A A A A A

מלאכים ושדים: [ארכנגלים]


דניאל 10:13-21
[13] יג ושר מלכות פרס עמד לנגדי עשרים ואחד יום והנה מיכאל אחד השרים הראשנים בא לעזרני ואני נותרתי שם אצל מלכי פרס[14] יד ובאתי להבינך את אשר יקרה לעמך באחרית הימים  כי עוד חזון לימים[15] טו ובדברו עמי כדברים האלה--נתתי פני ארצה ונאלמתי[16] טז והנה כדמות בני אדם נגע על שפתי ואפתח פי ואדברה ואמרה אל העמד לנגדי אדני במראה נהפכו צירי עלי ולא עצרתי כח[17] יז והיך יוכל עבד אדני זה לדבר עם אדני זה ואני מעתה לא יעמד בי כח ונשמה לא נשארה בי[18] יח ויסף ויגע בי כמראה אדם ויחזקני[19] יט ויאמר אל תירא איש חמדות שלום לך--חזק וחזק וכדברו עמי התחזקתי ואמרה ידבר אדני כי חזקתני[20] כ ויאמר הידעת למה באתי אליך ועתה אשוב להלחם עם שר פרס ואני יוצא והנה שר יון בא[21] כא אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת ואין אחד מתחזק עמי על אלה כי אם מיכאל שרכם  {פ}

דניאל 12:1
א ובעת ההיא יעמד מיכאל השר הגדול העמד על בני עמך והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר

דניאל 9:21
כא ועוד אני מדבר בתפלה והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחלה מעף ביעף נגע אלי כעת מנחת ערב

דניאל 8:11-16
[11] יא ועד שר הצבא הגדיל וממנו הרים (הורם) התמיד והשלך מכון מקדשו[12] יב וצבא תנתן על התמיד בפשע ותשלך אמת ארצה ועשתה והצליחה[13] יג ואשמעה אחד קדוש מדבר ויאמר אחד קדוש לפלמוני המדבר עד מתי החזון התמיד והפשע שמם--תת וקדש וצבא מרמס[14] יד ויאמר אלי--עד ערב בקר אלפים ושלש מאות ונצדק קדש[15] טו ויהי בראתי אני דניאל--את החזון ואבקשה בינה והנה עמד לנגדי כמראה גבר[16] טז ואשמע קול אדם בין אולי ויקרא ויאמר גבריאל הבן להלז את המראה

יהושע 5:13-15
[13] יג ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה איש עמד לנגדו וחרבו שלופה בידו וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה אם לצרינו[14] יד ויאמר לא כי אני שר צבא יהוה--עתה באתי ויפל יהושע אל פניו ארצה וישתחו ויאמר לו מה אדני מדבר אל עבדו[15] טו ויאמר שר צבא יהוה אל יהושע של נעלך מעל רגלך כי המקום אשר אתה עמד עליו קדש הוא ויעש יהושע כן

שמות 3:2
ב וירא מלאך יהוה אליו בלבת אש--מתוך הסנה וירא והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל

איוב 1:6
ו ויהי היום--ויבאו בני האלהים להתיצב על יהוה ויבוא גם השטן בתוכם

Hebrew Bible Aleppo Codex
Public Domain