A A A A A

נוֹסָף: [שפע]


דברים 29:12
יב למען הקים אתך היום לו לעם והוא יהיה לך לאלהים--כאשר דבר לך וכאשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב

שמות 34:6
ו ויעבר יהוה על פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון--ארך אפים ורב חסד ואמת

משלי 3:5-10
[5] ה  בטח אל-יהוה בכל-לבך    ואל-בינתך אל-תשען[6] ו  בכל-דרכיך דעהו    והוא יישר ארחתיך[7] ז  אל-תהי חכם בעיניך    ירא את-יהוה וסור מרע[8] ח  רפאות תהי לשרך    ושקוי לעצמותיך[9] ט  כבד את-יהוה מהונך    ומראשית כל-תבואתך[10] י  וימלאו אסמיך שבע    ותירוש יקביך יפרצו

תהילים 23:5
ה  תערך לפני שלחן--    נגד צררי דשנת בשמן ראשי    כוסי רויה

תהילים 36:8
ח  מה-יקר חסדך אלהים    ובני אדם--בצל כנפיך יחסיון

תהילים 37:11
יא  וענוים יירשו-ארץ    והתענגו על-רב שלום

תהילים 65:11
יא  תלמיה רוה נחת גדודה    ברביבים תמגגנה צמחה תברך

תהילים 72:16
טז  יהי פסת-בר בארץ--    בראש הרים ירעש כלבנון פריו    ויציצו מעיר כעשב הארץ

תהילים 66:8-12
[8] ח  ברכו עמים אלהינו    והשמיעו קול תהלתו[9] ט  השם נפשנו בחיים    ולא-נתן למוט רגלנו[10] י  כי-בחנתנו אלהים    צרפתנו כצרף-כסף[11] יא  הבאתנו במצודה    שמת מועקה במתנינו[12] יב  הרכבת אנוש לראשנו    באנו-באש ובמים ותוציאנו לרויה

Hebrew Bible Aleppo Codex
Public Domain