A A A A A

אופי טוב: [נוֹעָזוּת]


מע''ש 4:29-31
[29] ועתה אדני ראה את גערתם ותן לעבדיך לדבר את דברך בכל בטחון לבם:[30] בנטתך את ידך למרפא ולתת אתות ומופתים בשם ישוע עבדך הקדוש:[31] ויהי כאשר התפללו וינע המקום אשר היו נקהלים שם וימלאו כלם רוח הקדש וידברו את דבר האלהים בבטחון לבב:

ב' קורינתים 3:12
על כן בהיות לנו תקוה כזאת פתחון פינו רב הוא:

מע''ש 14:3
וישבו שם ימים רבים וילמדו בבטחונם ביהוה העמיד על דבר חסדו בעשותו על ידם אתות ומופתים:

מע''ש 13:46
אז הגידו פולוס ובר נבא על פניהם לאמר בדין היה להשמיע אתכם בראשונה את דבר האלהים ועתה אחרי אשר מאסתם אותו ואינכם זכים בעיניכם לחיי העולם לכן הננו פנים אל הגוים:

מע''ש 19:8
ויבא אל בית הכנסת ויקרא שם בבטחון לבב וידבר עמם כשלשה חדשים ויט את לבם אל דברי מלכות האלהים:

פילימון 1:8
לכן אף כי יש לי בטחון רב במשיח לצותך את הראוי לך הנה בחרתי למען האהבה לחלות את פניך:

מע''ש 18:26
והוא החל לקרא בבית הכנסת בבטחון לבב וישמעו אתו עקילס ופריסקלה ויקחהו אליהם ויוסיפו להגיד לו את דרך האלהים באר היטב:

מרקוס 15:43
ויבא יוסף הרמתי יועץ נכבד אשר היה מחכה גם הוא למלכות האלהים ויתחזק ויבא אל פילטוס וישאל את גופת ישוע:

מע''ש 28:31
ויקרא את מלכות האלהים וילמד את דרכי ישוע המשיח אדנינו בכל בטחון לבו ואין מנע:

מע''ש 4:29-30
[29] ועתה אדני ראה את גערתם ותן לעבדיך לדבר את דברך בכל בטחון לבם:[30] בנטתך את ידך למרפא ולתת אתות ומופתים בשם ישוע עבדך הקדוש:

משלי 28:1
נסו ואין רדף רשע וצדיקים ככפיר יבטח:

בראשית 18:23-32
[23] ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע:[24] אולי יש חמשים צדיקם בתוך העיר האף תספה ולא תשא למקום למען חמשים הצדיקם אשר בקרבה:[25] חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט:[26] ויאמר יהוה אם אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר ונשאתי לכל המקום בעבורם:[27] ויען אברהם ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני ואנכי עפר ואפר:[28] אולי יחסרון חמשים הצדיקם חמשה התשחית בחמשה את כל העיר ויאמר לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה:[29] ויסף עוד לדבר אליו ויאמר אולי ימצאון שם ארבעים ויאמר לא אעשה בעבור הארבעים:[30] ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אולי ימצאון שם שלשים ויאמר לא אעשה אם אמצא שם שלשים:[31] ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני אולי ימצאון שם עשרים ויאמר לא אשחית בעבור העשרים:[32] ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אך הפעם אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה:

תהילים 138:3
ביום קראתי ותענני תרהבני בנפשי עז:

אפסים 3:12
אשר פתחון פינו ממנו וקרבתנו בבטחה על יד אמונתו:

יוחנן 4:17
ותען האשה ותאמר אין לי איש ויאמר אליה ישוע כן דברת אין לי איש:

עברים 10:19
ועתה אחי בהיות לנו בטחון דרך הקדש בדם ישוע:

עברים 4:16
על כן נקרבה בבטחון אל כסא החסד לשאת רחמים ולמצא חסד לעזרה בעתה:

עברים 13:6
על כן נבטח ונאמר יהוה לי בעזרי לא אירא מה יעשה לי אדם:

אפסים 6:19-20
[19] וגם בעדי למען ינתן לי הדבר בפתחי פי להגיד בבטחון את סוד הבשורה אשר אנכי ציר לה במוסרות:[20] למען אדבר בה בבטחה כאשר מטל עלי לדבר:

מע''ש 4:13
ויהי כאשר ראו את בטחון לב של פטרוס ויוחנן והבינו כי הדיוטים ולא בעלי חכמה המה ויתמהו עליהם ויכירום כי התהלכו עם ישוע:

א' טימותיאוס 3:13
כי המשמשים היטב יקנו לעצמם מעלה טובה ובטחון רב באמונת המשיח ישוע:

א' תסלוניקים 2:2
אך אחרי אשר ענינו ולחרפות היינו בפילפי כאשר ידעתם התחזקנו באלהינו להגיד גם לכם את הבשורה בנפתולים רבים:

פיליפים 1:20
ואוחיל ואקוה שלא אבוש בכל דבר כי אם בכל בטחון כאשר מאז כן גם עתה יתגדל המשיח בגופי אם בחיי אם במותי:

ב' טימותיאוס 1:7
כי האלהים לא נתן לנו רוח אימה כי אם רוח גבורה ואהבה ומוסר:

א' קורינתים 16:13
שקדו ועמדו באמונה התאששו והתחזקו:

משלי 14:26
ביראת יהוה מבטח עז ולבניו יהיה מחסה:

תהילים 27:14
קוה אל יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל יהוה:

רומים 1:16
Es nekaunos evaņģēlija, jo tas ir Dieva spēks katra ticīgā pestīšanai, vispirms jūda, tad grieķa.

א' קורינתים 15:58
Tāpēc, mani mīļie brāļi, esiet pastāvīgi un nesatricināmi, vienmēr centīgi Kunga darbā, zinādami, ka jūsu darbs nav veltīgs Kungā!

אפסים 6:10
Beidzot, brāļi, esiet stipri Kungā un viņa varenības spēkā!

יוחנן 14:27
Mieru es jums atstāju. Savu mieru es jums dodu; ne tā, kā pasaule dod, es jums dodu, lai jūsu sirdis neuztraucas un nebīstas.

מרקוס 5:36
Bet Jēzus, izdzirdis vārdus, kas bija sacīti, teica sinagogas priekšniekam: Nebīsties, tikai tici!

פיליפים 1:28
Un nekad nebīstieties no pretiniekiem, jo tas viņiem ir pazudināšanas, bet jums pestīšanas cēlonis, un tas no Dieva.

יוחנן 7:26
Un, lūk, Viņš runā atklāti, un tie Viņam nekā nesaka. Vai priekšnieki tiešām pārliecinājušies, ka Viņš ir Kristus?

מע''ש 5:29
Bet Pēteris un apustuļi atbildēja, sacīdami: Dievam jāklausa vairāk nekā cilvēkiem.

מע''ש 9:29
Un viņš runāja ar pagāniem un pārrunāja ar grieķiem, bet tie meklēja viņu nonāvēt.

פיליפים 1:1
Pāvils un Timotejs, Jēzus Kristus kalpi, visiem Jēzus Kristus svētajiem, kas dzīvo Filipos, arī bīskapiem un diakoniem.

א' טימותיאוס 3:1
Tas ir patiess vārds: ja kas alkst bīskapa amata, tas tiecas pēc laba darba.

א' קורינתים 3:12
Vai kāds uz šī pamata ceļ zeltu, sudrabu, dārgakmeņus, koku, sienu, salmus,

עברים 10:1
Jo bauslība aptver tikai nākamo labumu ēnu, ne pašas īstenības tēlu. Tāpēc, tā nekad nespēj ik gadus ar tiem pašiem upuriem, ko nepārtraukti upurē, padarīt pilnīgus tos, kas tuvojas.

א' פטרוס 5:10
Bet visas žēlastības Dievs, kas mūs Jēzū Kristū aicinājis savā mūžīgajā godībā, pats mūs pēc īslaicīgām ciešanām darīs pilnīgus, stiprinās un spēcinās.

Latvian Bible LJD
Public Domain: LJD No Info