A A A A A

מלאכים ושדים: [בעל זבוב]


מתי 12:24
והפרושים כשמעם זאת אמרו זה איננו מגרש את השדים כי אם על ידי בעל זבוב שר השדים:

מרקוס 3:22
והסופרים אשר ירדו מירושלים אמרו כי בעל זבוב נכנס בו ועל ידי שר השדים הוא מגרש את השדים:

מתי 10:25
דיו לתלמיד להיות כרבו ולעבד להיות כאדניו אם לבעל הבית קראו בעל זבוב אף לאנשי ביתו:

מתי 12:27
ואם אני מגרש את השדים בבעל זבוב בניכם במי הם מגרשים אתם על כן המה יהיו שפטיכם:

לוקס 11:15-19
[15] ויש אשר אמרו בבעל זבוב שר השדים הוא מגרש את השדים:[16] ויש אשר נסוהו וישאלו ממנו אות מן השמים:[17] והוא ידע את מחשבותם ויאמר אליהם כל ממלכה הנחלקה על עצמה תחרב ובית יפל על בית:[18] וגם השטן אם נחלק על עצמו איככה תכון ממלכתו כי אמרתם שבבעל זבוב מגרש אני את השדים:[19] ואם אני מגרש את השדים בבעל זבוב בניכם במי הם מגרשים אתם על כן המה יהיו שפטיכם:

מלכים ב 1:1-3
[1] ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב:[2] ויפל אחזיה בעד השבכה בעליתו אשר בשמרון ויחל וישלח מלאכים ויאמר אלהם לכו דרשו בבעל זבוב אלהי עקרון אם אחיה מחלי זה:[3] ומלאך יהוה דבר אל אליה התשבי קום עלה לקראת מלאכי מלך שמרון ודבר אלהם המבלי אין אלהים בישראל אתם הלכים לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון:

לוקס 11:18
וגם השטן אם נחלק על עצמו איככה תכון ממלכתו כי אמרתם שבבעל זבוב מגרש אני את השדים:

מרקוס 3:20-30
[20] ויבאו הביתה וישב המון העם להתאסף עד כי לא יכלו אף לאכל לחם:[21] וישמעו קרוביו ויצאו להחזיק בו כי אמרו יצא מדעתו:[22] והסופרים אשר ירדו מירושלים אמרו כי בעל זבוב נכנס בו ועל ידי שר השדים הוא מגרש את השדים:[23] ויקרא אותם אליו וידבר להם במשלים לאמר איך יוכל השטן לגרש השטן:[24] ואם נחלקה ממלכה על עצמה לא תוכל לעמד הממלכה ההיא:[25] ובית אם נחלק על עצמו לא יוכל לעמד הבית ההוא:[26] ואם השטן יתקומם אל עצמו ונחלק לא יוכל לעמד כי בא קצו:[27] אין איש אשר יכל לבוא לבית הגבור ולגזל את כליו אם לא יאסר בראשונה את הגבור ואחר ישסה את ביתו:[28] אמן אמר אני לכם כי כל החטאים יסלחו לבני אדם וכל הגדופים אשר יגדפו:[29] אך המגדף את רוח הקדש אין לו סליחה לעולם כי יאשם בעונו לנצח:[30] כי המה אמרו רוח טמאה בו:

מלכים ב 1:16
וידבר אליו כה אמר יהוה יען אשר שלחת מלאכים לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון המבלי אין אלהים בישראל לדרש בדברו לכן המטה אשר עלית שם לא תרד ממנה כי מות תמות:

בראשית 1:1
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ:

מתי 9:34
והפרושים אמרו על ידי שר השדים מגרש הוא את השדים:

התגלות 21:20
החמישי יהלם הששי אדם השביעי תרשיש השמיני שהם התשיעי פטדה העשירי נפך אחד העשר לשם שנים העשר אחלמה:

איוב 2:11
וישמעו שלשת רעי איוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו ויבאו איש ממקמו אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי ויועדו יחדו לבוא לנוד לו ולנחמו:

מלכים ב 1:6
ויאמרו אליו איש עלה לקראתנו ויאמר אלינו לכו שובו אל המלך אשר שלח אתכם ודברתם אליו כה אמר יהוה המבלי אין אלהים בישראל אתה שלח לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון לכן המטה אשר עלית שם לא תרד ממנה כי מות תמות:

יוחנן 1:1
בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר:

לוקס 11:19
ואם אני מגרש את השדים בבעל זבוב בניכם במי הם מגרשים אתם על כן המה יהיו שפטיכם:

שמות 6:23
ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו לאשה ותלד לו את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר:

לוקס 3:1
בשנת חמש עשרה למלכות הקיסר טיבריוס בהיות פונטיוס פילטוס הגמון ביהודה והורדוס שר רבע על הגליל ואחיו פילפוס שר רבע על מדינות יטור וטרכונה ולוסניס שר רבע על אבילין:

בראשית 10:10
ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בארץ שנער:

בראשית 14:1
ויהי בימי אמרפל מלך שנער אריוך מלך אלסר כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים:

דברים 14:5
איל וצבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר:

רות 1:2
ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי ושם שני בניו מחלון וכליון אפרתים מבית לחם יהודה ויבאו שדי מואב ויהיו שם:

