A A A A A

תעלומות: [מחלת הסרטן]


ב' קורינתים 4:16-19
[16] ובעבור זאת לא נחת ואף אם יכלה בנו האדם החיצון הנה האדם הפנימי יתחדש יום יום:[17] כי לחצנו אשר הוא קל ואך לרגע יביא לנו כבוד עולמים גדול ורב עד למאד:[18] אשר לא נביט אל הדברים הנראים כי אם אל אשר אינם נראים כי הנראים לשעה המה ואשר אינם נראים הם לעולם:[19] הן ידענו כי בהרס בית אהלנו אשר בארץ יש לנו בנין מאת האלהים בית אשר איננו מעשה ידים והוא לעולם בשמים:

תהילים 107:20
ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם:

ישעה 40:31
וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו:

דברים 31:6
חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך לא ירפך ולא יעזבך:

מתי 11:28-29
[28] לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם:[29] קבלו עליכם את עלי ולמדו ממני כי ענו ושפל רוח אנכי ותמצאו מרגוע לנפשתיכם:

תהילים 18:6
בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אשוע ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו תבוא באזניו:

קהלת 3:1
לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים:

ירמיה 29:11
כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם נאם יהוה מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה:

יוחנן 14:1-4
[1] אל יבהל לבבכם האמינו באלהים ובי האמינו:[2] בבית אבי מעונות רבות ואם לא כן הוא כי עתה הגדתי לכם הנני הלך להכין מקום לכם:[3] והיה כי הלכתי והכינותי לכם מקום שוב אשוב ולקחתי אתכם אלי למען באשר אהיה שם תהיו גם אתם:[4] ואל אשר אני הולך שמה ידעתם ואת הדרך ידעתם:

רומים 8:16-25
[16] והרוח ההוא מעיד ברוחנו כי בני אלהים אנחנו:[17] ואם בנים אנחנו גם ירשים נהיה ירשי אלהים וחברי המשיח בירשה אם אמנם נתענה אתו למען גם אתו נכבד:[18] כי אחשב אשר ענויי הזמן הזה אינם שקולים כנגד הכבוד העתיד להגלות עלינו:[19] כי הבריאה תערג ועיניה תלויות להתגלות בני אלהים:[20] כי נכבשה הבריאה להבל לא מרצונה כי אם למען הכבש אתה אלי תקוה:[21] אשר הבריאה גם היא תשחרר מעבדות הכליון אל חרות כבוד בני האלהים:[22] כי ידענו אשר הבריאה כלה יחד תאנח ותחיל עד הנה:[23] ולא זאת בלבד כי גם אנחנו אף אם יש לנו בכורי הרוח נאנח בנפשנו ונחכה למשפט הבנים פדות גויתנו:[24] כי נושענו בתקוה אך התקוה הנראה לעינים איננה תקוה כי איך ייחל איש לדבר אשר הוא ראה:[25] אבל אם נקוה לאשר לא ראינהו נחכה לו בסבלנות:

א' פטרוס 1:3
ברוך האלהים אבי אדנינו ישוע המשיח אשר כרב רחמיו שב והוליד אתנו לתקוה חיה בהקמת ישוע המשיח מעם המתים:

ב' קורינתים 1:3-6
[3] ברוך האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אב הרחמים ואלהי כל הנחמה:[4] המנחם אתנו בכל לחצנו עד שנוכל לנחם הנלחצים בכל לחץ בנחמה אשר אנחנו מנחמים בה מאת האלהים:[5] כי כרב ענויי המשיח בנו כן תרבה נחמתנו על ידי המשיח:[6] והנה אם נלחץ הוא לנחמתכם ולישועתכם אשר יראה כחה בסבלכם הענוים אשר נסבל אתן גם אנחנו ואם ננחם גם הוא לנחמתכם ולישועתכם:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977