A A A A A

כְּנֵסִיָה: [להשתתף בכנסייה]


עברים 10:24-25
[24] ונתבוננה זה על זה לעורר אתנו לאהבה ולמעשים טובים:[25] ואל נעזב את כנאיתנו כמנהג קצת אנשים כי אם נוכיח איש את אחיו וביותר בראתכם כי קרוב היום:

מתי 18:20
כי בכל מקום אשר שנים או שלשה נאספו בשמי שם אני בתוכם:

קולוסים 3:16
דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם:

אפסים 4:11-13
[11] והוא נתן את אלה שליחים ואת אלה נביאים ואת אלה מבשרים ואת אלה רעים ומלמדים:[12] להשלים את הקדשים למעשה העבודה לבנין גוף המשיח:[13] עד כי נגיע כלנו לאחדות האמונה ודעת בן האלהים כאיש אחד שלם לשעור קומת מלוא המשיח:

מע''ש 2:42
ויהיו שקדים על תורת השליחים ועל ההתחברות ועל בציעת הלחם ועל התפלה:

רומים 10:17
לכן האמונה באה מתוך השמועה והשמועה על ידי דבר אלהים:

מתי 16:18
ואף אני אמר אליך כי אתה פטרוס ועל הסלע הזה אבנה את קהלתי ושערי שאול לא יגברו עליה:

מע''ש 9:31-32
[31] ויהי שלום לקהלות בכל מקמות יהודה והגליל ושמרון ותבנינה ותתהלכנה ביראת האדון ותרבינה בנחמת רוח הקדש:[32] ויהי בסבב פטרוס בכל המקמות וירד גם אל הקדושים אשר ישבו בלד:

מתי 6:33
אך בקשו בראשונה את מלכות אלהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה:

יעקב 1:22
והיו עשי הדבר ולא שמעיו לבד לרמות את נפשכם:

ב' טימותיאוס 4:2
הכרז את הדבר והתמד בין בעתו בין שלא בעתו הוכח וגער והזהר בכל ארך רוח והוראה:

מתי 28:19-20
[19] לכו ועשו לתלמידים את כל הגוים וטבלתם אתם לשם האב והבן ורוח הקדש:[20] ולמדתם אתם לשמר את כל אשר צויתי אתכם והנה אנכי אתכם כל הימים עד קץ העולם אמן:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977