A A A A A

אופי רע: [בְּגִידָה]


מתי 27:3-4
[3] וירא יהודה המסר אותו כי הרשיעהו וינחם וישב את שלשים הכסף אל הכהנים הגדולים והזקנים לאמר:[4] חטאתי כי דם נקי הסגרתי והם אמרו מה לנו ולזאת אתה תראה:

מתי 6:14-15
[14] כי אם תסלחו לבני אדם את חטאתם אביכם שבשמים יסלח גם לכם:[15] ואם לא תסלחו לבני אדם גם אביכם לא יסלח לכם את חטאתיכם:

מרקוס 11:25
וכי תעמדו להתפלל תסלחו לכל איש את אשר בלבבכם עליו למען יסלח לכם אביכם שבשמים אף הוא את פשעיכם:

מתי 7:12
לכן כל אשר תחפצו כי יעשו לכם בני האדם עשו להם גם אתם כי זאת היא התורה והנביאים:

עברים 4:15
כי אין לנו כהן גדול אשר לא יוכל להצטער על חליינו כי אם המנסה בכל כמונו אך בלי חטא:

בראשית 12:3
ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה:

רומים 3:23
כי כלם חטאו וחסרי כבוד אלהים המה:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977