1:11
יא כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגוים ובכל מקום מקטר מגש לשמי ומנחה טהורה  כי גדול שמי בגוים אמר יהוה צבאות

בראשית 2:7
ז וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה

בראשית 1:1
א בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

שמות 15:3
ג יהוה איש מלחמה יהוה  {ר} שמו  {ס}

תהילים 68:5
ה  שירו לאלהים--    זמרו שמו סלו לרכב בערבות--ביה שמו    ועלזו לפניו

תהילים 146:9
ט  יהוה שמר את-גרים--יתום ואלמנה יעודד    ודרך רשעים יעות

Hebrew Bible Aleppo Codex
Public Domain