A A A A A

אלוהים: [ברכה]


לוקס 6:38
תנו ותנתן לכם מדה טובה דחוקה וגדושה ומשפעה יתנו אל־חיקכם כי במדה אשר אתם מודדים בה ימד לכם׃

מתי 5:4
אשרי האבלים כי־הם ינחמו׃

פיליפים 4:19
ואלהי הוא ימלא את־כל־צרככם כעשר כבודו במשיח ישוע׃

פיליפים 4:6-7
[6] אל־תדאגו כי אם־בתפלה ובתחנונים עם־תודה תודיעו בכל־דבר את־משאלותיכם לאלהינו׃[7] ושלום אלהים הנשגב מכל־שכל ינצר את־לבבכם ואת־מחשבותיכם במשיח ישוע׃

יעקב 1:17
כל־מתנה טובה וכל־מנחה שלמה תרד ממעל מאת אבי האורות אשר חלוף וכל־צל שנוי אין־עמו׃

יוחנן 1:16
וממלואו לקחנו כלנו חסד על־חסד׃

א' יוחנן 5:18
ידענו כי כל־הנולד מאת האלהים לא יחטא כי אשר ילד מאת האלהים ישמר את־נפשו והרע לא־יגע בו׃

ב' קורינתים 9:8
ואלהים יכל להרעיף עליכם בשפע כל־חסד עד־כי יהיה לכם בכל־עת די ספוקכם בכל ותותירו בכל־מעשה טוב׃

פיליפים 4:7
ושלום אלהים הנשגב מכל־שכל ינצר את־לבבכם ואת־מחשבותיכם במשיח ישוע׃

Hebrew Bible (DHNT) 1885
Public Domain