A A A A A

אלוהים: [הדברות]


מרקוס 10:19
הן ידעת את המצות לא תנאף לא תרצח לא תגנב לא תענה עד שקר לא תעשק כבד את אביך ואת אמך:

לוקס 18:20
את המצות אתה יודע לא תנאף לא תרצח לא תגנב לא תענה עד שקר כבד את אביך ואת אמך:

מתי 22:34-40
[34] והפרושים כשמעם כי סכר פי הצדוקים ויועדו יחדו:[35] ואחד מהם מבין בתורה שאל אתו לנסותו לאמר:[36] רבי אי זו מצוה גדולה היא בתורה:[37] ויאמר ישוע אליו ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך:[38] זאת היא המצוה הגדולה והראשונה:[39] והשנית דומה לה ואהבת לרעך כמוך:[40] בשתי המצות האלה כל התורה תלויה וגם הנביאים:

רומים 13:9
כי מצות לא תנאף לא תרצח לא תגנב לא תענה עד שקר לא תחמד ועוד כאלה כלולות הנה במאמר הזה ואהבת לרעך כמוך:

מתי 19:16-19
[16] והנה איש נגש אליו ויאמר רבי הטוב אי זה הטוב אשר אעשנו לקנות חיי עולמים:[17] ויאמר אליו מה תקראני טוב אין טוב כי אם אחד האלהים ואם חפצך לבוא אל החיים שמר את המצות:[18] ויאמר אליו מה הנה ויאמר ישוע אלה הן לא תרצח לא תנאף לא תגנב לא תענה עד שקר:[19] כבד את אביך ואת אמך ואהבת לרעך כמוך:

מתי 22:36-40
[36] רבי אי זו מצוה גדולה היא בתורה:[37] ויאמר ישוע אליו ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך:[38] זאת היא המצוה הגדולה והראשונה:[39] והשנית דומה לה ואהבת לרעך כמוך:[40] בשתי המצות האלה כל התורה תלויה וגם הנביאים:

מתי 10:17-22
[17] והשמרו לכם מבני האדם כי ימסרו אתכם לסנהדריות ויכו אתכם בשוטים בבתי כנסיותיהם:[18] ולפני משלים ומלכים תובאו למעני לעדות להם ולגוים:[19] וכי ימסרו אתכם אל תדאגו איך ומה תדברו כי ינתן לכם בשעה ההיא את אשר תדברו:[20] כי לא אתם הם המדברים כי רוח אביכם הוא המדבר בפיכם:[21] והיה אח ימסר את אחיו למות ואב ימסר את בנו וקמו בנים באבותם וימיתו אותם:[22] והייתם שנואים לכל אדם למען שמי והמחכה עד עת קץ הוא יושע:

רומים 13:8-14
[8] ואל תהיו חיבים לאיש דבר זולתי אהבת איש את רעהו כי האהב את חברו קים את התורה:[9] כי מצות לא תנאף לא תרצח לא תגנב לא תענה עד שקר לא תחמד ועוד כאלה כלולות הנה במאמר הזה ואהבת לרעך כמוך:[10] האהבה לא תרע לרע על כן האהבה קיום התורה כלה:[11] וכזאת עשו מדעתכם את הזמן כי כבר הגיעה השעה להקיץ מן השנה כי ישועתנו קרובה עתה מהיום אשר באנו להאמין:[12] הלילה חלף והיום קרב לכן נסירה נא את מעשי החשך ונלבשה את כלי נשק האור:[13] וכמו ביום נתהלכה בצניעות לא בזוללות ובשכרון ולא בבעילות ועשות זמה ולא במריבה וקנאה:[14] כי אם לבשו את האדון ישוע המשיח ודאגו לבשרכם אך לא להגביר התאות:

מרקוס 12:28-34
[28] ואחד מן הסופרים שמע אתם מתוכחים ויקרב אליהם וירא כי היטב השיבם וישאלהו מה היא הראשנה לכל המצות:[29] ויען ישוע וידבר אליו הראשנה לכל המצות היא שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד:[30] ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך ובכל מאדך זאת היא המצוה הראשנה:[31] והשנית הדמה לה היא ואהבת לרעך כמוך ואין מצוה גדולה מאלה:[32] ויאמר אליו הסופר אמנם רבי יפה דברת כי אלהים אחד הוא ואין עוד מלבדו:[33] ולאהבה אתו בכל לבב ובכל מדע ובכל נפש ובכל מאד ולאהבה את הרע כנפשו גדולה היא מכל עלות וזבחים:[34] וירא ישוע כי ענה בדעת ויאמר אליו לא רחוק אתה ממלכות האלהים ואיש לא ערב עוד את לבו לשאל אותו שאלה:

שמות 34:28
ויהי שם עם יהוה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה ויכתב על הלחת את דברי הברית עשרת הדברים:

דברים 4:13
ויגד לכם את בריתו אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים ויכתבם על שני לחות אבנים:

דברים 10:4
ויכתב על הלחת כמכתב הראשון את עשרת הדברים אשר דבר יהוה אליכם בהר מתוך האש ביום הקהל ויתנם יהוה אלי:

דברים 5:7-22
[7] לא יהיה לך אלהים אחרים על פני:[8] לא תעשה לך פסל כל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ:[9] לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבות על בנים ועל שלשים ועל רבעים לשנאי:[10] ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותו:[11] לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא:[12] שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך יהוה אלהיך:[13] ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך:[14] ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמרך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך:[15] וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויצאך יהוה אלהיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על כן צוך יהוה אלהיך לעשות את יום השבת:[16] כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך יהוה אלהיך למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך:[17] לא תרצח:[18] ולא תנאף:[19] ולא תגנב:[20] ולא תענה ברעך עד שוא:[21] ולא תחמד אשת רעך ולא תתאוה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמרו וכל אשר לרעך:[22] את הדברים האלה דבר יהוה אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל קול גדול ולא יסף ויכתבם על שני לחת אבנים ויתנם אלי:

דברים 6:21
ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו יהוה ממצרים ביד חזקה:

דברים 10:1-5
[1] בעת ההוא אמר יהוה אלי פסל לך שני לוחת אבנים כראשנים ועלה אלי ההרה ועשית לך ארון עץ:[2] ואכתב על הלחת את הדברים אשר היו על הלחת הראשנים אשר שברת ושמתם בארון:[3] ואעש ארון עצי שטים ואפסל שני לחת אבנים כראשנים ואעל ההרה ושני הלחת בידי:[4] ויכתב על הלחת כמכתב הראשון את עשרת הדברים אשר דבר יהוה אליכם בהר מתוך האש ביום הקהל ויתנם יהוה אלי:[5] ואפן וארד מן ההר ואשם את הלחת בארון אשר עשיתי ויהיו שם כאשר צוני יהוה:

שמות 20:1-17
[1] וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר:[2] אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים:[3] לא יהיה לך אלהים אחרים על פני:[4] לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ:[5] לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי:[6] ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי:[7] לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא:[8] זכור את יום השבת לקדשו:[9] ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך:[10] ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך:[11] כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך יהוה את יום השבת ויקדשהו:[12] כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך:[13] לא תרצח:[14] לא תנאף:[15] לא תגנב:[16] לא תענה ברעך עד שקר:[17] לא תחמד בית רעך לא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך:

שמות 24:12
ויאמר יהוה אל משה עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה לך את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם:

