A A A A A

חַיִים: [הְזדַקְנוּת]


א' טימותיאוס 5:8
אבל מי שלא יפרנס את קרוביו וביותר את בני ביתו כפר באמונה והוא גרוע מאשר איננו מאמין:

ב' קורינתים 4:16
ובעבור זאת לא נחת ואף אם יכלה בנו האדם החיצון הנה האדם הפנימי יתחדש יום יום:

דברים 32:7
זכר ימות עולם בינו שנות דור ודור שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך:

דברים 34:7
ומשה בן מאה ועשרים שנה במתו לא כהתה עינו ולא נס לחה:

קהלת 7:10
אל תאמר מה היה שהימים הראשנים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה:

שמות 20:12
כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך:

בראשית 6:3
ויאמר יהוה לא ידון רוחי באדם לעלם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה:

בראשית 25:8
ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל עמיו:

ישעה 40:29
נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה:

ישעה 46:4
ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבל אני עשיתי ואני אשא ואני אסבל ואמלט:

איוב 5:26
תבוא בכלח אלי קבר כעלות גדיש בעתו:

איוב 12:12-20
[12] בישישים חכמה וארך ימים תבונה:[13] עמו חכמה וגבורה לו עצה ותבונה:[14] הן יהרוס ולא יבנה יסגר על איש ולא יפתח:[15] הן יעצר במים ויבשו וישלחם ויהפכו ארץ:[16] עמו עז ותושיה לו שגג ומשגה:[17] מוליך יועצים שולל ושפטים יהולל:[18] מוסר מלכים פתח ויאסר אזור במתניהם:[19] מוליך כהנים שולל ואתנים יסלף:[20] מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח:

איוב 32:7
אמרתי ימים ידברו ורב שנים ידיעו חכמה:

יואל 2:28
והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו:

ויקרא 19:32
מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה:

פילימון 1:9
כאשר הנה אנכי פולוס איש זקן ועתה גם אסיר ישוע המשיח:

תהילים 71:9
אל תשליכני לעת זקנה ככלות כחי אל תעזבני:

תהילים 71:18
וגם עד זקנה ושיבה אלהים אל תעזבני עד אגיד זרועך לדור לכל יבוא גבורתך:

תהילים 73:26
כלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי אלהים לעולם:

תהילים 90:10-12
[10] ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורת שמונים שנה ורהבם עמל ואון כי גז חיש ונעפה:[11] מי יודע עז אפך וכיראתך עברתך:[12] למנות ימינו כן הודע ונבא לבב חכמה:

תהילים 91:16
ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי:

משלי 17:6
עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם:

משלי 20:29
תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה:

משלי 23:22
שמע לאביך זה ילדך ואל תבוז כי זקנה אמך:

תהילים 37:35
ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן:

דברי הימים א 29:28
וימת בשיבה טובה שבע ימים עשר וכבוד וימלך שלמה בנו תחתיו:

מלכים א 3:14
ואם תלך בדרכי לשמר חקי ומצותי כאשר הלך דויד אביך והארכתי את ימיך:

תהילים 103:5
המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי:

טיטוס 2:3
וכן הזקנות תהי הנהגתן כאשר נאוה לקדש לא תהיינה מלשינות ולא נכבשות לסבוא יין כי אם מלמדות טוב:

א' טימותיאוס 5:1-2
[1] אל תגער בזקן כי אם תזהירנו כאב לך ואת הצעירים כאחים:[2] את הזקנות כאמות ואת הצעירות כאחיות ובכל טהרה:

תהילים 71:8-9
[8] ימלא פי תהלתך כל היום תפארתך:[9] אל תשליכני לעת זקנה ככלות כחי אל תעזבני:

פיליפים 3:20-21
[20] אשר אחריתם האבדון אשר כרסם אלהיהם וכבודם בבשתם וקרבם הבלי חלד:[21] כי אזרחותנו בשמים היא ומשם מחכים אנחנו למושיענו אדנינו ישוע המשיח: [ (Philippians 3:22) אשר יחליף את גוף שפלותנו להיותו דומה לגוף כבודו כפי כח יכלתו לכבש הכל תחתיו: ]

ישעה 46:3-4
[3] שמעו אלי בית יעקב וכל שארית בית ישראל העמסים מני בטן הנשאים מני רחם:[4] ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבל אני עשיתי ואני אשא ואני אסבל ואמלט:

תהילים 92:12-15
[12] צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה:[13] שתולים בבית יהוה בחצרות אלהינו יפריחו:[14] עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו:[15] להגיד כי ישר יהוה צורי ולא עלתה בו:

קהלת 12:1-7
[1] וזכר את בוראיך בימי בחורתיך עד אשר לא יבאו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ:[2] עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם:[3] ביום שיזעו שמרי הבית והתעותו אנשי החיל ובטלו הטחנות כי מעטו וחשכו הראות בארבות:[4] וסגרו דלתים בשוק בשפל קול הטחנה ויקום לקול הצפור וישחו כל בנות השיר:[5] גם מגבה יראו וחתחתים בדרך וינאץ השקד ויסתבל החגב ותפר האביונה כי הלך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק הספדים:[6] עד אשר לא ירחק חבל הכסף ותרץ גלת הזהב ותשבר כד על המבוע ונרץ הגלגל אל הבור:[7] וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977