A A A A A

כְּנֵסִיָה: [דיקונים]


א' טימותיאוס 3:1-13
[1] אמת הדבר איש כי יבקש לו פקידות הוא מתאוה מעשה טוב:[2] ופקיד העדה צריך להיות איש אשר אין בו דפי בעל אשה אחת משל ברוחו צנוע ונחמד לבריות מכניס ארחים ומבין ללמד ולא אהב יין ולא נוח להכות ולא בצע בצע רע:[3] כי אם דן לכף זכות ולא בעל קטטה ולא אהב כסף:[4] ויהי מנהיג את ביתו בטוב ומדריך את בניו למשמעתו בכל הישר:[5] כי אם לא ידע איש להנהיג את ביתו איככה יוכל לדאג לעדת אלהים:[6] ואל יהי תלמיד הדש למען לא ירהב לבו ויפל בדין המשטין:[7] והוא גם צריך לשם טוב בפי אלה אשר בחוץ פן יפל בחרפה ובמוקש המשטין:[8] וכן גם השמשים יהיו ישרים ולא מחליקי לשון ולא אהבים סבא יין ולא נטים אחרי בצע רע:[9] כי אם ישמרו את סוד האמונה ברוח טהורה:[10] וגם אלה יבחנו בראשונה ואחר כן ישמשו אם אין בהם דפי:[11] וככה הנשים תהיינה ישרות ולא מלשינות משלות ברוחן ונאמנות בכל:[12] השמשים יהיו כל אחד בעל אשה אחת ומנהלים בטוב את בניהם ואת בתיהם:[13] כי המשמשים היטב יקנו לעצמם מעלה טובה ובטחון רב באמונת המשיח ישוע:

פיליפים 1:1
פולוס וטימותיוס עבדי המשיח ישוע אל כל הקדשים במשיח ישוע אשר הם בפילפי עם הפקידים והשמשים:

מע''ש 6:1-7
[1] בימים ההם כאשר רבו התלמידים היתה תלונת היונים על העבריים על אשר העלימו עיניהם מאלמנותיהם לבלתי תת להן יום יום את ארוחתן:[2] ויקראו שנים העשר את המון התלמידים ויאמרו לא נאוה לנו כי נעזב את דבר האלהים ונשמש את השלחנות:[3] לכן אחי ברו לכם שבעה אנשים מקרבכם אשר שם טוב להם ומלאים רוח הקדש וחכמה ונפקידם על הענין הזה:[4] ואנחנו נשקד על התפלה ועל שמוש הדבר:[5] וייטב הדבר לפני כל ההמון ויבחרו את אסטפנוס איש מלא אמונה ורוח הקדש ואת פילפוס ואת פרוכורוס ואת ניקנור ואת טימון ואת פרמנס ואת ניקלס גר אנטיוכיא:[6] את אלה העמידו לפני השליחים ויתפללו ויסמכו את ידיהם עליהם:[7] ויהי דבר האלהים הולך וגדל וירב מספר התלמידים בירושלים עד מאד וגם המון רב מן הכהנים נכנעו אל האמונה:

רומים 16:1
והנני מזכיר לכם לטוב את פובי אחותנו שהיא משמשת הקהלה אשר בקנכרי:

טיטוס 1:7
כי פקיד העדה צריך להיות איש תם כסכן לאלהים לא עמד על דעתו ולא רגזן ולא אהב יין ולא בעל אגרף ולא נטה אחרי הבצע:

מע''ש 6:3
לכן אחי ברו לכם שבעה אנשים מקרבכם אשר שם טוב להם ומלאים רוח הקדש וחכמה ונפקידם על הענין הזה:

יוחנן 8:32
וידעתם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין:

אפסים 4:11
והוא נתן את אלה שליחים ואת אלה נביאים ואת אלה מבשרים ואת אלה רעים ומלמדים:

מע''ש 20:28
לכן שמרו את נפשותיכם ואת כל העדר אשר הקים אתכם רוח הקדש לפקידים בו לרעות את עדת האלהים אשר קנה לו בדם נפשו:

