A A A A A

חַיִים: [חיות]


בראשית 1:21
ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב:

בראשית 1:30
ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן:

יעקב 3:7
כי מין כל בהמה ועוף ורמש וחיות הים יכבש ונכבשים הם על ידי מין האדם:

ירמיה 8:7
גם חסידה בשמים ידעה מועדיה ותר וסוס ועגור שמרו את עת באנה ועמי לא ידעו את משפט יהוה:

איוב 35:11
מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו:

לוקס 3:6
וראו כל בשר את ישועת אלהים:

לוקס 12:24
התבוננו אל הערבים אשר אינם זרעים ואינם קצרים וגם אין להם מגורה ואוצר והאלהים מכלכל אותם ומה מעלים אתם מן העוף:

מתי 6:26
הביטו וראו את עוף השמים אשר אינם זרעים ואינם קצרים ואינם אספים לאסמים ואביכם שבשמים מכלכל אתם הלא אתם נעליתם עליהם מאד:

משלי 12:10
יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי:

תהילים 104:21
הכפירים שאגים לטרף ולבקש מאל אכלם:

בראשית 2:19-20
[19] ויצר יהוה אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו:[20] ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו:

בראשית 9:2-3
[2] ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים בכל אשר תרמש האדמה ובכל דגי הים בידכם נתנו:[3] כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את כל:

בראשית 1:24-28
[24] ויאמר אלהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה ויהי כן:[25] ויעש אלהים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמש האדמה למינהו וירא אלהים כי טוב:[26] ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ:[27] ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם:[28] ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ:

משלי 6:6-8
[6] לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם:[7] אשר אין לה קצין שטר ומשל:[8] תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה:

תהילים 8:6-9
[6] תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו:[7] צנה ואלפים כלם וגם בהמות שדי:[8] צפור שמים ודגי הים עבר ארחות ימים:[9] יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ:

איוב 12:7-10
[7] ואולם שאל נא בהמות ותרך ועוף השמים ויגד לך:[8] או שיח לארץ ותרך ויספרו לך דגי הים:[9] מי לא ידע בכל אלה כי יד יהוה עשתה זאת:[10] אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש:

ישעה 11:6-9
[6] וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער קטן נהג בם:[7] ופרה ודב תרעינה יחדו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן:[8] ושעשע יונק על חר פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה:[9] לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את יהוה כמים לים מכסים:

קהלת 3:18-21
[18] אמרתי אני בלבי על דברת בני האדם לברם האלהים ולראות שהם בהמה המה להם:[19] כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם כמות זה כן מות זה ורוח אחד לכל ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל:[20] הכל הולך אל מקום אחד הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר:[21] מי יודע רוח בני האדם העלה היא למעלה ורוח הבהמה הירדת היא למטה לארץ:

תהילים 148:7-12
[7] הללו את יהוה מן הארץ תנינים וכל תהמות:[8] אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עשה דברו:[9] ההרים וכל גבעות עץ פרי וכל ארזים:[10] החיה וכל בהמה רמש וצפור כנף:[11] מלכי ארץ וכל לאמים שרים וכל שפטי ארץ:[12] בחורים וגם בתולות זקנים עם נערים:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977