A A A A A

אלוהים: [ברכה]


לוקס 6:38
תנו ותנתן לכם מדה טובה דחוקה וגדושה ומשפעה יתנו אל חיקכם כי במדה אשר אתם מודדים בה ימד לכם:

מתי 5:4
אשרי האבלים כי הם ינחמו:

פיליפים 4:19
ואלהי הוא ימלא את כל צרככם כעשר כבודו במשיח ישוע:

תהילים 67:7
יברכנו אלהים וייראו אתו כל אפסי ארץ:

במדבר 6:24-25
[24] יברכך יהוה וישמרך:[25] יאר יהוה פניו אליך ויחנך:

פיליפים 4:6-7
[6] אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו:[7] ושלום אלהים הנשגב מכל שכל ינצר את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע:

יעקב 1:17
כל מתנה טובה וכל מנחה שלמה תרד ממעל מאת אבי האורות אשר חלוף וכל צל שנוי אין עמו:

ירמיה 17:7-8
[7] ברוך הגבר אשר יבטח ביהוה והיה יהוה מבטחו:[8] והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא ירא כי יבא חם והיה עלהו רענן ובשנת בצרת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי:

ישעה 41:10
אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך אף תמכתיך בימין צדקי:

יוחנן 1:16
וממלואו לקחנו כלנו חסד על חסד:

בראשית 22:16-17
[16] ויאמר בי נשבעתי נאם יהוה כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך את יחידך:[17] כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים וירש זרעך את שער איביו:

בראשית 27:28-29
[28] ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירש:[29] יעבדוך עמים וישתחו לך לאמים הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך ארריך ארור ומברכיך ברוך:

תהילים 1:1-3
[1] אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב:[2] כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה:[3] והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח:

תהילים 23:1-4
[1] מזמור לדוד יהוה רעי לא אחסר:[2] בנאות דשא ירביצני על מי מנחות ינהלני:[3] נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו:[4] גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני:

שמואל ב 22:3-4
[3] אלהי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי ומנוסי משעי מחמס תשעני:[4] מהלל אקרא יהוה ומאיבי אושע:

א' יוחנן 5:18
ידענו כי כל הנולד מאת האלהים לא יחטא כי אשר ילד מאת האלהים ישמר את נפשו והרע לא יגע בו:

תהילים 138:7
אם אלך בקרב צרה תחיני על אף איבי תשלח ידך ותושיעני ימינך:

ב' קורינתים 9:8
ואלהים יכל להשפיע עליכם כל חסד עד כי יהיה לכם בכל עת די ספוקכם בכל ותותירו בכל מעשה טוב:

פיליפים 4:7
ושלום אלהים הנשגב מכל שכל ינצר את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977