A A A A A

מלאכים ושדים: [מלאכים]


בראשית 2:1
ויכלו השמים והארץ וכל צבאם:

קולוסים 1:16
כי בו נברא כל אשר בשמים ואשר בארץ כל הנראה וכל אשר איננו נראה הן כסאות וממשלות הן שררות ורשיות הכל נברא על ידי ולמענהו:

איוב 38:1-7
[1] ויען יהוה את איוב מן הסערה ויאמר:[2] מי זה מחשיך עצה במלין בלי דעת:[3] אזר נא כגבר חלציך ואשאלך והודיעני:[4] איפה היית ביסדי ארץ הגד אם ידעת בינה:[5] מי שם ממדיה כי תדע או מי נטה עליה קו:[6] על מה אדניה הטבעו או מי ירה אבן פנתה:[7] ברן יחד כוכבי בקר ויריעו כל בני אלהים:

לוקס 20:35-36
[35] והזכים לנחל את העולם הבא ואת תחית המתים לא ישאו נשים ולא תנשאנה:[36] כי לא יוכלו עוד למות כי שוים הם למלאכים ובני אלהים המה בהיותם בני התקומה:

התגלות 4:8
ולכל אחת מארבע החיות שש כנפים מסביב ולפנימה הנה מלאות עינים ואין דמי להן יומם ולילה ואמרות קדוש קדוש קדוש יהוה אלהים צבאות היה והוה ויבוא:

מתי 22:30
כי בתחית המתים לא ישאו נשים ולא תנשאנה כי אם כמלאכי אלהים בשמים יהיו:

שמואל ב 14:17
ותאמר שפחתך יהיה נא דבר אדני המלך למנוחה כי כמלאך האלהים כן אדני המלך לשמע הטוב והרע ויהוה אלהיך יהי עמך:

לוקס 15:10
כן אני אמר לכם תהיה שמחה לנפי מלאכי אלהים על חוטא אחד אשר שב מחטאו:

התגלות 14:6
וארא מלאך אחר מעופף במרום הרקיע אשר היה לו בשורת עולם לבשר את ישבי הארץ ואת כל גוי ונשפחה ולשון ועם:

איוב 4:15-18
[15] ורוח על פני יחלף תסמר שערת בשרי:[16] יעמד ולא אכיר מראהו תמונה לנגד עיני דממה וקול אשמע:[17] האנוש מאלוה יצדק אם מעשהו יטהר גבר:[18] הן בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה:

ישעה 14:12-14
[12] איך נפלת משמים הילל בן שחר נגדעת לארץ חולש על גוים:[13] ואתה אמרת בלבבך השמים אעלה ממעל לכוכבי אל ארים כסאי ואשב בהר מועד בירכתי צפון:[14] אעלה על במתי עב אדמה לעליון:

יהודה 1:6
והמלאכים אשר לא שמרו את משרתם כי אם עזבו את זבלם שמרם במוסרות עולם ובאפלה למשפט היום הגדול:

א' פטרוס 3:21-22
[21] וזה הוא אות הטבילה אשר כעת תושיע גם אתנו לא בהסיר טנוף הבשר כי אם בשאל לנו מאת אלהים רוח שלמה על ידי הקמת ישוע המשיח:[22] אשר הוא לימין אלהים אחרי אשר עבר השמימה ויכנעו לפניו המלאכים והרשיות והגבורות:

א' פטרוס 1:12
ונגלה להם כי לא לפנשם כי אם לנו שרתו בדברים ההם אשר הגד לכם עתה על פי המבשרים אתכם ברוח הקדש השלוח משמים דברים אשר מלאכי אלהים חמדו להשקיף אל תוכם:

עברים 12:22
כי אם באתם אל הר ציון ואל עיר אלהים חיים אל ירושלים שבשמים:

התגלות 5:11-12
[11] וארא ואשמע קול מלאכים רבים סביב לכסא ולחיות ולזקנים מספרם רבו רבבות ואלפי אלפים:[12] קראים בקול גדול נאה לשה הטבוח לקחת עז ועשר וחכמה וגבורה והדר וכבוד וברכה:

