A A A A A

אופי טוב: [קַבָּלָה]


א' קורינתים 5:11-13
[11] אך זאת כתבתי לכם לבלתי התערב עם איש אשר אח יקרא והוא זנה או בצע בצע או עבד אלילים או מגדף או סבא או גזלן עם האיש אשר כזה גם לא תאכלו:[12] כי מה לי לשפט את אשר בחוץ הלא תשפטו את אשר בבית:[13] ואשר בחוץ האלהים ישפטם ואתם תבערו את הרע מקרבכם:

א' יוחנן 1:9
ואם נתודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלח לנו את חטאתינו ולטהרנו מכל עון:

א' פטרוס 3:8-9
[8] וסוף דבר היו כלכם לב אחד בעלי חמלה אהבי האחים רחמנים ומתקבלים על הבריות:[9] אל תשלמו רעה תחת רעה או חרפה תחת חרפה כי אם תברכו מדעתכם כי לזאת נקראתם למען תירשו את הברכה:

יוחנן 3:16
כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים:

משלי 13:20
הלוך את חכמים וחכם ורעה כסילים ירוע:

רומים 2:11
כי אין משא פנים עם האלהים:

רומים 5:8
אבל בזאת הודיע האלהים את אהבתו אלינו כי המשיח מת בעדנו בהיותנו עוד חטאים:

רומים 8:31
ועתה מה נאמר על זאת אם האלהים לנו מי יריב אתנו:

רומים 14:1-2
[1] ואת החלוש באמונה אותו קבלו ולא לדין את המחשבות:[2] יש מאמין כי נכון לאכל כל דבר והחלוש יאכל רק את הירק:

עברים 10:24-25
[24] ונתבוננה זה על זה לעורר אתנו לאהבה ולמעשים טובים:[25] ואל נעזב את כנאיתנו כמנהג קצת אנשים כי אם נוכיח איש את אחיו וביותר בראתכם כי קרוב היום:

יוחנן 6:35-37
[35] ויאמר להם ישוע אנכי הוא לחם החיים כל הבא אלי לא ירעב ואשר יאמין בי לא יצמא עוד:[36] ואני הנה אמרתי לכם כי גם חזיתם אתי ולא תאמינו:[37] כל אשר יתננו לי אבי יבוא אלי והבא אלי לא אהדפנו החוצה:

קולוסים 3:12-14
[12] לכן אתם כבחירי האלהים הקדשים והחביבים לבשו המון רחמים ונדיבות ונמיכות רוח וענוה וארך אפים:[13] ותשאו איש את רעהו ותסלחו בהיות לכם ריב איש עם אחיו כאשר המשיח סלח לכם כן תסלחו גם אתם:[14] ועל כל אלה לבשו האהבה היא אגדת השלמות:

מתי 5:38-42
[38] שמעתם כי נאמר עין תחת עין שן תחת שן:[39] אבל אני אמר לכם אל תתקוממו לרע אך המכה אותך על הלפי הימנית הטה לו גם את האחרת:[40] ואשר יחפץ לריב עמך ולקחת את כתנתך תן לו גם את חמעיל:[41] והאנס אותך ללכת עמו דרך מיל לך אתו שנים:[42] השאל מאתך תן לו והבא ללות ממך אל תשב פניו:

מתי 25:34-40
[34] אז יאמר המלך אל הנצבים לימינו באו ברוכי אבי ורשו את המלכות המוכנה לכם למן הוסד העולם:[35] כי רעב הייתי ותאכילני צמא הייתי ותשקוני גר הייתי ותאספוני:[36] ערום ותכסוני חולה ותבקרוני במשמר הייתי ותבאו אלי:[37] וענו הצדיקים ואמרו אדנינו מתי ראינוך רעב ונכלכלך או צמא ונשקה אותך:[38] ומתי ראינוך גר ונאספך או ערם ונכסך:[39] ומתי ראינוך חולה או במשמר ונבא אליך:[40] והמלך יענה ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם מה שעשיתם לאחד מאחי הצעירים האלה לי עשיתם:

רומים 15:1-7
[1] ועלינו החזקים לשאת חלשות הכשלים ואל נבקש הנאת עצמנו:[2] כי כל אחד ממנו יבקש הנאת חברו לטוב לו למען יבנה:[3] כי גם המשיח לא בקש הנאת עצמו אלא ככתוב חרפות חורפיך נפלו עלי:[4] כי כל אשר נכתב מלפנים ללמדנו נכתב למען תהיה לנו תקוה בסבלנות ובתנחומות הכתובים:[5] ואלהי הסבלנות והנחמה הוא יתן לכם להיות כלכם לב אחד על פי המשיח ישוע:[6] אשר תכבדו בנפש אחת ובפה אחד את האלהים אבי אדנינו ישוע המשיח:[7] על כן תקבלו איש את אחיו כאשר גם המשיח קבל אתנו לכבוד האלהים:

רומים 14:10-19
[10] ואתה למה זה תדין את אחיך או אתה למה תבוז לאחיך הלא כלנו עתידים לעמד לפני כסא דין אלהים:[11] כי כתוב חי אני נאם יהוה כי לי תכרע כל ברך וכל לשון תודה לאלהים:[12] הנה נא כל אחד ממנו על נפשו יתן חשבון לאלהים:[13] לכן אל נדין עוד איש את רעהו כי אם זה יהי דינכם שלא יתן איש לפני אחיו מכשול או מוקש:[14] ידעתי ומבטח אני באדון ישוע כי אין דבר טמא בפני עצמו ורק טמא הוא למי שיחשבנו לו לטמא:[15] ואם יעצב אחיך על דבר האכל אינך מתהלך עוד בדרך האהבה אל נא תאבד באכלך את אשר בעדו מת המשיח:[16] לכן הזהרו פן יהיה טובכם לגדופים:[17] כי מלכות האלהים איננה אכילה ושתיה כי צדקה היא ושלום ושמחה ברוח הקדש:[18] והעבד באלה את המשיח רצוי הוא לאלהים ובחון לאנשים:[19] ועתה נרדפה דרך השלום ודרך הבנות יחד איש מרעהו:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977