A A A A A

אופי רע: [מְרִירוּת]


קהלת 7:9
ט אל תבהל ברוחך לכעוס  כי כעס בחיק כסילים ינוח

יחזקאל 3:14
יד ורוח נשאתני ותקחני ואלך מר בחמת רוחי ויד יהוה עלי חזקה

ישעה 38:17
יז הנה לשלום מר לי מר ואתה חשקת נפשי משחת בלי כי השלכת אחרי גוך כל חטאי

איוב 7:11
יא  גם-אני    לא אחשך-פי אדברה בצר רוחי    אשיחה במר נפשי

איוב 10:1
א  נקטה נפשי בחיי    אעזבה עלי שיחי אדברה במר נפשי

איוב 21:25
כה  וזה--ימות בנפש מרה    ולא-אכל בטובה

משלי 10:12
יב  שנאה תערר מדנים    ועל כל-פשעים תכסה אהבה

משלי 14:10
י  לב--יודע מרת נפשו    ובשמחתו לא-יתערב זר

משלי 15:1
א  מענה-רך ישיב חמה    ודבר-עצב יעלה-אף

משלי 17:25
כה  כעס לאביו בן כסיל    וממר ליולדתו

Hebrew Bible Aleppo Codex
Public Domain