A A A A A

חטאים: [כְּפִירָה]


ב' תסלוניקים 2:3
אל יתעה אתכם איש בשום אופן כי לא יבא בטרם יהיה בראשונה המרד ונגלה איש החטאה בן האבדון:

דניאל 9:27
והגביר ברית לרבים שבוע אחד וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה ועל כנף שקוצים משמם ועד כלה ונחרצה תתך על שמם:

א' טימותיאוס 4:1
אבל הרוח אמר בפרוש כי באחרית הימים יהיו אנשים אשר יסורו מן האמונה בפנותם אל הרוחות המטעות ואל תורת השדים:

עברים 3:12
ראו עתה אחי פן יש באחד מכם לב רע וחסר אמונה לסור מאלהים חיים:

לוקס 8:13
ואשר על הסלע הם המקבלים בשמחה את הדבר בשמעם ושרש אין להם רק לשעה מאמינים ובעת הנסיון יסגו אחור:

עברים 6:4-6
[4] כי אלה אשר נגה עליהם האור וטעמו ממתנת השמים ונתן להם חלקם ברוח הקדש:[5] וטעמו את דבר אלהים הטוב וכחות העולם הבא וימעלו מעל:[6] נמנעו מהתחדש עוד לתשובה כי צלבו להם מחדש את בן האלהים ויתנוהו למשל:

ב' פטרוס 2:20-22
[20] כי אחרי המלטם מטמאת העולם בדעת אדנינו ומושיענו ישוע המשיח אם שבו והטבעו בתוכן ונכבשו אחריתם תהיה רעה מראשיתם:[21] טוב היה להם לא לדעת את דרך הצדקה מאשר ידעהו ונסגו אחור מן המצוה הקדושה המסורה להם:[22] ויקר להם כאשר יאמר משל האמת הכלב שב על קאו והחזיר עלה מן הרחצה להתגלל ברפש:

עברים 10:26-29
[26] כי אם נחטא בזדון אחרי אשר קבלנו דעת האמת לא ישאר עוד זבח קרבן לכפר על החטא:[27] כי אם בעותי הדין העתיד ואש קנאה אשר תאכל את הצררים:[28] הן איש כי יפר תורת משה מות ימות בלי חמלה על פי שנים עדים או שלשה:[29] מה תחשבו כמה יגדל הענש הראוי לרמס ברגלו את בן האלהים וחשב לחל את דם הברית אשר הוא מקדש בו ומחרף את רוח החסד:

ב' טימותיאוס 4:3-4
[3] כי בוא תבא העת אשר לא יכילו את הלקח הבריא כי אם כאות נפשם יקבצו להם מורים לשעשעי אזנים:[4] ויטו אזניהם מן האמת ויפנו אל ההגדות:

יוחנן 15:6
איש אשר לא יעמד בי השלך כשריג החוצה וייבש וילקטום וישליכום אל תוך האש והיה לבער:

א' טימותיאוס 4:1-2
[1] אבל הרוח אמר בפרוש כי באחרית הימים יהיו אנשים אשר יסורו מן האמונה בפנותם אל הרוחות המטעות ואל תורת השדים:[2] דברי שקרים בחנפה ונכוים הם במדעת:

ב' פטרוס 2:1
וגם נביאי שקר היו בעם כאשר יהיו גם בכם מורי שקר אשר יכניסו כתות משחיתות ובכחשם במשל אשר קנם יביאו על נפשם כליון פתאם:

מתי 24:10-12
[10] ואז יכשלו רבים ומסרו איש את רעהו ושנאו איש את אחיו:[11] ונביאי שקר רבים יקומו והתעו רבים:[12] ומפני אשר ירבה הרשע תפוג אהבת רבים:

ב' פטרוס 3:17
ואתם אהובים אשר ידעתם זאת השמרו לנפשתיכם פן תמשכו אחרי טעות אנשי בליעל ונפלתם ממעזכם:

