A A A A A

אופי רע: [מתלונן]


תהילים 144:14
אלופינו מסבלים אין פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחבתינו:

נחמיה 8:1
ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים ויאמרו לעזרא הספר להביא את ספר תורת משה אשר צוה יהוה את ישראל:

ישעה 24:11
צוחה על היין בחוצות ערבה כל שמחה גלה משוש הארץ:

ירמיה 14:2
אבלה יהודה ושעריה אמללו קדרו לארץ וצוחת ירושלם עלתה:

משלי 23:29
למי אוי למי אבוי למי מדונים למי שיח למי פצעים חנם למי חכללות עינים:

פיליפים 4:6-7
[6] אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו:[7] ושלום אלהים הנשגב מכל שכל ינצר את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977