A A A A A

שלטי מתמטיקה: [מספר 10]


מלכים א 7:23
ויעש את הים מוצק עשר באמה משפתו עד שפתו עגל סביב וחמש באמה קומתו וקוה שלשים באמה יסב אתו סביב:

במדבר 11:11
ויאמר משה אל יהוה למה הרעת לעבדך ולמה לא מצתי חן בעיניך לשום את משא כל העם הזה עלי:

דברים 1:11
יהוה אלהי אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם:

ויקרא 20:13
ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה תועבה עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם:

א' קורינתים 6:9-11
[9] הלא ידעתם כי הרשעים לא יירשו את מלכות האלהים אל תתעו את נפשותיכם לא הזנים לא עבדי אלילים לא המנאפים ולא הקדשים ולא השכבים את זכר:[10] לא הגנבים ולא בצעי בצע לא הסבאים ולא המגדפים ולא הגזלנים כל אלה לא יירשו את מלכות האלהים:[11] וכאלה לפנים היו מקצתכם אבל רחצתם אבל קדשתם אבל הצדקתם בשם האדון ישוע וברוח אלהינו:

א' קורינתים 10:13
עדין לא בא עליכם נסיון אחר בלתי אם נסיון בני אדם כי נאמן הוא האלהים אשר לא יניח לנסות אתכם למעלה מיכלתכם כי אם יתן עם הנסיון גם תוצאתיו כדי שתוכלו שאת:

רומים 1:20
כי מהותו הנעלמה היא כחו הנצחי ואלהותו מעת נברא העולם תודע במעשים ותראה לבלתי היות להם להתנצל:

פיליפים 4:19
ואלהי הוא ימלא את כל צרככם כעשר כבודו במשיח ישוע:

תהילים 55:22
השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק:

ב' טימותיאוס 3:16
כי כל הכתוב נכתב ברוח אלהים גם מועיל להורת ולהוכיח ולישר וליסר בצדק:

לוקס 23:34
ויאמר ישוע אבי סלח להם כי לא ידעו מה הם עשים ויחלקו בגדיו להם ויפילו גורל:

בראשית 1:31
וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי:

תהילים 104:9
גבול שמת בל יעברון בל ישובון לכסות הארץ:

בראשית 6:12
וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ:

בראשית 7:20
חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים:

בראשית 8:5-9
[5] והמים היו הלוך וחסור עד החדש העשירי בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרים:[6] ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את חלון התבה אשר עשה:[7] וישלח את הערב ויצא יצוא ושוב עד יבשת המים מעל הארץ:[8] וישלח את היונה מאתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה:[9] ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה ותשב אליו אל התבה כי מים על פני כל הארץ וישלח ידו ויקחה ויבא אתה אליו אל התבה:

בראשית 9:11
והקמתי את בריתי אתכם ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ:

דברים 11:11
והארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעת למטר השמים תשתה מים:

לוקס 11:11
ומי בכם האב אשר ישאל ממנו בנו לחם ונתן לו אבן ואם דג היתן לו נחש תחת הדג:

במדבר 1:11
לבנימן אבידן בן גדעני:

יהושע 1:11
עברו בקרב המחנה וצוו את העם לאמר הכינו לכם צידה כי בעוד שלשת ימים אתם עברים את הירדן הזה לבוא לרשת את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן לכם לרשתה:

א' קורינתים 6:9
הלא ידעתם כי הרשעים לא יירשו את מלכות האלהים אל תתעו את נפשותיכם לא הזנים לא עבדי אלילים לא המנאפים ולא הקדשים ולא השכבים את זכר:

יוחנן 1:8
הוא לא היה האור כי אם להעיד על האור:

במדבר 10:29
ויאמר משה לחבב בן רעואל המדיני חתן משה נסעים אנחנו אל המקום אשר אמר יהוה אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי יהוה דבר טוב על ישראל:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977