יוחנן 6:54
האכל את בשרי והשתה את דמי יש לו חיי עולמים ואני אקימנו ביום האחרון:

מרקוס 6:3
הלא זה הוא החרש בן מרים ואחי יעקב ויוסי ויהודה ושמעון והלא אחיותיו אתנו פה ויהי להם למכשול:

א' קורינתים 12:28
ומהם שם האלהים בקהל ראשונה לשליחים ושנית לנביאים ושלישית למלמדים ויתן גבורות אף מתנות הרפאות ועזרים ומנהיגים ומיני לשנות:

גלטים 1:19
ואחר מן השליחים לא ראיתי זולתי את יעקב אחי אדנינו:

מלאכי 1:11
כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגוים ובכל מקום מקטר מגש לשמי ומנחה טהורה כי גדול שמי בגוים אמר יהוה צבאות:

עברים 13:17
שמעו אל מנהיגיכם והכנעו מפניהם כי שקדים הם על נפשתיכם כעתידים לתת חשבון למען יעשו זאת בשמחה ולא באנחה כי זאת לא להועיל לכם:

יוחנן 3:3-5
[3] ויען ישוע ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מלמעלה לא יוכל לראות מלכות האלהים:[4] ויאמר אליו נקדימון איך יולד אדם והוא זקן הכי שוב ישוב אל בטן אמו ויולד:[5] ויען ישוע אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלהים:

עברים 12:14
רדפו את השלום עם כל אדם ואת הקדשה אשר בלעדיה לא יראה איש את האדון:

מע''ש 6:4
ואנחנו נשקד על התפלה ועל שמוש הדבר:

א' טימותיאוס 3:1-7
[1] אמת הדבר איש כי יבקש לו פקידות הוא מתאוה מעשה טוב:[2] ופקיד העדה צריך להיות איש אשר אין בו דפי בעל אשה אחת משל ברוחו צנוע ונחמד לבריות מכניס ארחים ומבין ללמד ולא אהב יין ולא נוח להכות ולא בצע בצע רע:[3] כי אם דן לכף זכות ולא בעל קטטה ולא אהב כסף:[4] ויהי מנהיג את ביתו בטוב ומדריך את בניו למשמעתו בכל הישר:[5] כי אם לא ידע איש להנהיג את ביתו איככה יוכל לדאג לעדת אלהים:[6] ואל יהי תלמיד הדש למען לא ירהב לבו ויפל בדין המשטין:[7] והוא גם צריך לשם טוב בפי אלה אשר בחוץ פן יפל בחרפה ובמוקש המשטין:

א' טימותיאוס 2:12
ואינני נתן רשות לאשה ללמד אף לא להתנשא על האיש אלא תדום:

מע''ש 14:23
ויבחרו להם זקנים בכל קהלה וקהלה ויתפללו ויצומו ויפקידום ביד האדון אשר האמינו בו:

א' טימותיאוס 5:17
הזקנים המיטיבים לנהל ראוים הם למשנה כבוד וביותר העמלים בדבר ובהוראה:

עברים 13:7
זכרו את מנהיגיכם אשר הגידו לכם את דבר האלהים בינו לאחרית דרכם ולכו באמונתם:

טיטוס 1:8
כי אם יהי מכניס ארחים ואהב טוב וצנוע וצדיק וקדוש וכבש את יצרו:

א' פטרוס 5:2
רעו את עדר האלהים אשר בידכם והשגיחו עליהם לא באנס כי אם בנדבה אף לא עקב בצע כי אם בנפש חפצה:

טיטוס 1:6
אם ימצא איש תם ובעל אשה אחת ויש לו בנים מאמינים ואין עליהם טענת פריצות ואינם סוררים:

א' טימותיאוס 5:22
אל תהי נמהר בסמיכת ידיך על אדם ולא תשתתף לחטאת אחרים שמר את נפשך בטהרה:

טיטוס 1:5
לזאת עזבתיך בקריטי למען תשלים את החסד ותשים זקנים בכל עיר ועיר כאשר צויתיך:

גלטים 4:19
בני אשר אני מחולל שנית עד כי יוצר בכם המשיח:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977