A A A A A

נוֹסָף: [לב שבור]


שמואל א 16:7
ז ויאמר יהוה אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו--כי מאסתיהו  כי לא אשר יראה האדם--כי האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב

ישעה 6:1
א בשנת מות המלך עזיהו ואראה את אדני ישב על כסא רם ונשא ושוליו מלאים את ההיכל

ישעה 41:10
י אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך--אף תמכתיך בימין צדקי

ישעה 57:15
טו כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו--מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים

ירמיה 29:11
יא כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם--נאם יהוה  מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה

משלי 3:5
ה  בטח אל-יהוה בכל-לבך    ואל-בינתך אל-תשען

תהילים 34:18
יח  צעקו ויהוה שמע    ומכל-צרותם הצילם

תהילים 51:17
יז  אדני שפתי תפתח    ופי יגיד תהלתך

תהילים 55:22
כב  חלקו מחמאת פיו--    וקרב-לבו רכו דבריו משמן    והמה פתחות

תהילים 147:3
ג  הרפא לשבורי לב    ומחבש לעצבותם

משלי 4:23
כג  מכל-משמר נצר לבך    כי-ממנו תוצאות חיים

משלי 3:5-6
[5] ה  בטח אל-יהוה בכל-לבך    ואל-בינתך אל-תשען[6] ו  בכל-דרכיך דעהו    והוא יישר ארחתיך

תהילים 34:1-22
[1] א  לדוד--    בשנותו את-טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך[2] ב  אברכה את-יהוה בכל-עת    תמיד תהלתו בפי[3] ג  ביהוה תתהלל נפשי    ישמעו ענוים וישמחו[4] ד  גדלו ליהוה אתי    ונרוממה שמו יחדו[5] ה  דרשתי את-יהוה וענני    ומכל-מגורותי הצילני[6] ו  הביטו אליו ונהרו    ופניהם אל-יחפרו[7] ז  זה עני קרא ויהוה שמע    ומכל-צרותיו הושיעו[8] ח  חנה מלאך-יהוה סביב ליראיו    ויחלצם[9] ט  טעמו וראו כי-טוב יהוה    אשרי הגבר יחסה-בו[10] י  יראו את-יהוה קדשיו    כי-אין מחסור ליראיו[11] יא  כפירים רשו ורעבו    ודרשי יהוה לא-יחסרו כל-טוב[12] יב  לכו-בנים שמעו-לי    יראת יהוה אלמדכם[13] יג  מי-האיש החפץ חיים    אהב ימים לראות טוב[14] יד  נצר לשונך מרע    ושפתיך מדבר מרמה[15] טו  סור מרע ועשה-טוב    בקש שלום ורדפהו[16] טז  עיני יהוה אל-צדיקים    ואזניו אל-שועתם[17] יז  פני יהוה בעשי רע    להכרית מארץ זכרם[18] יח  צעקו ויהוה שמע    ומכל-צרותם הצילם[19] יט  קרוב יהוה לנשברי-לב    ואת-דכאי-רוח יושיע[20] כ  רבות רעות צדיק    ומכלם יצילנו יהוה[21] כא  שמר כל-עצמותיו    אחת מהנה לא נשברה[22] כב  תמותת רשע רעה    ושנאי צדיק יאשמו [ (Psalms 34:23) כג  פדה יהוה נפש עבדיו    ולא יאשמו כל-החסים בו ]

Hebrew Bible Aleppo Codex
Public Domain