A A A A A

אופי רע: [הַצָקָה]


א' יוחנן 2:9
האומר כי ישנו באור והוא שנא את אחיו עודנו בחשך:

א' יוחנן 3:15
כל השנא את אחיו רצח נפש הוא וידעתם כי כל רצח נפש לא יתקימו בו חיי עולמים:

ב' טימותיאוס 1:7
כי האלהים לא נתן לנו רוח אימה כי אם רוח גבורה ואהבה ומוסר:

דברים 31:6
חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך לא ירפך ולא יעזבך:

אפסים 4:29
כל דבר נבול לא יצא מפיכם כי אם הטוב והמועיל לבנות לפי הצרך למען יתן חן לשמעיו:

אפסים 6:12
כי לא עם בשר ודם מלחמתנו כי עם שרים ושליטים עם המשלים בחשכת העולם הזה עם הרוחות הרעות אשר במרומים:

ויקרא 19:18
לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה:

מתי 5:11
אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם וידברו בשקר עליכם כל רע בעבורי:

משלי 17:9
מכסה פשע מבקש אהבה ושנה בדבר מפריד אלוף:

משלי 22:10
גרש לץ ויצא מדון וישבת דין וקלון:

משלי 24:16
כי שבע יפול צדיק וקם ורשעים יכשלו ברעה:

תהילים 138:7
אם אלך בקרב צרה תחיני על אף איבי תשלח ידך ותושיעני ימינך:

רומים 2:1
לכן אין לך התנצלות אתה בן אדם הדן תהיה מי שתהיה כי במה שתדין את חברך תחיב את נפשך באשר אתה הדן תעשה כמעשהו:

רומים 12:18-19
[18] אם תוכלו ככל אשר תמצא ידכם היו בשלום עם כל אדם:[19] אל תנקמו נקם ידידי כי אם תנו מקום לרגז כי כתוב לי נקם ושלם אמר יהוה:

רומים 12:20-21
[20] לכן אם רעב שנאך האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים כי גחלים אתה חתה על ראשו:[21] אל נא יכבשך הרע כבוש אתה את הרע בטוב:

לוקס 6:27-28
[27] אבל אליכם השמעים אני אמר אהבו את איביכם היטיבו לשנאיכם:[28] ברכו את מקלליכם והתפללו בעד מכלימיכם:

מתי 5:44-45
[44] אבל אני אמר לכם אהבו את איביכם ברכו את מקקליכם היטיבו לשנאיכם והתפללו בעד מכאיביכם ורדפיכם:[45] למען תהיו בנים לאביכם שבשמים אשר הוא מזריח שמשו לרעים ולטובים וממטיר על הצדיקים וגם על הרשעים:

ישעה 41:11-13
[11] הן יבשו ויכלמו כל הנחרים בך יהיו כאין ויאבדו אנשי ריבך:[12] תבקשם ולא תמצאם אנשי מצתך יהיו כאין וכאפס אנשי מלחמתך:[13] כי אני יהוה אלהיך מחזיק ימינך האמר לך אל תירא אני עזרתיך:

מתי 5:38-41
[38] שמעתם כי נאמר עין תחת עין שן תחת שן:[39] אבל אני אמר לכם אל תתקוממו לרע אך המכה אותך על הלפי הימנית הטה לו גם את האחרת:[40] ואשר יחפץ לריב עמך ולקחת את כתנתך תן לו גם את חמעיל:[41] והאנס אותך ללכת עמו דרך מיל לך אתו שנים:

תהילים 34:12-18
[12] מי האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב:[13] נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה:[14] סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו:[15] עיני יהוה אל צדיקים ואזניו אל שועתם:[16] פני יהוה בעשי רע להכרית מארץ זכרם:[17] צעקו ויהוה שמע ומכל צרותם הצילם:[18] קרוב יהוה לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977