A A A A A

אופי רע: [כַּעַס]


אפסים 4:26-31
[26] רגזו ואל תחטאו אל תשקע החמה על רגזכם:[27] גם לא תתנו מקום לשטן:[28] מי שגנב אל יסף לגנב כי אם ייגע ובידיו יעשה את הטוב למען יהיה לו לתת לאיש מחסור:[29] כל דבר נבול לא יצא מפיכם כי אם הטוב והמועיל לבנות לפי הצרך למען יתן חן לשמעיו:[30] ולא תעצבו את רוח הקדש של אלהים אשר נחתמתם בו אל יום הגאלה:[31] כל מרירות וחמה ורגז וצעקה וגדוף תסירו מכם עם כל הרשעה:

יעקב 1:19-20
[19] על זאת אחי אהובי יהי כל איש מהיר לשמע קשה לדבר וקשה לכעוס:[20] כי כעס אדם לא יפעל צדקת אלהים:

משלי 29:11
כל רוחו יוציא כסיל וחכם באחור ישבחנה:

קהלת 7:9
אל תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח:

משלי 15:1
מענה רך ישיב חמה ודבר עצב יעלה אף:

משלי 15:18
איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב:

קולוסים 3:8
אך עתה הסירו מכם כל אלה את הרגז את הכעס את הרשע את הגדוף ואת דברי נבלה מפיכם:

יעקב 4:1-2
[1] מאין המלחמות והמדנים אשר ביניכם הלא מתוך התאות המתגרות באבריכם:[2] אתם מתאוים ואין לכם תרצחו ותקנאו והשג לא תשיגו תריבו ותלחמו ואין לכם יען אשר לא התפללתם:

משלי 16:32
טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר:

משלי 22:24
אל תתרע את בעל אף ואת איש חמות לא תבוא:

מתי 5:22
אבל אני אמר לכם כל אשר יקצף על אחיו חנם מחיב הוא לבית דין ואשר יאמר אל אחיו רקא מחיב הוא לסנהדרין ואשר יאמר אתה הנבל מחיב לאש גיהנם:

תהילים 37:8-9
[8] הרף מאף ועזב חמה אל תתחר אך להרע:[9] כי מרעים יכרתון וקוי יהוה המה יירשו ארץ:

תהילים 7:11
אלהים שופט צדיק ואל זעם בכל יום:

מלכים ב 11:9-10
[9] ויעשו שרי המאיות ככל אשר צוה יהוידע הכהן ויקחו איש את אנשיו באי השבת עם יצאי השבת ויבאו אל יהוידע הכהן:[10] ויתן הכהן לשרי המאיות את החנית ואת השלטים אשר למלך דוד אשר בבית יהוה:

מלכים ב 17:18
ויתאנף יהוה מאד בישראל ויסרם מעל פניו לא נשאר רק שבט יהודה לבדו:

Greek Bible GNT 1904
Public Domain Version: GNT 1904