A A A A A

חטאים: [הפלה]


א' קורינתים 1:27
כי אם בסכל שבעולם בחר האל למען ביש את החכמים ובחלוש שבעולם בחר האל למען ביש את החזק:

דברים 24:16
לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות איש בחטאו יומתו:

דברים 30:19
העידתי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך:

גלטים 1:15
אך כאשר היה רצון האלהים אשר הבדיל אתי מרחם אמי ויקראני בחסדו:

ישעה 43:25
אנכי אנכי הוא מחה פשעיך למעני וחטאתיך לא אזכר:

ישעה 44:24
כה אמר יהוה גאלך ויצרך מבטן אנכי יהוה עשה כל נטה שמים לבדי רקע הארץ מי אתי:

אפסים 1:7
אשר בו לנו הפדיום בדמו וסליחת הפשעים כרב חסדו:

שמות 4:11
ויאמר יהוה אליו מי שם פה לאדם או מי ישום אלם או חרש או פקח או עור הלא אנכי יהוה:

ישעה 64:8
ועתה יהוה אבינו אתה אנחנו החמר ואתה יצרנו ומעשה ידך כלנו:

ירמיה 1:5
בטרם אצורך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגוים נתתיך:

תהילים 100:3
דעו כי יהוה הוא אלהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו:

תהילים 127:3
הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן:

לוקס 2:6-7
[6] ויהי בהיותם שם וימלאו ימיה ללדת:[7] ותלד את בנה הבכור ותחתלהו ותשכיבהו באבוס כי לא היה להם מקום במלון:

אפסים 1:3-4
[3] ברוך הוא האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח:[4] כאשר בחר אתנו בו לפני מוסדות תבל להיות קדשים ותמימים לפניו באהבה:

א' קורינתים 6:19-20
[19] או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקדש השכן בקרבכם אשר קבלתם מאת האלהים וכי לא לעצמכם אתם:[20] כי במחיר נקניתם על כן כבדו את האלהים בגופכם וברוחכם אשר לאלהים המה:

ישעה 45:9-11
[9] הוי רב את יצרו חרש את חרשי אדמה היאמר חמר ליצרו מה תעשה ופעלך אין ידים לו:[10] הוי אמר לאב מה תוליד ולאשה מה תחילין:[11] כה אמר יהוה קדוש ישראל ויצרו האתיות שאלוני על בני ועל פעל ידי תצוני:

שמות 21:22-25
[22] וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים:[23] ואם אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש:[24] עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל:[25] כויה תחת כויה פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה:

תהילים 139:13-16
[13] כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי:[14] אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד:[15] לא נכחד עצמי ממך אשר עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ:[16] גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולא אחד בהם:

לוקס 1:41-44
[41] ויהי כשמע אלישבע את ברכת מרים וירקד הילד במעיה ותמלא אלישבע רוח הקדש:[42] ותקרא בקול גדול ותאמר ברוכה את בנשים וברוך פרי בטנך:[43] ומאין לי זאת אשר אם אדני באה אלי:[44] כי קול ברכתך בא באזני והנה רקד בשמחה הילד במעי:

שמות 20:1-13
[1] וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר:[2] אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים:[3] לא יהיה לך אלהים אחרים על פני:[4] לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ:[5] לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי:[6] ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי:[7] לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא:[8] זכור את יום השבת לקדשו:[9] ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך:[10] ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך:[11] כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך יהוה את יום השבת ויקדשהו:[12] כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך:[13] לא תרצח:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977