A A A A A

נוֹסָף: [קָנִיבָּלִיוּת]


ירמיה 19:9
והאכלתים את בשר בניהם ואת בשר בנתיהם ואיש בשר רעהו יאכלו במצור ובמצוק אשר יציקו להם איביהם ומבקשי נפשם:

יחזקאל 5:10
לכן אבות יאכלו בנים בתוכך ובנים יאכלו אבותם ועשיתי בך שפטים וזריתי את כל שאריתך לכל רוח:

ויקרא 26:29
ואכלתם בשר בניכם ובשר בנתיכם תאכלו:

מלכים ב 6:28-29
[28] ויאמר לה המלך מה לך ותאמר האשה הזאת אמרה אלי תני את בנך ונאכלנו היום ואת בני נאכל מחר:[29] ונבשל את בני ונאכלהו ואמר אליה ביום האחר תני את בנך ונאכלנו ותחבא את בנה:

איכה 4:10
ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן היו לברות למו בשבר בת עמי:

איכה 2:20
ראה יהוה והביטה למי עוללת כה אם תאכלנה נשים פרים עללי טפחים אם יהרג במקדש אדני כהן ונביא:

דברים 28:53-57
[53] ואכלת פרי בטנך בשר בניך ובנתיך אשר נתן לך יהוה אלהיך במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך:[54] האיש הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשת חיקו וביתר בניו אשר יותיר:[55] מתת לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר לו כל במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בכל שעריך:[56] הרכה בך והענגה אשר לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובבתה:[57] ובשליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי תאכלם בחסר כל בסתר במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בשעריך:

בראשית 1:26-27
[26] ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ:[27] ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם:

ב' קורינתים 5:8
אמנם בטוחים אנחנו ונבחרה לנו להתרחק מן הגוף ולהיות קרובים אל האדון:

לוקס 16:19-26
[19] איש עשיר היה והוא לבוש ארגמן ושש ויתעגג וישמח יום יום:[20] ואיש אביון ושמו לעזר משכב פתח שער ביתו והוא מלא אבעבעות:[21] ויתאו לשבע מן הפרורים הנפלים מעל שלחן העשיר וגם הכלבים באו וילקו אבעבעותיו:[22] ויהי כאשר מת האביון ויובל על ידי המלאכים אל חיק אברהם וימת גם העשיר ויקבר:[23] ובהיותו במכאבות בשאול וישא את עיניו וירא את אברהם מרחוק ואת לעזר בחיקו:[24] ויצעק ויאמר אבי אברהם חנני ושלח נא את לעזר ויטבל את קצה אצבעו במים למען קרר את לשוני כי עניתי במוקד הזה:[25] ויאמר אברהם בני זכר כי לקחת טובך בחייך וגם לעזר לקח את הרעות ועתה הוא ינחם ואתה תצטער:[26] ומלבד כל זאת שוחה גדולה מפסקת בינינו וביניכם לבלתי יוכלו עבור החפצים ללכת מפה אליכם ולבלתי יעברו משם אלינו:

התגלות 20:11-15
[11] וארא כסא לבן וגדול ואת הישב עליו אשר מפניו נסו ארץ ושמים ולא נמצא להם מקום:[12] וארא את המתים הקטנים עם הגדלים עמדים לפני הכסא וספרים נפתחים ויפתח ספר אחר אשר הוא ספר החיים וישפטו המתים על פי הכתוב בספרים כמעשיהם:[13] ויתן הים את מתיו והמות והשאול נתנו את מתיהם וישפטו איש איש כמעשיהם:[14] והמות והשאול השלכו באגם האש והוא המות השני:[15] וכל איש אשר לא נמצא כתוב בספר החיים השלך באגם האש:

דברים 28:53
ואכלת פרי בטנך בשר בניך ובנתיך אשר נתן לך יהוה אלהיך במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך:

א' קורינתים 14:34-35
[34] נשיכם בכנסיות תשתקנה כי לא נתנה להן רשות לדבר כי אם להכנע כאשר גם אמרה התורה:[35] ואם חפצן ללמד דבר תשאלנה את בעליהן בבית כי חרפה היא לנשים לדבר בקהל:

לוקס 1:37
כי לא יפלא מאלהים כל דבר:

יוחנן 1:1
בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר:

דברים 28:57
oma järelsünnitiste pärast, mis tulevad välja ta jalgade vahelt, ja laste pärast, keda ta sünnitab, sest ta tahab ise neid salaja süüa täielikus puuduses piiramisel ja kitsikuses, kui su vaenlane sind ahistab su väravais.

