A A A A A

אלוהים: [בוא כמו שאתה]


מתי 11:27-30
[27] הכל נמסר לי מאת אבי ואין מכיר את הבן בלתי האב ואין מכיר את האב בלתי הבן ואשר יחפץ הבן לגלותו לו:[28] לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם:[29] קבלו עליכם את עלי ולמדו ממני כי ענו ושפל רוח אנכי ותמצאו מרגוע לנפשתיכם:[30] כי עלי נעים הוא וקל משאי:

יוחנן 6:63-65
[63] הרוח הוא הנתן חיים והבשר אין בו מועיל הדברים אשר אני דברתי אליכם רוח המה וחיים המה:[64] אך יש מכם אשר לא יאמינו כי ישוע ידע מראש מי הם אשר אינם מאמינים ומי המוסר אתו:[65] ויאמר על כן אמרתי לכם כי לא יוכל איש לבוא אלי בלתי אם נתן לו מאת אבי:

מתי 11:28
לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם:

ישעה 1:18
לכו נא ונוכחה יאמר יהוה אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו:

ישעה 55:1-3
[1] הוי כל צמא לכו למים ואשר אין לו כסף לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלוא כסף ובלוא מחיר יין וחלב:[2] למה תשקלו כסף בלוא לחם ויגיעכם בלוא לשבעה שמעו שמוע אלי ואכלו טוב ותתענג בדשן נפשכם:[3] הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם ואכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים:

מתי 15:7-9
[7] חנפים היטב נבא עליכם ישעיהו לאמר:[8] העם הזה נגש בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני:[9] ותהו יראתם אתי מצות אנשים מלמדים:

מרקוס 10:13-16
[13] ויביאו אליו ילדים למען יגע בהם ויגערו התלמידים במביאיהם:[14] וירא ישוע ויכעס ויאמר אליהם הניחו לילדים לבוא אלי ואל תמנעום כי לאלה מלכות האלהים:[15] אמן אמר אני לכם כל אשר לא יקבל את מלכות האלהים כילד הוא לא יבא בה:[16] ויחבקם ויברכם בשומו את ידיו עליהם:

יעקב 4:6-8
[6] וגם יגדיל לתת חן על כן אומר אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן:[7] לכן הכנעו לאלהים התיצבו נגד השטן ויברח מפניכם:[8] קרבו לאלהים ויקרב אליכם רחצו ידיכם החטאים טהרו לבבכם חלוקי הלבב:

ב' קורינתים 5:17
ובכן מי שהוא במשיח בריאה חדשה הוא הישנות עברו והנה הכל נהיה לחדש:

יוחנן 5:24
אמן אמן אני אמר לכם השמע דברי ומאמין לשלחי יש לו חיי עולמים ולא יבא במשפט כי עבר ממות לחיים:

רומים 12:1-2
[1] ועתה הנני מזהיר אתכם אחי ברחמי אלהים אשר תשימו את גויותיכם קרבן חי וקדוש ונרצה לאלהים והיתה זאת עבודתכם השכלית:[2] ואל תשתוו לעולם הזה כי אם התחלפו בהתחדש דעתכם למען תבחנו לדעת מה הוא רצון האלהים הטוב והחמד והשלם:

עברים 12:1
לכן גם אנחנו אשר ענן עדים רב כזה סבב אתנו נשליכה ממנו כל טרח והחטא המקיף עלינו ונרוצה בתוחלת את המרוצה הערוכה לפנינו:

ויקרא 25:44
ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מאת הגוים אשר סביבתיכם מהם תקנו עבד ואמה:

תהילים 32:8-10
[8] אשכילך ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני:[9] אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג ורסן עדיו לבלום בל קרב אליך:[10] רבים מכאובים לרשע והבוטח ביהוה חסד יסובבנו:

ישעה 29:13
ויאמר אדני יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני ותהי יראתם אתי מצות אנשים מלמדה:

