A A A A A

חטאים: [הִתמַכְּרוּת]


א' קורינתים 10:13-14
[13] עדין לא בא עליכם נסיון אחר בלתי אם נסיון בני אדם כי נאמן הוא האלהים אשר לא יניח לנסות אתכם למעלה מיכלתכם כי אם יתן עם הנסיון גם תוצאתיו כדי שתוכלו שאת:[14] על כן חביבי נוסו מעבודת אלילים:

א' יוחנן 2:16
כי כל אשר בחלד תאות הבשר ותאות העינים וגאות ההון איננו מן אבינו כי אם מן החלד:

א' קורינתים 15:33
אל נא תתעו חברת אנשים רעים משחתת מדות טבות:

יעקב 4:7
לכן הכנעו לאלהים התיצבו נגד השטן ויברח מפניכם:

א' קורינתים 6:12
הכל הוא ברשותי אך לא כל דבר יועיל הכל הוא ברשותי אך לא ישעבדני דבר:

א' פטרוס 5:10
ואלהי כל החסד אשר קראנו לכבודו הנצחי במשיח ישוע אחרי ענותכם מעט הוא ישלים ויחזק ויגבר וייסד אתכם:

תהילים 50:15
וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני:

רומים 5:3-5
[3] ולא זאת בלבד כי אף נתהלל בצרות יען אשר ידענו כי הצרה מביאה לידי סבלנות:[4] והסבלנות לידי עמידה בנסיון והעמידה בנסיון לידי תקוה:[5] והתקוה היא לא תביש כי הוצק בלבבנו אהבת אל על ידי רוח הקדש הנתן לנו:

א' קורינתים 6:9-11
[9] הלא ידעתם כי הרשעים לא יירשו את מלכות האלהים אל תתעו את נפשותיכם לא הזנים לא עבדי אלילים לא המנאפים ולא הקדשים ולא השכבים את זכר:[10] לא הגנבים ולא בצעי בצע לא הסבאים ולא המגדפים ולא הגזלנים כל אלה לא יירשו את מלכות האלהים:[11] וכאלה לפנים היו מקצתכם אבל רחצתם אבל קדשתם אבל הצדקתם בשם האדון ישוע וברוח אלהינו:

טיטוס 2:12
וליסר אתנו אשר נתעב הרשע ותאות העולם ונחיה בעולם הזה בצניעות ובצדק ובחסידות:

יעקב 1:2-3
[2] אך לשמחה חשבו לכם אחי כאשר תבאו בנסינות שונים:[3] בדעתכם כי בחן אמונתכם מביא לידי סבלנות:

עברים 4:15-16
[15] כי אין לנו כהן גדול אשר לא יוכל להצטער על חליינו כי אם המנסה בכל כמונו אך בלי חטא:[16] על כן נקרבה בבטחון אל כסא החסד לשאת רחמים ולמצא חסד לעזרה בעתה:

יוחנן 3:16-17
[16] כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים:[17] כי האלהים לא שלח את בנו אל העולם לדין את העולם כי אם למען יושע בו העולם:

פיליפים 4:13
כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי:

תהילים 95:8
אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר:

מתי 6:13
ואל תביאנו לידי נסיון כי אם חלצנו מן הרע כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים אמן:

מתי 26:41
שקדו והתפללו פן תבאו לידי נסיון הן הרוח היא חפצה והבשר הוא רפה:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977