א' טימותיאוס 2:11-15
[11] Naine õppigu vaikselt täielikus alistumises;[12] ma ei luba naisel õpetada ega mehe üle valitseda, vaid ta olgu vaikne.[13] Sest Aadam loodi enne, seejärel Eeva,[14] ka ei petetud Aadamat, vaid naine peteti ära ja ta sattus üleastumisse,[15] ent ta pääseb lastesünnitamise kaudu, kui ta mõõdukuses jääb usku ja armastusse ja pühitsusse.

א' טימותיאוס 5:3-16
[3] Austa lesknaisi, kes on tõeliselt lesed![4] Aga kui kellelgi lesknaisel on lapsi või lapselapsi, siis need õppigu esmalt ise kohtlema jumalakartlikult oma peret ja tänulikult tasuma, mis nad on võlgu oma vanematele; sest see on meelepärane Jumala silmis.[5] Kes on aga lesknaine tõeliselt ja üksi maha jäänuna loodab Jumala peale, see jääb anuma ja palvetama nii ööd kui päevad.[6] Kes aga liiderdab, see on elusalt surnud.[7] Ja käsi neid, et nad elaksid laitmatult.[8] Kui aga keegi omaste ja kõige lähedasemate eest ei hoolitse, siis see on salanud ära usu ja on halvem kui uskmatu.[9] Leskede hulka loetagu see, kes on vähemalt kuuekümneaastane ning on olnud ühemehenaine,[10] kelle heade tegude kohta on tunnistajaid, olgu ta lapsi üles kasvatanud või võõraid vastu võtnud või pühade jalgu pesnud või viletsaid abistanud või otsinud võimalust teha mis tahes heategusid.[11] Nooremad lesed aga jäta välja, sest kui neid haarab iharus, hoolimata Kristusest, siis nad tahavad abielluda[12] ja neile saab süüks, et nad on murdnud truudust esimesele lepingule.[13] Pealegi nad õpivad olema jõude ja käima mööda maju, ent nad ei ole üksnes jõude, vaid nad on ka lobisejad ja uudishimutsejad ning räägivad seda, mida ei sobi.[14] Ma tahan siis, et nooremad abielluksid, sünnitaksid lapsi, hoiaksid kodu ega annaks meie vastastele mingit alust halvustamiseks.[15] Sest mõned on juba saatana jälgedesse pöördunud.[16] Kui uskliku peres on lesknaisi, siis ta toetagu neid ja ärgu tulgu see koormaks kogudusele, et kogudus võiks toetada neid, kes on lesknaised tõeliselt.

א' קורינתים 11:2-16
[2] Ma kiidan teid, vennad, et te mind igati meeles peate ja hoiate pärimusi, nõnda nagu ma need teile andsin.[3] Aga ma tahan, et te teaksite: Kristus on iga mehe pea, aga mees on naise pea, ja Jumal on Kristuse pea.[4] Iga mees, kes kaetud peaga palvetab või prohvetlikult kõneleb, häbistab oma pead.[5] Ja iga naine, kes paljapäi palvetab või prohvetlikult kõneleb, häbistab oma pead, sest see on otse nõnda, nagu oleks ta paljakspöetu.[6] Kui naine ei kata oma pead, siis ta lasku ka oma juuksed maha lõigata; kui aga naisele on häbiks lasta juukseid lõigata või pead paljaks pügada, siis ta katku oma pea kinni![7] Mees ei ole kohustatud oma pead katma, kuna ta on Jumala kuju ja aupaiste, naine aga on mehe aupaiste.[8] Sest mees ei ole ju naisest, vaid naine mehest,[9] ega ole ka mees loodud naise pärast, vaid naine mehe pärast.[10] Seepärast on naine kohustatud kandma meelevalla tunnust pea peal inglite pärast.[11] Ometi ei ole Issanda ees mees ilma naiseta midagi ega naine ilma meheta midagi,[12] sest nii nagu naine on mehest, nõnda on ka mees naise läbi, aga kõik on Jumalast.[13] Otsustage ise: kas naisel on kohane paluda Jumalat paljapäi?[14] Eks loodus ise õpeta teile, et mehele ei ole auks kanda pikki juukseid,[15] aga kui naine kannab pikki juukseid, siis on see temale auks, sest pikad juuksed on talle antud katte eest.[16] Kui aga keegi kavatseb kiusu ajada, siis ta teadku, et meil ega Jumala kogudustel ei ole seesugust kommet.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739