תהילים 78:25-49
[25] לחם אבירים אכל איש צידה שלח להם לשבע:[26] יסע קדים בשמים וינהג בעזו תימן:[27] וימטר עליהם כעפר שאר וכחול ימים עוף כנף:[28] ויפל בקרב מחנהו סביב למשכנתיו:[29] ויאכלו וישבעו מאד ותאותם יבא להם:[30] לא זרו מתאותם עוד אכלם בפיהם:[31] ואף אלהים עלה בהם ויהרג במשמניהם ובחורי ישראל הכריע:[32] בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו:[33] ויכל בהבל ימיהם ושנותם בבהלה:[34] אם הרגם ודרשוהו ושבו ושחרו אל:[35] ויזכרו כי אלהים צורם ואל עליון גאלם:[36] ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו:[37] ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו:[38] והוא רחום יכפר עון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו:[39] ויזכר כי בשר המה רוח הולך ולא ישוב:[40] כמה ימרוהו במדבר יעציבוהו בישימון:[41] וישובו וינסו אל וקדוש ישראל התוו:[42] לא זכרו את ידו יום אשר פדם מני צר:[43] אשר שם במצרים אתותיו ומופתיו בשדה צען:[44] ויהפך לדם יאריהם ונזליהם בל ישתיון:[45] ישלח בהם ערב ויאכלם וצפרדע ותשחיתם:[46] ויתן לחסיל יבולם ויגיעם לארבה:[47] יהרג בברד גפנם ושקמותם בחנמל:[48] ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשפים:[49] ישלח בם חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים:

תהילים 91:11
כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך:

תהילים 103:20
ברכו יהוה מלאכיו גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו:

מתי 4:6-11
[6] ויאמר אליו אם בן האלהים אתה התנפל למטה כי כתוב כי מלאכיו יצוה לך ועל כפים ישאונך פן תגף באבן רגלך:[7] ויאמר אליו ישוע ועוד כתוב לא תנסה את יהוה אלהיך:[8] ויוסף השטן וישאהו אל הר גבה מאד ויראהו את כל ממלכות תבל וכבודן:[9] ויאמר אליו את כל זאת לך אתננה אם תקד ותשתחוה לי:[10] ויאמר אליו ישוע סור ממני השטן כי כתוב ליהוה אלהיך תשתחוה ואותו לבדו תעבד:[11] וירף ממנו השטן והנה נגשו אליו מלאכים וישרתוהו:

מתי 16:27
כי עתיד בן האדם לבוא בכבוד אביו עם מלאכיו ואז ישלם לכל איש כמעשהו:

מתי 18:10
ראו פן תבזו אחד wקטנים האלה כי אמר אני לכם כי מלאכיהם ראים תמיד את פני אבי שבשמים:

מתי 24:31-35
[31] וישלח את מלאכיו בקול שופר גדול ויקבצו את בחיריו מארבע הרוחות למקצה השמים ועד קצה השמים:[32] למדו נא את משל התאנה כאשר ירטב ענפה ופרחו עליה ידעתם כי קרוב הקיץ:[33] כן גם אתם בראותכם את כל אלה דעו כי קרוב הוא לפתח:[34] אמן אמר אני לכם כי לא יעבר הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה:[35] השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון:

לוקס 4:10
כי כתוב כי מלאכיו יצוה לך לשמרך:

יוחנן 20:11-12
[11] ומרים עמדה בוכיה מחוץ לקבר ויהי בבכותה ותשקף אל תוך הקבר:[12] ותרא שני מלאכים לבושי לבנים ישבים במקום אשר שמו שם את גופת ישוע אחד מראשותיו ואחד מרגלותיו:

קולוסים 2:18
אל תתנו לאיש לעקב אתכם על ידי שפלות רוח ועבודה מלאכים המהלך בדברים אשר לא ראו עיניו ומלא רוח גאוה על לא דבר משכל בשרו:

עברים 1:14
הלא הם כלם רוחות השרת שלוחים לעזרה בעד העתידים לרשת את הישועה:

עברים 2:6-13
[6] כי אם כאשר העיד האמר במקום אחד מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו:[7] ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו ותמשילהו במעשי ידיך:[8] כל שתה תחת רגליו הנה באשר שת כל תחתיו לא השאיר דבר שלא שת תחתיו ועתה זה לא ראינו עדין כי כל הושת תחתיו:[9] אבל ישוע המחסר מעט ממלאכים אותו ראינו מעטר בכבוד והדר מפני ענותו עד מות למען אשר יטעם בחסד אלהים את המות בעד כלם:[10] כי נאה היה לו אשר הכל למענו והכל על ידו בהנחתו בנים רבים לכבוד להשלים בענוים את שר ישועתם:[11] כי גם המקדש גם המקדשים כלם מאחד המה ועל כן לא בוש מקרא להם אחים:[12] באמרו אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך:[13] ועוד וקויתי לו ועוד הנה אנכי והילדים אשר נתן לי יהוה:

עברים 13:2
הכנסת ארחים אל תשכחו כי יש אשר הכניסו בה מלאכים ולא ידעו:

ב' פטרוס 2:4
כי לא חס אלהים על המלאכים אשר חטאו כי אם הורידם לקצבי הרים ויסגירם בכבלי אפל לשמרם למשפט:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977