A A A A A

שלטי מתמטיקה: [מספר 3]


א' טימותיאוס 2:5
כי אחד הוא האלהים ואחד הוא העמד בין אלהים ובין בני אדם הוא בן אדם המשיח ישוע:

ב' טימותיאוס 3:16
כי כל הכתוב נכתב ברוח אלהים גם מועיל להורת ולהוכיח ולישר וליסר בצדק:

מע''ש 17:28
כי בו אנחנו חיים ומתנועעים וקימים כאשר גם מקצת משורריכם אמרו אף ילידיו אנחנו:

קולוסים 2:9
כי בו בגופו שכן כל מלא האלהות ובו אתם נמלאים:

שמות 3:14
ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם:

בראשית 1:26
ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ:

עברים 4:12
כי דבר האלהים חי הוא ופעל גבורות וחד מחרב פיפיות ונכנס עד להבדיל בין נפש לרוח ובין הדבקים למוח ובחן מחשבות לבב ומזמותיו:

יוחנן 4:24
האלהים רוח הוא והמשתחוים לו צריכים להשתחות ברוח ובאמת:

ויקרא 19:28
ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם אני יהוה:

מתי 12:40
כי כאשר היה יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות כן יהיה בן האדם בלב האדמה שלשה ימים ושלשה לילות:

התגלות 1:4
יוחנן אל שבע הקהלות אשר באסיא חסד לכם ושלום מאת ההוה והיה ויבוא ומן שבעת הרוחות אשר לפני כסאו:

טיטוס 1:12
וכבר אמר אחד מהם נביאם אשר בתוכם בני קריטי כזבים הם מעולם וחיות רעות וכרשים עצלים:

א' קורינתים 15:33
אל נא תתעו חברת אנשים רעים משחתת מדות טבות:

א' יוחנן 5:7-9
[7] כי שלשה המה המעידים בשמים האב הדבר ורוח הקדש ושלשתם אחד המה:[8] ושלשה המה המעידים בארץ הרוח המים והדם ושלשתם לאחת המה:[9] אם נקבל עדות בני אדם הנה עדות האלהים גדולה ממנה כי זאת היא עדות האלהים אשר העיד על בנו:

יוחנן 3:16-18
[16] כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים:[17] כי האלהים לא שלח את בנו אל העולם לדין את העולם כי אם למען יושע בו העולם:[18] המאמין בו לא ידון ואשר לא יאמין בו כבר נדון כי לא האמין בשם בן האלהים היחיד:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977