A A A A A

תעלומות: [חוצנים]


קולוסים 1:16
כי בו נברא כל אשר בשמים ואשר בארץ כל הנראה וכל אשר איננו נראה הן כסאות וממשלות הן שררות ורשיות הכל נברא על ידי ולמענהו:

דברים 4:19
ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק יהוה אלהיך אתם לכל העמים תחת כל השמים:

דברים 17:3
וילך ויעבד אלהים אחרים וישתחו להם ולשמש או לירח או לכל צבא השמים אשר לא צויתי:

אפסים 2:19
לכן אינכם עוד גרים ותושבים כי אתם בני עיר אחת עם הקדשים ובני בית אלהים:

אפסים 6:12
כי לא עם בשר ודם מלחמתנו כי עם שרים ושליטים עם המשלים בחשכת העולם הזה עם הרוחות הרעות אשר במרומים:

שמות 12:49
תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם:

שמות 22:21
וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים:

שמות 23:9
וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים:

יחזקאל 1:4-7
[4] וארא והנה רוח סערה באה מן הצפון ענן גדול ואש מתלקחת ונגה לו סביב ומתוכה כעין החשמל מתוך האש:[5] ומתוכה דמות ארבע חיות וזה מראיהן דמות אדם להנה:[6] וארבעה פנים לאחת וארבע כנפים לאחת להם:[7] ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם ככף רגל עגל ונצצים כעין נחשת קלל:

בראשית 1:26
ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ:

בראשית 2:1
ויכלו השמים והארץ וכל צבאם:

עברים 11:13
כפי אמונה מתו כל אלה ולא השיגו את ההבטחות רק מרחוק ראו אותן ויבטחו וישמחו לקראתן ויודו כי גרים הם ותושבים בארץ:

עברים 13:2
הכנסת ארחים אל תשכחו כי יש אשר הכניסו בה מלאכים ולא ידעו:

ישעה 13:5
באים מארץ מרחק מקצה השמים יהוה וכלי זעמו לחבל כל הארץ:

ישעה 45:12
אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי אני ידי נטו שמים וכל צבאם צויתי:

ישעה 60:8
מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארבתיהם:

ויקרא 24:22
משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני יהוה אלהיכם:

נחמיה 9:6
אתה הוא יהוה לבדך את עשית את השמים שמי השמים וכל צבאם הארץ וכל אשר עליה הימים וכל אשר בהם ואתה מחיה את כלם וצבא השמים לך משתחוים:

תהילים 97:6
הגידו השמים צדקו וראו כל העמים כבודו:

א' פטרוס 2:11
אהובים אזהירכם כגרים ותושבים הנזרו מתאות הבשר המתגרות בנפש:

מע''ש 19:35
ויהס סופר העיר את העם ויאמר אנשי אפסוס מי הוא האיש אשר לא ידע כי העיר אפסוס סכנת היא להיכל של ארטמיס המלכת הגדולה ולצלמה היורד מן השמים:

התגלות 12:12
רנו על זאת שמים ושכניהם אוי לישבי ארץ וים כי ירד אליכם המלשין בחמה גדולה מדעתו כי קצרה עתו:

התגלות 13:1
ואהי עמד על חול הים וארא חיה עלה מן הים ולה שבעה ראשים ועשר קרנים ועל קרניה עשרה כתרים ועל ראשיה שם גדופים:

עמוס 9:2-3
[2] אם יחתרו בשאול משם ידי תקחם ואם יעלו השמים משם אורידם:[3] ואם יחבאו בראש הכרמל משם אחפש ולקחתים ואם יסתרו מנגד עיני בקרקע הים משם אצוה את הנחש ונשכם:

ויקרא 19:33-34
[33] וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו:[34] כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני יהוה אלהיכם:

התגלות 9:7-11
[7] ויהי מראה הארבה כדמות סוסים ערוכי מלחמה ועל ראשיהם כעטרות כעין זהב ופניהם כפני אדם:[8] ושער להם כשער נשים ושניהם שני אריה:[9] ושרינים להם כשריני ברזל וקול כנפיהם כקול מרכבות סוסים רבים הרצים למלחמה:[10] וזנבות להם כזנבות עקרבים ועקצים בזנבותם והשלטו לענות את בני האדם חמשה חדשים:[11] ומלאך התהום הוא מלך עליהם ושמו אבדון בעברית והוא אפוליון בלשון יון:

בראשית 6:1-22
[1] ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה ובנות ילדו להם:[2] ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טבת הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו:[3] ויאמר יהוה לא ידון רוחי באדם לעלם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה:[4] הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבאו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם המה הגברים אשר מעולם אנשי השם:[5] וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום:[6] וינחם יהוה כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו:[7] ויאמר יהוה אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים כי נחמתי כי עשיתם:[8] ונח מצא חן בעיני יהוה:[9] אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח:[10] ויולד נח שלשה בנים את שם את חם ואת יפת:[11] ותשחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס:[12] וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ:[13] ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ:[14] עשה לך תבת עצי גפר קנים תעשה את התבה וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר:[15] וזה אשר תעשה אתה שלש מאות אמה ארך התבה חמשים אמה רחבה ושלשים אמה קומתה:[16] צהר תעשה לתבה ואל אמה תכלנה מלמעלה ופתח התבה בצדה תשים תחתים שנים ושלשים תעשה:[17] ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחת כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמים כל אשר בארץ יגוע:[18] והקמתי את בריתי אתך ובאת אל התבה אתה ובניך ואשתך ונשי בניך אתך:[19] ומכל החי מכל בשר שנים מכל תביא אל התבה להחית אתך זכר ונקבה יהיו:[20] מהעוף למינהו ומן הבהמה למינה מכל רמש האדמה למינהו שנים מכל יבאו אליך להחיות:[21] ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל ואספת אליך והיה לך ולהם לאכלה:[22] ויעש נח ככל אשר צוה אתו אלהים כן עשה:

יחזקאל 1:1-28
[1] ויהי בשלשים שנה ברביעי בחמשה לחדש ואני בתוך הגולה על נהר כבר נפתחו השמים ואראה מראות אלהים:[2] בחמשה לחדש היא השנה החמישית לגלות המלך יויכין:[3] היה היה דבר יהוה אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כשדים על נהר כבר ותהי עליו שם יד יהוה:[4] וארא והנה רוח סערה באה מן הצפון ענן גדול ואש מתלקחת ונגה לו סביב ומתוכה כעין החשמל מתוך האש:[5] ומתוכה דמות ארבע חיות וזה מראיהן דמות אדם להנה:[6] וארבעה פנים לאחת וארבע כנפים לאחת להם:[7] ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם ככף רגל עגל ונצצים כעין נחשת קלל:[8] וידו אדם מתחת כנפיהם על ארבעת רבעיהם ופניהם וכנפיהם לארבעתם:[9] חברת אשה אל אחותה כנפיהם לא יסבו בלכתן איש אל עבר פניו ילכו:[10] ודמות פניהם פני אדם ופני אריה אל הימין לארבעתם ופני שור מהשמאול לארבעתן ופני נשר לארבעתן:[11] ופניהם וכנפיהם פרדות מלמעלה לאיש שתים חברות איש ושתים מכסות את גויתיהנה:[12] ואיש אל עבר פניו ילכו אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת ילכו לא יסבו בלכתן:[13] ודמות החיות מראיהם כגחלי אש בערות כמראה הלפדים היא מתהלכת בין החיות ונגה לאש ומן האש יוצא ברק:[14] והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק:[15] וארא החיות והנה אופן אחד בארץ אצל החיות לארבעת פניו:[16] מראה האופנים ומעשיהם כעין תרשיש ודמות אחד לארבעתן ומראיהם ומעשיהם כאשר יהיה האופן בתוך האופן:[17] על ארבעת רבעיהן בלכתם ילכו לא יסבו בלכתן:[18] וגביהן וגבה להם ויראה להם וגבתם מלאת עינים סביב לארבעתן:[19] ובלכת החיות ילכו האופנים אצלם ובהנשא החיות מעל הארץ ינשאו האופנים:[20] על אשר יהיה שם הרוח ללכת ילכו שמה הרוח ללכת והאופנים ינשאו לעמתם כי רוח החיה באופנים:[21] בלכתם ילכו ובעמדם יעמדו ובהנשאם מעל הארץ ינשאו האופנים לעמתם כי רוח החיה באופנים:[22] ודמות על ראשי החיה רקיע כעין הקרח הנורא נטוי על ראשיהם מלמעלה:[23] ותחת הרקיע כנפיהם ישרות אשה אל אחותה לאיש שתים מכסות להנה ולאיש שתים מכסות להנה את גויתיהם:[24] ואשמע את קול כנפיהם כקול מים רבים כקול שדי בלכתם קול המלה כקול מחנה בעמדם תרפינה כנפיהן:[25] ויהי קול מעל לרקיע אשר על ראשם בעמדם תרפינה כנפיהן:[26] וממעל לרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כסא ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה:[27] וארא כעין חשמל כמראה אש בית לה סביב ממראה מתניו ולמעלה וממראה מתניו ולמטה ראיתי כמראה אש ונגה לו סביב:[28] כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנגה סביב הוא מראה דמות כבוד יהוה ואראה ואפל על פני ואשמע קול מדבר:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977