A A A A A

אלוהים: [ברכה]


תהילים 67:7
ז  ארץ נתנה יבולה    יברכנו אלהים אלהינו [ (Psalms 67:8) ח  יברכנו אלהים    וייראו אותו כל-אפסי-ארץ ]

במדבר 6:24-25
[24] כד יברכך יהוה וישמרך  {ס}[25] כה יאר יהוה פניו אליך ויחנך  {ס}

ירמיה 17:7-8
[7] ז ברוך הגבר אשר יבטח ביהוה והיה יהוה מבטחו[8] ח והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא ירא (יראה) כי יבא חם והיה עלהו רענן ובשנת בצרת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי

ישעה 41:10
י אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך--אף תמכתיך בימין צדקי

בראשית 22:16-17
[16] טז ויאמר בי נשבעתי נאם יהוה  כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך את יחידך[17] יז כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים וירש זרעך את שער איביו

בראשית 27:28-29
[28] כח ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ--ורב דגן ותירש[29] כט יעבדוך עמים וישתחו (וישתחוו) לך לאמים--הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך ארריך ארור ומברכיך ברוך

תהילים 1:1-3
[1] א  אשרי האיש--    אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד    ובמושב לצים לא ישב[2] ב  כי אם בתורת יהוה חפצו    ובתורתו יהגה יומם ולילה[3] ג  והיה--    כעץ שתול על-פלגי-מים אשר פריו יתן בעתו--ועלהו לא-יבול    וכל אשר-יעשה יצליח

תהילים 23:1-4
[1] א  מזמור לדוד    יהוה רעי לא אחסר[2] ב  בנאות דשא ירביצני    על-מי מנחות ינהלני[3] ג  נפשי ישובב    ינחני במעגלי-צדק למען שמו[4] ד  גם כי-אלך בגיא צלמות לא-אירא רע--    כי-אתה עמדי שבטך ומשענתך    המה ינחמני

שמואל ב 22:3-4
[3] ג אלהי צורי אחסה בו  {ס}  מגני וקרן ישעי  {ר} משגבי ומנוסי  {ס}  משעי מחמס תשעני  {ר}[4] ד מהלל אקרא יהוה  {ס}  ומאיבי אושע  {ר}

תהילים 138:7
ז  אם-אלך בקרב צרה--    תחיני על אף איבי תשלח ידך    ותושיעני ימינך

Hebrew Bible Aleppo Codex
Public Domain