A A A A A

מלאכים ושדים: [שדים]


איוב 4:15
טו  ורוח על-פני יחלף    תסמר שערת בשרי

תהילים 106:37-38
[37] לז  ויזבחו את-בניהם ואת-בנותיהם--    לשדים[38] לח  וישפכו דם נקי דם-בניהם ובנותיהם--    אשר זבחו לעצבי כנען ותחנף הארץ    בדמים

איוב 1:20-21
[20] כ ויקם איוב ויקרע את מעלו ויגז את ראשו ויפל ארצה וישתחו[21] כא ויאמר ערם יצתי מבטן אמי וערם אשוב שמה--יהוה נתן ויהוה לקח יהי שם יהוה מברך

ישעה 14:12-15
[12] יב איך נפלת משמים הילל בן שחר נגדעת לארץ חולש על גוים[13] יג ואתה אמרת בלבבך השמים אעלה--ממעל לכוכבי אל ארים כסאי ואשב בהר מועד בירכתי צפון[14] יד אעלה על במתי עב אדמה לעליון[15] טו אך אל שאול תורד אל ירכתי בור

Hebrew Bible Aleppo Codex
Public Domain