שמות 34:10-29
[10] ויאמר הנה אנכי כרת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאת אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגוים וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה יהוה כי נורא הוא אשר אני עשה עמך:[11] שמר לך את אשר אנכי מצוך היום הנני גרש מפניך את האמרי והכנעני והחתי והפרזי והחוי והיבוסי:[12] השמר לך פן תכרת ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה פן יהיה למוקש בקרבך:[13] כי את מזבחתם תתצון ואת מצבתם תשברון ואת אשריו תכרתון:[14] כי לא תשתחוה לאל אחר כי יהוה קנא שמו אל קנא הוא:[15] פן תכרת ברית ליושב הארץ וזנו אחרי אלהיהם וזבחו לאלהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו:[16] ולקחת מבנתיו לבניך וזנו בנתיו אחרי אלהיהן והזנו את בניך אחרי אלהיהן:[17] אלהי מסכה לא תעשה לך:[18] את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות אשר צויתך למועד חדש האביב כי בחדש האביב יצאת ממצרים:[19] כל פטר רחם לי וכל מקנך תזכר פטר שור ושה:[20] ופטר חמור תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו כל בכור בניך תפדה ולא יראו פני ריקם:[21] ששת ימים תעבד וביום השביעי תשבת בחריש ובקציר תשבת:[22] וחג שבעת תעשה לך בכורי קציר חטים וחג האסיף תקופת השנה:[23] שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדן יהוה אלהי ישראל:[24] כי אוריש גוים מפניך והרחבתי את גבולך ולא יחמד איש את ארצך בעלתך לראות את פני יהוה אלהיך שלש פעמים בשנה:[25] לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא ילין לבקר זבח חג הפסח:[26] ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו:[27] ויאמר יהוה אל משה כתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל:[28] ויהי שם עם יהוה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה ויכתב על הלחת את דברי הברית עשרת הדברים:[29] ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לחת העדת ביד משה ברדתו מן ההר ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו:

דברים 6:4-9
[4] שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד:[5] ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך:[6] והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך:[7] ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך:[8] וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך:[9] וכתבתם על מזוזת ביתך ובשעריך:

שמות 20:2-17
[2] אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים:[3] לא יהיה לך אלהים אחרים על פני:[4] לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ:[5] לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי:[6] ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי:[7] לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא:[8] זכור את יום השבת לקדשו:[9] ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך:[10] ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך:[11] כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך יהוה את יום השבת ויקדשהו:[12] כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך:[13] לא תרצח:[14] לא תנאף:[15] לא תגנב:[16] לא תענה ברעך עד שקר:[17] לא תחמד בית רעך לא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך:

שמות 31:18
ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדת לחת אבן כתבים באצבע אלהים:

יוחנן 14:15
אם אהבתם אתי את מצותי תשמרו:

מתי 19:18
ויאמר אליו מה הנה ויאמר ישוע אלה הן לא תרצח לא תנאף לא תגנב לא תענה עד שקר:

יוחנן 15:10
אם תשמרו את מצותי תעמדו באהבתי כאשר שמרתי גם אני את מצות אבי ועמדתי באהבתו:

מתי 5:17
אל תחשבו כי באתי להפר את התורה או את דברי הנביאים לא באתי להפר כי אם למלאת:

שמות 32:15
ויפן וירד משה מן ההר ושני לחת העדת בידו לחת כתבים משני עבריהם מזה ומזה הם כתבים:

יוחנן 15:12-17
[12] הנה זאת מצותי כי תאהבון איש את אחיו כאשר אהבתיכם:[13] אין לאיש אהבה יתרה מתתו את נפשו בעד ידידיו:[14] ואתם ידידי אתם אם תעשו את אשר אני מצוה אתכם:[15] לא אקרא לכם עוד עבדים כי העבד איננו ידע את אשר יעשה אדניו כי אם אמרתי ידידי אתם כי כל אשר שמעתי מאת אבי הודעתי אתכם:[16] לא אתם בחרתם בי כי אם אנכי בחרתי בכם והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי ופריכם יקום והיה כל אשר תשאלו מאבי בשמי יתן לכם:[17] את אלה אני מצוה אתכם למען תאהבון איש את אחיו:

שמות 32:16
והלחת מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלחת:

שמות 34:27
ויאמר יהוה אל משה כתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977