A A A A A

אופי טוב: [נוֹעָזוּת]


משלי 28:1
א  נסו ואין-רדף רשע    וצדיקים ככפיר יבטח

בראשית 18:23-32
[23] כג ויגש אברהם ויאמר  האף תספה צדיק עם רשע[24] כד אולי יש חמשים צדיקם בתוך העיר האף תספה ולא תשא למקום למען חמשים הצדיקם אשר בקרבה[25] כה חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך--השפט כל הארץ לא יעשה משפט[26] כו ויאמר יהוה אם אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר--ונשאתי לכל המקום בעבורם[27] כז ויען אברהם ויאמר  הנה נא הואלתי לדבר אל אדני ואנכי עפר ואפר[28] כח אולי יחסרון חמשים הצדיקם חמשה--התשחית בחמשה את כל העיר ויאמר לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה[29] כט ויסף עוד לדבר אליו ויאמר אולי ימצאון שם ארבעים ויאמר לא אעשה בעבור הארבעים[30] ל ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה--אולי ימצאון שם שלשים ויאמר לא אעשה אם אמצא שם שלשים[31] לא ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני--אולי ימצאון שם עשרים ויאמר לא אשחית בעבור העשרים[32] לב ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אך הפעם--אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה

תהילים 138:3
ג  ביום קראתי ותענני    תרהבני בנפשי עז

משלי 14:26
כו  ביראת יהוה מבטח-עז    ולבניו יהיה מחסה

תהילים 27:14
יד  קוה אל-יהוה    חזק ויאמץ לבך וקוה אל-יהוה

דברי הימים א 28:20
כ ויאמר דויד לשלמה בנו חזק ואמץ ועשה--אל תירא ואל תחת  כי יהוה אלהים אלהי עמך--לא ירפך ולא יעזבך עד לכלות כל מלאכת עבודת בית יהוה

ישעה 54:4
ד אל תיראי כי לא תבושי ואל תכלמי כי לא תחפירי  כי בשת עלומיך תשכחי וחרפת אלמנותיך לא תזכרי עוד

יהושע 1:7
ז רק חזק ואמץ מאד לשמר לעשות ככל התורה--אשר צוך משה עבדי אל תסור ממנו ימין ושמאול  למען תשכיל בכל אשר תלך

יחזקאל 3:9
ט כשמיר חזק מצר נתתי מצחך  לא תירא אותם ולא תחת מפניהם כי בית מרי המה  {פ}

Hebrew Bible Aleppo Codex
Public Domain