נחמיה 1:1
דברי נחמיה בן חכליה ויהי בחדש כסלו שנת עשרים ואני הייתי בשושן הבירה:

אסתר 1:1
ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש המלך מהדו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה:

מלכים א 1:2
ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סכנת ושכבה בחיקך וחם לאדני המלך:

התגלות 16:16
ויאסף אתם אל המקום הנקרא בעברית הר מגדון:

ישעה 34:14
ופגשו ציים את איים ושעיר על רעהו יקרא אך שם הרגיעה לילית ומצאה לה מנוח:

מתי 22:37
ויאמר ישוע אליו ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך:

מרקוס 3:1-6
[1] וישב ויבאו אל בית הכנסת ושם איש אשר ידו יבשה:[2] ויתבוננו בו אם ירפאהו בשבת למען ימצאו עליו שטנה:[3] ויאמר אל האיש אשר יבשה ידו קום עמד בתוך:[4] ויאמר אליהם הנכון בשבת להיטיב או להרע להציל נפש או לאבדה ויחרישו:[5] ויבט אליהם סביב בחמה ויתעצב על טמטום לבבם ויאמר אל האיש פשט את ידך ויפשט ידו ותרפא ותשב כאחרת:[6] והפרושים יצאו מהרה ויתיעצו עליו עם ההורדוסיים לאבדו:

מרקוס 10:46-52
[46] ויבאו יריחו ויהי כצאתו מיריחו הוא ותלמידיו והמון עם רב והנה ברטימי בן טימי איש עור ישב על יד הדרך לשאל נדבות:[47] וישמע כי הוא ישוע הנצרי ויחל לצעק ויאמר אנא בן דוד ישוע חנני:[48] ויגערו בו רבים להשתיקו והוא הרבה לצעק בן דוד חנני:[49] ויעמד ישוע ויאמר קראו לו ויקראו לעור ויאמרו אליו חזק קום קרא לך:[50] וישלך את שמלתו מעליו ויקם ויבא אל ישוע:[51] ויען ישוע ויאמר אליו מה חפצת ואעשה לך ויאמר אליו העור רבוני כי אראה:[52] ויאמר ישוע אליו לך לך אמונתך הושיעה לך ופתאם ראה וילך אחרי ישוע בדרך:

דניאל 1:7
וישם להם שר הסריסים שמות וישם לדניאל בלטשאצר ולחנניה שדרך ולמישאל מישך ולעזריה עבד נגו:

שופטים 4:6
ותשלח ותקרא לברק בן אבינעם מקדש נפתלי ותאמר אליו הלא צוה יהוה אלהי ישראל לך ומשכת בהר תבור ולקחת עמך עשרת אלפים איש מבני נפתלי ומבני זבלון:

מלכים ב 19:37
ויהי הוא משתחוה בית נסרך אלהיו ואדרמלך ושראצר הכהו בחרב והמה נמלטו ארץ אררט וימלך אסר חדן בנו תחתיו:

יחזקאל 23:4
ושמותן אהלה הגדולה ואהליבה אחותה ותהיינה לי ותלדנה בנים ובנות ושמותן שמרון אהלה וירושלם אהליבה:

ירמיה 1:1
דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימן:

בראשית 10:22
בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם:

עזרא 4:7
ובימי ארתחששתא כתב בשלם מתרדת טבאל ושאר כנותו על ארתחששתא מלך פרס וכתב הנשתון כתוב ארמית ומתרגם ארמית:

מתי 10:3
פילפוס ובר תלמי תומא ומתי המוכס יעקב בן חלפי ולבי המכנה תדי:

מע''ש 2:9
פרתיים ומדים ועילמים וישבי ארם נהרים יהודה וקפודקיה פנטוס ואסיא:

ויקרא 11:5
ואת השפן כי מעלה גרה הוא ופרסה לא יפריס טמא הוא לכם:

קהלת 1:1
דברי קהלת בן דוד מלך בירושלם:

שמות 30:34
ויאמר יהוה אל משה קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבנה זכה בד בבד יהיה:

איוב 9:9
עשה עש כסיל וכימה וחדרי תמן:

מע''ש 6:5
וייטב הדבר לפני כל ההמון ויבחרו את אסטפנוס איש מלא אמונה ורוח הקדש ואת פילפוס ואת פרוכורוס ואת ניקנור ואת טימון ואת פרמנס ואת ניקלס גר אנטיוכיא:

התגלות 1:11
ויאמר אני האלף ואני התו הראשון והאחרון ואת אשר אתה ראה כתב אל ספר ושלחהו אל הקהלות אשר באסיא לאפסוס ולזמירנא ולפרגמוס ולתיאטירא ולסרדיס ולפילדפיא וללודקיא:

מלכים א 8:13
בנה בניתי בית זבל לך מכון לשבתך עולמים:

מרקוס 3:23
ויקרא אותם אליו וידבר להם במשלים לאמר איך יוכל השטן לגרש השטן:

יהושע 24:15
ואם רע בעיניכם לעבד את יהוה בחרו לכם היום את מי תעבדון אם את אלהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר ואם את אלהי האמרי אשר אתם ישבים בארצם ואנכי וביתי נעבד את יהוה:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977