יוחנן 5:40
ואתם אינכם אבים לבוא אלי להיות לכם חיים:

יוחנן 6:44-45
[44] לא יוכל איש לבוא אלי בלתי אם ימשכהו אבי אשר שלחני ואני אקימנו ביום האחרון:[45] הלא כתוב בנביאים וכל בניך למודי יהוה לכן כל אשר שמע מן האב ולמד יבא אלי:

יוחנן 7:37-39
[37] ויהי ביום החג האחרון הגדול עמד ישוע ויקרא לאמר איש כי יצמא יבא נא אלי וישתה:[38] המאמין בי כדבר הכתוב מבטנו ינהרו נהרי מים חיים:[39] וזאת אמר על הרוח אשר יקחהו המאמינים בו כי לא נתן רוח הקדש עדנה יען אשר ישוע עוד לא נתפאר:

עברים 4:14-16
[14] ועתה בהיות לנו כהן ראש גדול אשר עבר בשמים הוא ישוע בן האלהים נחזיקה בהודאתנו:[15] כי אין לנו כהן גדול אשר לא יוכל להצטער על חליינו כי אם המנסה בכל כמונו אך בלי חטא:[16] על כן נקרבה בבטחון אל כסא החסד לשאת רחמים ולמצא חסד לעזרה בעתה:

התגלות 22:16-17
[16] אני ישוע שלחתי את מלאכי להעיד לכם את אלה בפני הקהלות אנכי שרש דוד ותולדתו כוכב נגה השחר:[17] והרוח והכלה אמרים בא והשמע יאמר בא והצמא יבוא והחפץ יקח מים חיים חנם:

יוחנן 6:37
כל אשר יתננו לי אבי יבוא אלי והבא אלי לא אהדפנו החוצה:

התגלות 22:17
והרוח והכלה אמרים בא והשמע יאמר בא והצמא יבוא והחפץ יקח מים חיים חנם:

ישעה 13:6-8
[6] הילילו כי קרוב יום יהוה כשד משדי יבוא:[7] על כן כל ידים תרפינה וכל לבב אנוש ימס:[8] ונבהלו צירים וחבלים יאחזון כיולדה יחילון איש אל רעהו יתמהו פני להבים פניהם:

התגלות 12:9
ויוטל התנין הגדול הנחש הקדמוני אשר נקרא שמו מלשין ושטן המדיח תבל כלה הוא הוטל ארצה ומלאכיו עמו הוטלו:

פיליפים 1:6
ובטח אני כי המתחיל בכם המעשה הטוב גם יגמרנו עד יום ישוע המשיח:

התגלות 21:4
ומחה אלהים כל דמעה מעיניהם והמות לא יהיה עוד וגם אבל וזעקה וכאב לא יהיה עוד כי הראשנות עברו:

עברים 10:19-22
[19] ועתה אחי בהיות לנו בטחון דרך הקדש בדם ישוע:[20] דרך חדש וחי אשר חדש לנו בפרכת היא בשרו:[21] ובהיות לנו כהן גדול על בית אלהים:[22] נקרבה נא בלבב שלם ובאמונה תמימה מטהרים בהזית לבבנו מרוח רעה ורחוצי בשר במים טהורים:

יואל 2:32
והיה כל אשר יקרא בשם יהוה ימלט כי בהר ציון ובירושלם תהיה פליטה כאשר אמר יהוה ובשרידים אשר יהוה קרא:

תהילים 104:9
גבול שמת בל יעברון בל ישובון לכסות הארץ:

בראשית 6:12
וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ:

בראשית 8:9
ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה ותשב אליו אל התבה כי מים על פני כל הארץ וישלח ידו ויקחה ויבא אתה אליו אל התבה:

בראשית 9:11
והקמתי את בריתי אתכם ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ:

בראשית 7:20
חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים:

בראשית 8:5
והמים היו הלוך וחסור עד החדש העשירי בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרים:

משלי 31:30
שקר החן והבל היפי אשה יראת יהוה היא תתהלל:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977