יוחנן 6:66
מן העת הזאת רבים מתלמידיו נסגו אחור ולא יספו להתהלך אתו:

ב' פטרוס 2:17
בארות בלי מים המה עבים נדפים בסערה אשר שמור להם חשך אפלה לעולם:

א' טימותיאוס 4:1-3
[1] אבל הרוח אמר בפרוש כי באחרית הימים יהיו אנשים אשר יסורו מן האמונה בפנותם אל הרוחות המטעות ואל תורת השדים:[2] דברי שקרים בחנפה ונכוים הם במדעת:[3] אסרים לקחת אשה ומנעים ממיני מאכל אשר בראם האלהים שיאכלות בתודה המאמינים וידעי האמת:

א' קורינתים 10:12
לכן החשב שהוא נצב ירא פן יפול:

מתי 24:9-10
[9] אז ימסרו אתכם לעני והמיתו אתכם והייתם שנואים לכל הגוים למען שמי:[10] ואז יכשלו רבים ומסרו איש את רעהו ושנאו איש את אחיו:

מתי 26:14-16
[14] וילך אחד משנים העשר הנקרא יהודה איש קריות אל ראשי הכהנים:[15] ויאמר מה תתנו לי ואמסרנו בידכם וישקלו לו שלשים כסף:[16] ומן העת ההיא בקש תאנה למסר אותו:

א' טימותיאוס 1:19-20
[19] לאחז באמונה וברוח הטובה אשר יש מאסים בה ותשבר אנית אמונתם:[20] ומהם הומניוס ואלכסנדר אשר מסרתים לשטן למען יוסרו לבלתי גדף עוד:

א' יוחנן 2:19
מאתנו יצאו אך לא משלנו היו כי אלו היו משלנו כי אז היו עמדים עמנו אבל למען יגלו כי לא כלם משלנו המה:

עברים 10:25-31
[25] ואל נעזב את כנאיתנו כמנהג קצת אנשים כי אם נוכיח איש את אחיו וביותר בראתכם כי קרוב היום:[26] כי אם נחטא בזדון אחרי אשר קבלנו דעת האמת לא ישאר עוד זבח קרבן לכפר על החטא:[27] כי אם בעותי הדין העתיד ואש קנאה אשר תאכל את הצררים:[28] הן איש כי יפר תורת משה מות ימות בלי חמלה על פי שנים עדים או שלשה:[29] מה תחשבו כמה יגדל הענש הראוי לרמס ברגלו את בן האלהים וחשב לחל את דם הברית אשר הוא מקדש בו ומחרף את רוח החסד:[30] כי ידענו את האמר לי נקם ושלם ועוד כי ידין יהוה עמו:[31] מה נורא לנפל ביד אלהים חיים:

ירמיה 17:5-6
[5] כה אמר יהוה ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו ומן יהוה יסור לבו:[6] והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב ושכן חררים במדבר ארץ מלחה ולא תשב:

יחזקאל 3:20
ובשוב צדיק מצדקו ועשה עול ונתתי מכשול לפניו הוא ימות כי לא הזהרתו בחטאתו ימות ולא תזכרן צדקתו אשר עשה ודמו מידך אבקש:

יחזקאל 18:24
ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול ככל התועבות אשר עשה הרשע יעשה וחי כל צדקתו אשר עשה לא תזכרנה במעלו אשר מעל ובחטאתו אשר חטא בם ימות:

מתי 13:20-21
[20] והנזרע על הסלע הוא השמע את הדבר וימהר ויקחנו בשמחה:[21] אך אין לו שרש תחתיו ורק לשעה יעמד ובהיות צרה ורדיפה על אדות הדבר מיד נכשל:

א' קורינתים 9:27
כי אם אדכא את גופי ואשעבדנו פן אהיה אני הקורא לאחרים נאלח בעצמי:

עברים 6:4-8
[4] כי אלה אשר נגה עליהם האור וטעמו ממתנת השמים ונתן להם חלקם ברוח הקדש:[5] וטעמו את דבר אלהים הטוב וכחות העולם הבא וימעלו מעל:[6] נמנעו מהתחדש עוד לתשובה כי צלבו להם מחדש את בן האלהים ויתנוהו למשל:[7] כי האדמה השותה את הגשם הירד עליה למכביר ומוציאה עשב טוב לעבדיה תשא ברכה מאת האלהים:[8] ואשר תוציא קוץ ודרדר נמאסה היא וקרובה למארה וסופה להשרף:

מע''ש 21:21
והם שמעו עליך שמועה כי תלמד את כל היהודים אשר בקרב הגוים לסור ממשה באמרך כי אין עליהם למול את בניהם וללכת בחקות התורה:

גלטים 5:4
נגזרתם מן המשיח אתם המצטדקים בתורה נפלתם מן החסד:

א' קורינתים 6:9
הלא ידעתם כי הרשעים לא יירשו את מלכות האלהים אל תתעו את נפשותיכם לא הזנים לא עבדי אלילים לא המנאפים ולא הקדשים ולא השכבים את זכר:

עברים 10:26
כי אם נחטא בזדון אחרי אשר קבלנו דעת האמת לא ישאר עוד זבח קרבן לכפר על החטא:

מתי 13:41
בן האדם ישלח את מלאכיו ולקטו ממלכותו את כל המכשלות ואת כל פעלי האון:

ב' טימותיאוס 4:3
כי בוא תבא העת אשר לא יכילו את הלקח הבריא כי אם כאות נפשם יקבצו להם מורים לשעשעי אזנים:

ב' תסלוניקים 2:3-4
[3] אל יתעה אתכם איש בשום אופן כי לא יבא בטרם יהיה בראשונה המרד ונגלה איש החטאה בן האבדון:[4] המתקומם והמתרומם על כל הנקרא אל או עבודה עד כי גם ישב בהיכל האלהים כאלהים ומראה את עצמו כי אלהים הוא:

יוחנן 1:14
והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת:

דברים 13:13
יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את ישבי עירם לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעתם:

א' טימותיאוס 4:10
כי לזאת אנחנו גם יגעים גם נעלבים על אשר הוחלנו לאלהים חיים שהוא המושיע לכל האדם וביותר למאמינים:

א' פטרוס 3:17
כי טוב לכם אם חפץ אלהים הוא אשר תענו בעשותכם הטוב משתענו בעשותכם רע:

א' תסלוניקים 2:3
כי תוכחתנו איננה מתוך טעות וגם לא מתוך טמאה ולא ברמיה:

דברים 32:15
וישמן ישרון ויבעט שמנת עבית כשית ויטש אלוה עשהו וינבל צור ישעתו:

יחזקאל 18:26
בשוב צדיק מצדקתו ועשה עול ומת עליהם בעולו אשר עשה ימות:

א' טימותיאוס 4:2
דברי שקרים בחנפה ונכוים הם במדעת:

מרקוס 10:11
ויאמר אליהם המשלח את אשתו ולקח אחרת נאף הוא עליה:

לוקס 22:3-6
[3] והשטן נכנס ביהודה המכנה איש קריות והוא במספר שנים העשר:[4] וילך וידבר עם ראשי הכהנים ושרי החיל איך ימסרנו אל ידם:[5] וישמחו ויאתו לתת לו כסף:[6] ויבטח אתם ויבקש תואנה למסרו אליהם שלא לעיני ההמון:

מתי 12:31-32
[31] על כן אני אמר לכם כל חטא וגדוף יסלח לאדם אך גדוף הרוח לא יסלח לאדם:[32] וכל אשר ידבר דבר חרפה על בן האדם יסלח לו והמחרף את רוח הקדש לא יסלח לו לא בעולם הזה ולא בעולם הבא:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977