A A A A A

אופי טוב: [פְּרִישׁוּת]


משלי 31:30
ל  שקר החן והבל היפי    אשה יראת-יהוה היא תתהלל

בראשית 39:7-10
[7] ז ויהי אחר הדברים האלה ותשא אשת אדניו את עיניה אל יוסף ותאמר שכבה עמי[8] ח וימאן--ויאמר אל אשת אדניו הן אדני לא ידע אתי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי[9] ט איננו גדול בבית הזה ממני ולא חשך ממני מאומה כי אם אותך באשר את אשתו ואיך אעשה הרעה הגדלה הזאת וחטאתי לאלהים[10] י ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה

Hebrew Bible Aleppo Codex
Public Domain